موضوعات = سازمانهای بین المللی
تعداد مقالات: 6
4. عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

دوره 17، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 115-139

10.22034/isj.2020.113770

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی