بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به‌عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می‌کند که به‌موجب این کنوانسیون و پروتکل‌های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت‌های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل‌های آن به دست می‌آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی‌تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل‌های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی‌گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می‌توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی‌تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می‌باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی‌تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت‌های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی‌تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت‌ها به‌عنوان مجازات ترذیلی نیز می‌تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statelessness and Filing Lawsuits at the European Court of Human Rights in the Light of International Instruments

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karami 1
  • Morteza Edalati Sardehaei 2
1 PhD Student in Private Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD student of International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The European Court of Human Rights (ECtHR) was established in 1959 as a supervisory institution of the European Convention on Human Rights to inspect lawsuits that fall under the jurisdiction of this court per this Convention and the Protocols annexed thereto. One of the characteristics of this court, which was established following the ratification of Protocol No. 9 of the Convention, is the ability for individuals to file lawsuits against states that are members of this Convention. The Convention and Protocols, when examined, do not specifically state that stateless individuals may file lawsuits, regardless of the case’s subject. Moreover, this court does not have jurisdiction over the issue of nationality. Accordingly, the question that arises is how stateless individuals can file lawsuits at the ECtHR, and can special cases of statelessness be brought to this court, given that the concept of nationality is not within the subject-matter jurisdiction of the court. It appears that this court does not have the authority to investigate matters related to statelessness, but that does not prevent it from doing so in relation to lawsuits brought by those who are stateless. A descriptive and analytical investigation into the ECtHR’s subject-matter jurisdiction discovered that, in addition to the court’s jurisdiction to investigate lawsuits by stateless individuals, special cases of statelessness such as denationalization imposed by states as degrading punishment can be included within the court’s jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statelessness
  • European Convention on Human Rights
  • European Court of Human Rights
  • Subject-Matter Jurisdiction
  • Dynamic Interpretation
  • Autonomous Concepts