بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به‌عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می‌کند که به‌موجب این کنوانسیون و پروتکل‌های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت‌های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل‌های آن به دست می‌آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی‌تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل‌های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی‌گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می‌توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی‌تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می‌باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی‌تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت‌های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی‌تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت‌ها به‌عنوان مجازات ترذیلی نیز می‌تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statelessness and Filing Lawsuits at the European Court of Human Rights in the Light of International Instruments

نویسندگان [English]

 • Mohsen Karami 1
 • Morteza Edalati Sardehaei 2
1 PhD Student in Private Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD student of International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The European Court of Human Rights (ECtHR) was established in 1959 as a supervisory institution of the European Convention on Human Rights to inspect lawsuits that fall under the jurisdiction of this court per this Convention and the Protocols annexed thereto. One of the characteristics of this court, which was established following the ratification of Protocol No. 9 of the Convention, is the ability for individuals to file lawsuits against states that are members of this Convention. The Convention and Protocols, when examined, do not specifically state that stateless individuals may file lawsuits, regardless of the case’s subject. Moreover, this court does not have jurisdiction over the issue of nationality. Accordingly, the question that arises is how stateless individuals can file lawsuits at the ECtHR, and can special cases of statelessness be brought to this court, given that the concept of nationality is not within the subject-matter jurisdiction of the court. It appears that this court does not have the authority to investigate matters related to statelessness, but that does not prevent it from doing so in relation to lawsuits brought by those who are stateless. A descriptive and analytical investigation into the ECtHR’s subject-matter jurisdiction discovered that, in addition to the court’s jurisdiction to investigate lawsuits by stateless individuals, special cases of statelessness such as denationalization imposed by states as degrading punishment can be included within the court’s jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Statelessness
 • European Convention on Human Rights
 • European Court of Human Rights
 • Subject-Matter Jurisdiction
 • Dynamic Interpretation
 • Autonomous Concepts
 1. توتونچی، ع.، زیباکلام، ص.، و نیاکوئی، س. (1397). بررسی ریشه‌های شکل‌گیری سیاست تغییر اوباما در قبال مساله هسته‌ای ایران. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 12(44)، 61 -78 .
 2. جکسون، ر.، سورنسون، گ. (1394). در آمدی بر روابط بین‌الملل (نظریه‌ها و رهیافت‌ها) دفتر دوم، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی‌زاده، حسن سعید کلاهی، تهران: نشر میزان.
 3. جوزانی‌کهن، ش.، جوزانی‌کهن، ش. (1397). بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی. فصلنامه روابط خارجی، 10(39)، 125 –
 4. حسینی‌متین، س. (1398). ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بین‌الملل لیبرال دموکراسی. فصلنامه سیاست خارجی، 33(1)، 44-5.
 5. سریع‌القلم، م. (1395). نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12(1)، 140-101.
 6. کریمی‌فرد، ح. (1394). بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 7(25)، 184-157.
 7. نصر ، م. (1400). بررسی احتمالات وقوع جنگ در پی صعود چین به عرصة قدرت جهانی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی، 13(49) ، 68-54.Doi: 30495/pir.2022.1928839.3255
 8. مزدخواه، ا.، حمیدی، س.، وزنگنه، پ. (1401). گذار از بلوغ تقابل به الگوی تعامل‌ نئولیبرال؛ تأملی مقایسه‌ای به سیاست خارجی ترامپ و بایدن. نشریه مطالعات راهبردی آمریکا، 2(5)، 71-41.
 9. موسوی‌شفائی، م.، و شاپوری، م. (1396). امریکا و نظام بین‌الملل: از نظم تک قطبی تا نظم فراقطبی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 18(68)، 139-165.
 10. موسوی‌شفائی، م.، و منفرد، ق. (1398). ئوجکسونیسم؛ الگوی سیاست خارجی امریکا در دوران دونالد ترامپ. فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک، 13(53)، 179-146.
 11. یزدان‌فام، م. (1395). سیاست خارجی ترامپ وجمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(74)، 164-139.
 12. Baldaro, E., & Dian, M. (2018). Trump, Grand Strategy & the Post American WorldInterdisciplinary Political Studies, 4(1), 17-45. Doi/: 10.1285/i20398573v4n1p17
 13. Branda, O. (2018). Changing in the American Foreign Policy: From Obama to Trump. International Conference Knowledge-Based Organization. 24(2), 160-165.
 14. (2015). The Middle East in Transition, Brookings Institution, at: http://www.brookings.edu
 15. Cox, M., & Doug, S. (2018). US Foreign Policy. Oxford University Press.
 16. Glaser, C. (1994). Realists as optim-ists: Cooperation as self-help. International Security, 19(3), 50-90. Doi: http://dx.doi.org/10.2307/2539079
 17. Grevi, G. (2016). Lost in transition? U.S foreign policy from Obama to Trump, European Policy Centre, at: https://www.epc.eu/content/PDF/2016/Lost_in_transition.pdf
 18. Goldberg, J. (2016). Goldberg, Interview with Barack Obama, The Atlantic, April 2017. at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
 19. Goldberg, J. (2017). What Trump means when he says 'America first', LosAngeles Times, 24 January, at: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-goldberg-america-first-20170124-story.html
 20. Haass, R., Indyk, M. (2008). Restoring the Balance: A Middle East Strategy for the Next President. Washington D, C Brookings Institution press.
 21. Kemal, Ö., & Yazıcı, H. (2020). Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World, Peter Lang GmbH. at: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/ComparingtheBushObamaandTrumpForeignPoliciesContinuity.pdf
 22. Kissinger, H. (2009). Obama's Foreign Policy Challenge, Washington Post, April 22, at: https://www.henryakissinger.com/articles/obamas-foreign-policy-challenge/
 23. Lobell, S. (2002). War is politics: Offensive realism, domestic politics, and security strategies. Security Studies, 12(2), 165-195.
 24. Maull, H. (2011). Hegemony reconstructed? America ‘s role conception and its leadership within its core al-lances ‘in Harnisch, Sebastian, Frank, Cornelia and Maull, Hanns W. (eds.) Role Theory in International Relations-Approaches and Analyses (Abington: Routledge), 167-193.
 25. Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: Norton.
 26. Mearsheimer, J. (2018). Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press.
 27. Nunlist, C. (2016). The legacy of Obama ‘s Foreign Policy, CSSETH Zurich, March, No. 188, p. 3. at http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse-188-EN.pdf, accessed12.03.2018.
 28. O'Rourke, R. (2021). S. Role in the World: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service, January 19. at https://crsreports.congress.govR44891.
 29. Schweller, R. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. International security, 19(1), 72-107. http://dx.doi.org/10.2307/2539149
 30. Sperling, J., & Webber, M. (2019). 'Trump's foreign policy and NATO: exit and voice', Review of International Studies, 45(3), 511-526. https://doi.org/10.1017/S0260210519000123.
 31. Walt, S. (2018). The World Doesn’t Need Any More Nuclear Strategies. Foreign Policy, 6 Feb, at: https;//Foreignpolicy.com/2018/02/06/the-world-doesn’t-need-any-more-nuclear-strategies
 32. Waltz, K. (1979). Theory of international politics. New York: McGraw Hill.
 33. Wohlforth, W. (2008). Realism and Foreign Policy. In Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. (Ed.). Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (3rd, pp. 35-53). New York: Oxford University Press.