فرایند پذیرش مقالات

.

پردازش و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای هزینه است. برای مشاهده هزینه‌ها کلیک کنید.

.

1. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که در زمینه روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل و آن بخش از حقوق بین‌الملل  باشند که در ارتباط با روابط بین‌الملل هستند.

2. فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، تنها مقالاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از طریق سامانه الکترونیک آن (همین سامانه) ارسال شده باشند.

3. نویسنده/ نویسندگان لازم است پیش از ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، راهنمای نویسندگان را در همین سامانه مطالعه کرده و مقاله خود را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم نمایند.

4. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) موضوع و کلیت آن را مورد بررسی قرار داده و چنانچه مقاله در راستای اهداف و زمینه موضوعی این فصلنامه باشد، به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود. هزینه بررسی اولیه رایگان است. (در شرایط که مقاله با اهداف و زمینه موضوعی فصلنامه هماهنگ نباشد، این موضوع نیز به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود که این امر  نیز نیازمند هیچ‌گونه پرداختی نیست)

5. در این مرحله، چنانچه دبیر تخصصصی موضوعی فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، مقاله را با معیارهای فصلنامه مطابق تشخیص دهد، آن را برای ارزیابی به داوران موضوعی ارجاع خواهد داد. (چنانچه مقاله از نظر دبیر تخصصی فاقد معیار‌های فصلنامه تشخیص دهد و رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

6. در این مرحله دو داور با تخصص موضوعی، مقاله را (به طور رایگان) مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نظرات ایشان از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. داوران موضوعی فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، این اختیار را دارند که مقاله مورد قبول قرار داده یا رد کنند و یا از نویسنده/ نویسندگان بخواهند آن را به هر اصلاح کنند. (چنانچه مقاله از نظر دوران رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد). 

7. چنانچه یکی از داوران مقاله رد کند و داور دیگر آن را قبول کند یا با اصلاحات مورد قبول بداند، مقاله برای بررسی به داور موضوعی سوم ارجاع داده خواهد شد تا وی نیز در این باره نظر خود را اعلام دارد. در این شرایط معیار تصمیم‌گیریفصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، برای قبول یا رد مقاله، دو رای از سه رای داوران خواهد بود.

8. در این مرحله، پس انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان، مقاله اصلاح شده از طریق همین سامانه به فصلنامه ارسال خواهد شد تا اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نظر داوران برآورده شده باشد، مقاله مورد پذیرش فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) قرار خواهد گرفت و از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان آن اطلاع داده خواهد شد.

9. پس از اینکه نویسنده/نویسندگان مقاله از پذیرش آن در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) اطلاع پیدا کردند، لازم است برای دریافت گواهی پذیرش نهایی و چاپ مقاله از طریق همین سامانه، هزینه پردازش و  چاپ را به فصلنامه پرداخت کنند تا مقاله در نوبت چاپ قرار بگیرد.

10. پس از پذیرش مقاله توسط فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، نویسندگان ملزم هستند برای چاپ، اصلاحات مد نظر ویراستار ادبی، ویراستار علمی و صفحه‌آرا را در مقاله خود انجام دهند و در زمان مقرر مقاله را از طریق همین سامانه برای فصلنامه بفرستند. (چنانچه نویسنده/ نویسندگان در زمان مقرر اقدام به این نوع اصلاحات نکنند، نوبت چاپ آنها به تأخیر خواهد افتاد).

11. نویسنده/ نویسنگان متعهد هستند، اصلاحات مقاله را در هر مرحله طبق زمان مقرری که از طریق همین سامانه به آنها اطلاع داده خواهد شد، انجام دهند، در غیر این صورت، مقاله در مرحله قبل از پذیرش، از ادامه فرآیند بررسی خارج خواهد شد و در هر مرحله پس از پذیرش دچار تأخیر در نوبت چاپ خواهد شد.

12. نویسنده/ نویسندگان لازم است تا شماره همراهی را به فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) اعلام کنند که سرویس تبلیغات پیامکی آن بسته نباشد، زیرا فصلنامه به جز اطلاع‌رسانی از طریق سامانه خود و ایمیل، به آنها از طریق سامانه پیامکی خود نیز اطلاع‌رسانی خواهد کرد.