تفاهمنامه

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) بر اساس تفاهمنامه همکاری، با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران (IPSAN) فعالیت می‌کند.