دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 76، فروردین 1402 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019

صفحه 27-50

10.22034/isj.2023.364851.1911

سهیل رجبی؛ محمد باقر خرمشاد؛ ابراهیم متقی؛ احمد اشرفی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان

صفحه 135-152

10.22034/isj.2022.334148.1783

محمدعلی ولی پور؛ کارن روحانی؛ محمد رضوی راد


نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل

صفحه 219-243

10.22034/isj.2023.370286.1931

رضا فرهمند؛ حسن صدیق؛ مجتبی اصغریان؛ فتح الله رحیمی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت

صفحه 287-314

10.22034/isj.2023.347291.1853

حامد واعظ؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا دهشیری