تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح‌بانان در سرزمین‌های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط‌ ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه‌دیدگی جنسی قرار می‌گیرند. با توجه به گزارش‌ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه‌دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می‌رسد نیروهای صلح‌بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ‌زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می‌شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش‌ها و موانعی مواجه است؟ یافته‌های مقاله‌ حاضر نشان می‌دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح‌بانان سازمان ملل با چالش‌ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش‌های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت‌های فعلی نظام حقوقی بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه‌ مجرمین مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Pursuit and Punishment of the UN Peacekeepers towards Committing Crime of Sexual Violence against Women

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Valipour 1
 • Karan Rohani 2
 • Mohammad Razavirad 2
1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In the process of UN peacekeeping operations and in the process of conducting peacekeeping missions in war and occupied territories; Crimes may be committed against women that require prosecution. On the other hand, it should be noted that women and children are exposed to victims, including sexual victims, due to their poor physical condition. According to numerous reports to the United Nations through female victims and sex victims, UN peacekeeping forces appear to be a new and serious threat to women and even to war. Children in areas of the host State are considered. Therefore, in this article and through the descriptive-analytical method, we seek to answer this key question: What challenges and obstacles does the prosecution and punishment of UN peacekeepers for committing crimes of sexual violence against women during peacekeeping operations face? The findings of this article show that according to Article 7 of the Rome Statute, the possibility of applying the jurisdiction of the International Criminal Court to the crime of sexual violence against women by UN peacekeepers faces major challenges and obstacles. In fact, the distinction of the present research compared to other related researches is the exploration, finding and detailed analysis of the current capacities of the international legal system for the prosecution and trial of the mentioned criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prosecution and Punishment
 • Sexual Violence
 • International Criminal Court
 • UN Peacekeepers
 • Peacekeeping Operations
 1. ابراهیم‌گل، علیرضا. (1387). «تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح، ایجاد صلح، تحکیم صلح»، مجله تحقیقات حقوقی، 11(47)، 225-257.
 2. احمدی، عباس. (1386). «نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در ترویج و حمایت از حقوق بشر»، دو فصلنامه حقوق و سیاست، 1(2)، ویژه حقوقی، 307-356.
 3. بیات، هما. (1397). «مفهوم جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، ماهنامه پژوهش ملل، 7(30)، 61-73.
 4. بیگی، جمال. آشنا، حمید. (1398). «جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌ بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری»، فصلنامه مطالعات بین­المللی، 16(2)، 115-142. DOI: 22034/isj.2019.101080
 5. جکسون، رابرت. سورنسون، گئورک. (1401). درآمدی بر روابط بین‌الملل (دفتر دوم): نظریه‌ها و رهیافت‌ها، ترجمه احمد تقی‌زاده، حسن سعیدکلاهی‌خیابان، مهدی ذاکریان، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم.
 6. حسینی، امیرحسین. (1390). «مفهوم مأموریت‌های صلح بانی سازمان ملل متحد و سیر تحول آن»، فصلنامه سیاست خارجی، 25(4)، 1023-1052.
 7. ذاکریان، مهدی. آقاعلیخانی، مهدی. (1391). «بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، فعّالیّت‌ها و دستاوردها»، نشریة سیاست خارجی، 26(1)، 213-242.
 8. ذاکریان، مهدی. (1392). همه حقوق بشر برای همه، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
 9. رنجبریان، امیرحسین. شکیب‌منش، هدی. (1392). «جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرائم نیروهای پاسدار صلح»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 15(4)، 167-198.
 10. رستمی، سارا. فیروزکاه، زری. (1399). «زنان و صلح جهانی با تأکید بر صلح‌بانان زن سازمان ملل متحد و جامعۀ زنان ایرانی»، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 3(1)، 209-242. DOI: 30510/psi.2020.113613
 11. ضیائی­بیگدلی، محمدرضا. (1401). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفتاد و پنجم.
 12. عاکفی قاضیانی. محمد، عاکفی قاضیانی، موسی. (1399). «عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(1)، 115-139. DOI: 10.22034/isj.2020.113770
 13. گرهارد، ورله. (1387). «جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل معاصر»، مجله­ی حقوقی، ترجمه امیر ساعد وکیل، 9(39)، 59-100.
 14. A. (2014). Paper Presented at the Symposium on The International Criminal Court: A Critical Review of the Rome Conference, Erasmus University Rotterdam, November 5.
 15. V. (2017). Some Remarks on the Operation of the International Criminal Court and Procedural Aspects’, Symposium on The International Criminal Court: A Critical Review of the Results of the Rome Conference, Erasmus University Rotterdam, November 5.
 16. S. (2007). Ownership in Theory and in Practice: Transfer of Authority in UN State Building Operations, Journal of Intervention and Statebuilding, 1(1), 3-26, DOI: 10.1080/17502970601075873
 17. Schuetze. (2020). German Trial Accuses Iraqi of Genocide in Killing of Yazidi Girl, New York Times, April 25.
 18. J., Malone. D. M. (2005). The Ralph Bunche Centennial: Peace Operations Then and Now, Global Governance, 11(3), 331-350.
 19. Fasulo, L. (2009). "Peace Operations" In An Insider’s Guide to the UN, 2nd ed, Yale University Press.
 20. B. N. (2020). Sexual Abuse in UN Peacekeeping: The Problem of Viewing Women as a "Quick Fix", at: https://www.e-ir.info/2020/02/20/sexual-abuse-in-un-peacekeeping-the-problem-of-viewingwomen-as-a-quick-fix
 21. P. (2020). Responsibility of the United Nations for Peacekeeping Operations: Recent Developments in Dual Attribution, InternatIonal Scientific Journal on European Perspectives , 11(1).
 22. Nordås. R., Rustad. Siri C. A. (2013). Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Understanding Variation, International Interactions, 39(4), 511-534, DOI: 1080/03050629.2013.805128
 23. Prosecutor v. Tadic´, (1995). Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, A. Ch., October 2.
 24. Simic, O. (2010). Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations, International Peacekeeping, 17(2), 188-199, DOI: 1080/13533311003625084.
 25. United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (Capstone Doctrine), New York: United Nations, Department of Peacekeeping Operations, Department of Policy, Evaluation and Training.
 26. S. H. (2021). Protection, Justice, and Accountability: Cooperation between the International Criminal Court and UN Peacekeeping Operations, 777 United Nations Plaza, New York.
 27. M. (1999). The Statute for an International Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire?, European Journal of International Law, 10(1), 124-143, DOI: 10.1093/ejil/10.1.124