کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین‌الملل: سیطره قدرت بر قانون

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

پژوهشگر روابط بین‌الملل و دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران.

چکیده

قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین‌المللی برآمده از بزرگ‌ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی‌ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می‌دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح‌آمیز بین‌المللی در فاصله سال‌های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین‌الملل نسبت به دهه‌های پیشین شایع‌تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت‌هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می‌گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین‌الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره‌گیری از نظریه واقع‌گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال‌های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت‌ها به آن می‌پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین‌الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین‌الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use of Force by the United States after the End of the Cold War and Its Impact on International law: The Supremacy of Power over Law

نویسنده [English]

 • Manizheh Eskandari Zanjani
International Relations Researcher and PhD. of Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rules relating to the prohibition on the use of force, including its exceptions, are at the core of the international legal order that emerged after the greatest human-made disaster of all times: World War II. In that legal order peace is perceived as the main value to be protected and the general prohibition on the use of force embodied in Article 2(4) of the UN Charter. The hopes for a new peaceful international order between 1945 and 1989 and also after the collapse of communism were soon disappointed. The resort to force in international relations is even more prevalent today than previous decades. Since the United States has become the only superpower with its overwhelming military supremacy and has been one of the States that has resorted to force the most, this begs the following question: how has the post- cold war US approach to the use of force challenged international law in this important sphere? To provide an answer to this research question, by using a Structural Realism framework and a qualitative-analytical method, the US legal arguments and practice relating to the rules governing the use of force, and the reactions of other countries to them are analyzed in order to show that the post- cold war US challenge on international law will lead to the governing the use of force in international relations and the supremacy of power over law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Use of Force
 • End of the Cold War
 • International Law
 • United States. Structural Realism
 1. Amnesty International (2000). Amnesty International’s Position on Plan Colombia. Available at: http://www.amnesty-usa.org/news/2000/ colombia07072000.html.
 2. Bush, G. (1993). Public Papers of the Presidents of the United States. George Bush, 1992–93 Washington, DC: UAGPO.
 3. Bush, G. (2001). Remarks by the President in Photo Opportunity with the National Security Team, 12 Sept. 2001, available at: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html.
 4. Bush, G. (2001). Address to a Joint Session of Congressand the American People, Washington, D.C. available at: http://www.whitehouse.gov/newslreleasesl2001/09/20010920-8.html.
 5. Byers, M. (2002). Terrorism, the Use of Force and International Law after 11 September. International & Comparative Law Quarterly, 51(2), 401 -414. DOI: https://doi.org/10.1093/iclq/51.2.401.
 6. Byers, M., & Chesterman, S. (2009). Changing the Rules about Rules? Unilateral Humanitarian Intervention and the Future of International Law, in J. F. Holzgrefe and Robert O. Keohane (eds.), Humanitarian Intervention: Principles, Institutions and Change. Cambridge: Cambridge University Press.177-203. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511494000.006.
 7. Cassese, A. (1999). Ex injuria jus oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? European Journal of International Law, 10(1), 23-30. DOI: https://doi. org/10.1093/ejil/10.1.23.
 8. Clinton, W.J. (1995). A National Security Strategy and Enlargement. Washington DC: The White House, 1995.
 9. Condorelli, L. (1999). The Imputability to States of Acts of International Terrorism. Israel Year book on Human Rights. 19. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
 10. European Council, (2001). European Parliament resolution on the extraordinary European Council meeting in Brussels on 21 September 2001. Available at: http://www.europa.eu.int.
 11. Dinstein, Y. (2017). War, Aggression and Self-defense, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. General Assembly. (1970).Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. UN Document A/ Res. 2625(XXV), 24 October 1970.
 13. General Assembly. (1974). General Assembly Resolution on Definition of Aggression. A/ RES.3314 (XXIX), 14 December.
 14. General Assembly. (1983). Resolutions 38/7 of 2 Nov. 1983, 41/38 of 20 Nov. 1986 and 44/240 of 29 Dec. 1989.
 15. General Assembly. (1989). UN Document A/Res. 44/240.
 16. General Assembly. (2001). Resolution 56/1 of 6 Sep.2001. Report of the International Law Commission on the work of its Fifty-third session, UN Document A/56/1, ch.IV.E.2.
 17. General Assembly. (2001). UN Document, Official Records A/56/PV.13, 1 October 2001. Available at: www.un.org/News.
 18. House of Commons Foreign Affairs, Fourth Report, (2000). 123 and 132. Available at: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/2802.htm.
 19. International Court of Justice (1980). Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran). International Court of Justice Reports 3, 24 May 1980.
 20. International Court of Justice (1986). Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). International Court of Justice, 27 June 1986. Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf.
 21. Kirkpatrick, JJ., & Gerson, A. (2017). The Reagan Doctrine, Human Rights and International Law, in L. Henkin et al. Right v. Might: International Law and the Use of Force, New York: Council on Foreign Relations. 19–36. DOI: https://doi.org/10.2307/2203576.
 22. Kohen, M.G. (2013). US Use of Force after the Cold War, In Byers, M. and Nolte, G. United States Hegemony and the Foundation of International Law. 197-231.Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 1017/CBO9780511494154.009.
 23. Leitch, MN. (1991). Contemporary Practice of the United States. American Journal of International Law. Vol.84 (2). 724-741. DOI: https://doi.org/10.2307/2203576.
 24. Lobel, J., & Ratner, M. (1999). Bypassing the Security Council: Ambiguous Authorizations to Use Force Ceasefire and the Iraqi Inspection Regime. American Journal of International Law.93 (1), 124–154. DOI: 10.2307/2997958.
 25. Ministerial Declaration XXXIII (1999). Para. 69. Available at: http://www.g77.org/doc/Decl1999.html.
 26. NATO. (2001). Statement by the North Atlantic Council, PR/CP 122, 11 Sept. 2001.
 27. NATO. (2001). Statement by the North Atlantic Council. Press Release 124, 12 Sep. 2001. Available at: https://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-124e.htm.
 28. OAS. (2001). Statements by the Secretary-General Cesar Gaviria at The Twenty-Eighth Special Session of The OAS General Assembly, Lima,11 Sept. 2001 (OAS Press Release E-002/01).
 29. OAS. (1989). Resolution CP/RES.534 of the OAS General Assembly adopted on 22 December.
 30. Obama, B. (2010). The National Security Strategy of the United States of America 2010. The White House, May 2010, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_ strategy.pdf.
 31. Pert, A. (2017). International Law in a Post-Post-Cold War World—Can It Survive? Asia and the Pacific Policy Studies. 4, no.2, 362-375. DOI: 10.1002/app5.174.
 32. Puchala, DJ. (2005). World Hegemony and the United Nations. International Studies Review, 7(4), 571-584. DOI: 10.1111/j.1468-2486.2005.00533.x
 33. Reisman, W.M. (1994). Self-defense or Reprisals? The Raid on Baghdad: Some Reflections on Its Lawfulness and European Journal of International Law. 5(1), 120 -133. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035 861.
 34. Rousseau, JJ. (1762). the Social Contract, III: The Right of the Strongest. Available at: http://www.constitution.org/jjr/socon.txt.20.3.2002.13/7/2021.
 35. Schachter, O. (1989). The Lawful Use of Force by a State against Terrorists in another Country. Israel Year Book on Human Rights. Vol. 19. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
 36. Security Council. (1998). S/RES/1160. 31 March 1998.
 37. Security Council. (1998). Letter from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations Addressed to the President of the Security Council dated 20 Aug. UN Document S/1998/780.
 38. Security Council. (2001). Resolution 1368. United Nations, 12 September 2001. Available at: http://daccess-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?
 39. Security Council. (2001). Press Release, Press Statement on Terrorist Threats by Security Council President, AFG/152-SC/7167. 8 October 2001.
 40. Trump, D.J. (2017). The National Security Strategy of the United States of America 2017, The White House. December 2017. Available at: http://www. gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (Last access: 01/05/2020).
 41. United Nations. (1945). Charter of the United Nations. New York: The United Nations University Press.
 42. United Nations. (1993). Letter from the Permanent Representative of the United States of America Addressed to the President of the Security Council dated 26 June 1993: UN Document S/PV.3245.
 43. Vienna Convention on the Law of Treaties, (1969). Done at Vienna on 23 May 1969. Article 53: Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (“jus cogens”). New York: United Nations Publications.
 44. Waltz, KN. (1979). Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill.
 45. Warren, A. and Bode, I. (2014). Governing the Use-of-Force in International Relations: The Post-9/11 Challenge on International Law. London: Palgrave Macmillan.
 46. Weston, BH. (1991). Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious Legitimacy. American Journal of International Law. 85(3), 516-535. DOI: https://doi.org/10.2307/2203110.