نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

شرکت‌ها  و دولت‌ها در عرصه بین‌الملل با توسل به ابزار مختلف اقدام به نقض قواعد حقوقی می‌نمایند از جمله پنهان شدن در پشت حجاب شرکت‌های با مسئولیت محدود و به اصطلاح معاهده‌گزینی. محاکم بین‌المللی برای مقابله با چنین سوء استفاده از حقی، حجاب میان شرکت تابع با شرکت مادر را خرق می‌نمایند و به اصطلاح شخصیت حقوقی مجزای آنها را یکی می‌پندارند تا برای کنترل کننده و مسئول اصلی از دست عدالت گریزی نباشد. محاکم در کسب تابعیت جعلی  اقدام به خرق حجاب شرکت مزبور می‌نمایند و تابعیتی که بواسطه سوء استفاده از حق کسب نموده را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این با استفاده از دکترین خرق حجاب می توان توافقنامه داوری را تحت شرایطی به اشخاص ثالث نیز تسری داد. لذا، اعمال دکترین خرق حجاب که یک دکترین سنت شکن است سبب گشته که بسیاری از ساختارهای حقوقی که پایبندی صرف به آنها سبب نقض قواعد و عدم تحقق عدالت می‌گردید مشمول یک استثناء شوند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که دکترین خرق حجاب از چه جهاتی در توسعه حقوق بین‌الملل نقش داشته است؟ که در پاسخ از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و نتیجه‌ حاکی از آن است که سبب توسعه شخصیت حقوقی شرکت‌ها، شرط داوری، تابعیت و قاعده کنترل در حقوق بین‌الملل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Piercing the Corporate Veil Doctrine in the Development of International Law

نویسندگان [English]

 • Reza Farahmand 1
 • Hassan Sedigh 2
 • Mojtaba Asgharian 3
 • Fatollah Rahimi 4
1 Ph.D. Student in International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor at Law Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor at International Law Department, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. at Law Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Corporations and states in the international arena violate rules and regulations by means of different measures such as hiding behind the corporate veil in limited liability companies and gaining fake treaty protection. International tribunals to act against such misuse of rights pierce the veil between the parent company and the subsidiaries and consider their personality as one so that there will be no escape from justice for them. Tribunals in treaty shopping apply veil piercing and disregard the nationality the company gained. In addition, arbitration agreements can be extended to third parties under some conditions using the veil-piercing principle. Thus, applying the corporate veil piercing principle which is an iconoclast principle that puts an exception to those legal structures without which it results in breaching the laws and lack of justice. The research methodology is descriptive-analytical. The main question of this paper is how does the principle of the corporate veil affect the development of international law? The result indicates that this principle developed the legal personality of the corporations, arbitration clause, nationality, and control rule in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Veil piercing
 • international arbitration
 • international investment treaties
 • abuse of rights
 • justice
 1. دلدار، علی، جلالی، محمود، و رئیسی، لیلا. (1400). انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی. فصلنامه مطالعات بین‌الملل، 18(2)، 143-162.
 2. سیفی، سید جمال، محبی، محسن، و رضوی‌طوسی، لیلا. (۱۴۰۰). سوءاستفاده از جریان رسیدگی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 53(1)، 267-286.
 3. ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا. (1394). حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجاه‌ویکم.
 4. عاکفی‌قاضیانی، محمد، و عاکفی‌قاضیانی، موسی. (1400). منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی. فصلنامه مطالعات بین‌الملل، 18(1)، 63-82.
 5. مقدم‌ابریشمی، علی، ضمامی، حامد (1397). نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار خارجی در رویه داوری ایکسید، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 20(61)، 93-120.
 6. میرمحمدی، سیدمصطفی، و خمیسی‌زاده مهران، (۱۴۰۰). پدیده معاهده‌گیزینی و حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 51(3)، ۹5۱-۹7۱.
 7. ADC Affiliate Limited & ADMC Management Limited v Republic of Hungary (2006). ICSID Case No ARB/​03/​16, Award, October 2.
 8. Amco Asia Corp. et.al.. v. Republic of Indonesia (1984). 23 I.L.M.
 9. Anastasiia, D. (2017). piercing the corporate veil doctrorine in international investment agreements, MA. Thesis
 10. Autopista Concesionada de Venezuela CA (Aucoven) v Bolivarian Republic of Venezuela. (2001) ICSID Case No ARB/​00/​5, Decision on Jurisdiction, 27 September 27.
 11. Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. Democratic Republic of the Congo, 2000, Para 17
 12. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v Spain). (1970). ICJ Rep 3 at 33-37, paras 38, 41, 44-50, at 42, para 70 and at 46 para 88
 13. Bharde, S. (2018). “Lifting of the Corporate Veil for Environmental Degradation: Enterprise Liability in India”. Pen Acclaims, 3. August), Retrieved March 2, 2021, from http://www.penacclaims.com/wp-content/uploads/2018/09/Sharmishtha-Barde.pdf
 14. Blessing, M. (2013). Extension of an Arbitration Clause to Non-Signatories (Third Parties)’ (Summary/Hand-out by Marc Blessing, prepared for the KIEV Arbitration Days 14/15 November 2013) para 32 <http://www.uba.ua/documents/doc/mark_blessing_1.pdf>.
 15. Born, G. B. (2014). International Commercial Arbitration, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International,
 16. Brownlie, I. (2008). Principles of Public International Law, OUP, 7th ed.,
 17. BYIL, (1981) British Treaties for the Promotion and Protection of Investments, The British Yearbook of International Law,
 18. Cheng, B. (1991). Introduction to Subjects of International Law, in Bedjaoui M. (ed.) (2005). International Law: Achievements and Prospects, Brill | Nijhoff
 19. Côté, Ch. (2020). Piercing the Corporate Veil in International Investment Law: Problems with the Denial of Benefits Clause, (Oonagh Fitzgerald (ed), The Corporation in International Law and Governance. Perspectives on Globalized Rule of Law (Waterloo, ON: CIGI, 2020 Forthcoming). SSRN, at: https://ssrn.com/abstract=3523769
 20. Crawford, J. (2002). The International Law Commission's Articles on State Responsibility, (Cambridge, CUP, Commentary (3).
 21. Daujotas, R. (2011). “Jurisdiction Ratione Personae and Corporate Nationality in International Investment Arbitration - Legitimate Corporate Planning or Abuse of Right?”. Queen Mary, University of London, 2, SSRN, at: https://ssrn.com/abstract=1955110or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1955110
 22. Dow Chemical v Isover-Saint-Gobain, ICC Case No 4131, Interim Award (23 September 1982), (1984) 9 YBCA 131, 137
 23. Dozler, R. & SCHREUER. (2008). principles of international investment law, (Oxford University Press, 1st
 24. First National City Bank v Banco Para El Comercio Exterior de Cuba 462 US 611 (1983) 621–3.
 25. Gallus, N. (2005). When is a contract breach a treaty breach? The Scope of International Investment Protection Treaty Obligations Observance Clauses, Appleton's International Investment Law & Arbitration, ed. Thomson/Westlaw, News Vol. 1, No. 10,
 26. Han, T.Ch. (2018). Jiangyu Wang & Hofmann, Christian, “Piercing the Corporate Veil: Historical, Theoretical and Comparative Perspectives,” NUS Law Working Paper 2018/025 NUS - EW Barker Centre for Law & Business Working Paper 18/04.
 27. ICC Case No 14208/14236, Partial Award (2008), (2013) 24(2) ICC Court Bulletin, para 391
 28. Joseph, S. (2004). Corporations and Transnational Human Rights Litigation, Oxford Hart Publishing, Oxford, OUP.
 29. Karavais, M. (2013). Corporate Obligations Under International Law, (OUP)
 30. LaGrand case (Germany v. United States of America), ICJ, Merits, Judgment of 27 Jun. 2001, at para. 77.
 31. Lee, Ch. (2016). Resolving Nationality Planning Issue Through the Application of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in International Investment Arbitration. In: Contemporary Asia Arbitration Journal, vol. 9, no. 1,
 32. Macey, J. and Joshua M. (2014). Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil, Cornell Law Review 100(1), 104.
 33. Mobil Corporation and Others v Bolivarian Republic of Venezuela,CSID Case No. ARB/07/27 2010
 34. Nottebohm (Liechtenstein v Guatemala) (Judgment) [1955] ICJ Rep 4.
 35. November 2013) para 32
 36. Otazu, J. M., ((2019). the law applicable to veil piercing in international arbitration, McGill Journal of Dispute Resolution, 5(2),
 37. Park, W.(2009). Non-Signatories and International Contracts: An Arbitrators Dilemma, in Belinda McMahon, ed, Multiple Party Actions in International Arbitration: Consent, Procedure and Enforcement, Oxford: Oxford University Press.
 38. Philip Morris Asia Limited v Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No 2012-​12, Award on Jurisdiction and Admissibility (17 December 2015)
 39. Phoenix Action Ltd v Czech Republic, ICSID Case No ARB/​06/​5, Award (15 April 2009) para 34
 40. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, Advisory Opinion, [1949] ICJ 174. See also infra at note (extensive description of Reparation Case).
 41. SA Spectrum de Argentina S.A. v. the Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/05/5 2008,
 42. Salomon v. Salomon and Co. Ltd. [1897] AC 22.
 43. Sedigh, H., (2001). What Level of Host State Interference Amounts to a Taking under Contemporary International Law, The Journal of World Investment. Jan, 1-2. at: https://brill.com/view/journals/jwit/2/4/article-pv_1.xml?ebody=citedby-67985
 44. Skinner, M., et.al. (2010). Access and Advantage in Investor-State Arbitration: The Law and Practice of Treaty Shopping, 3 J World Energy L. B. 260
 45. Société Générale in Respect of DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, SA (‘EDE Este’) v Dominican Republic, LCIA Case No UN 7927, Award on Preliminary
 46. Tokios Tokel6s case, Decision on Jurisdiction, T 31.
 47. Tsang,F. (2014). Applicable Law in Piercing the Corporate Veil in the United States: A Choice with no Choice, 10:2 J Priv Int L 227,
 48. UNCITRALModelLawonInternationalCommercialArbitration(1985),withamendmentsasadoptedin2006(effective7July2006)
 49. UNCTAD, (2000). International Investment Instruments: A Compendium, in United Nations, New York, Vol. V;
 50. Vandekerckhove, K. (2007). Piercing the Corporate Veil. Vol. 1, Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International.
 51. Witting, Ch. A. (2018). Liability of Corporate Groups and Networks. New York: Cambridge University Press.