مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

سیاست‌ها و رویکردهای اعلامی اوباما علی‌رغم تاکید بر همکاری‌های اقتصادی، ظرفیت سازی‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی، دموکراسی، حقوق بشر، چندجانبه‌گرایی و تاکید بر قدرت هوشمند، دارای نتایج واقع‌بینانه بود و در مقابل رویکردهای یکجانبه، تهاجمی ترامپ که بر ارزش‌های آمریکایی تاکید دارد. در دولت ترامپ منافع ملی به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی است. هدف از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در جهت آزمون فرضیه از منابع مکتوب و مجازی با گردآوری اطلاعات و داده‌ها در کنار به‌کارگیری از گزارهای نظریه رئالیسم تدافعی و تهاجمی، به این سوال پاسخ دهد که براساس رویکرد رئالیسم تهاجمی و تدافعی چگونه می‌توان رویکرد ایالات‌متحده امریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ را تبیین کرد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی اوباما علی‌رغم رعایت اصول رئالیسم، با توجه ویژه و هوشمندانه به منافع داخلی و قدرت نظامی، اهمیت دیپلماسی و قدرت نرم، توانمندی‌های عملکردی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را افزایش داده است. درحالی‌که سیاست خارجی ترامپ نتایجی مانند افزایش اهمیت قدرت سخت، کاهش اهمیت دیپلماسی و مذاکره، کاهش اهمیت نهادهای بین‌المللی، تسهیل روند حرکت به سوی نظم چند قطبی، افزایش بدبینی به روندهای امنیتی، شکل‌گیری رقابت‌های تسلیحاتی جدید بین‌المللی و منطقه‌ای و در نهایت افزایش سطح اختلافات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the US Foreign Policy Approach to the World Order during Obama’s and Trump’s Presidency Based on the Theories of Offensive and Defensive Realism

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Jalali Barenji 1
 • Bahram Yousefi 2
 • Ruhollah Shahabi 2
 • Hamed Ameri Golestani 2
1 PhD. Student of International Relations , Khuzestan Science and Research Pardis, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Prof. at Political Sciences Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Obama’s announced policies and approacheshad realistic consequences despite  his emphasis  on economic cooperation, new regional and international capacity building, democracy, human rights, multilateralism, and smart power, whereas the focus in  Trump’s unilateral and offensive  policies was on American values. Trump’s administration regarded national interest as the most influential factor in foreign policy.This descriptive-analytical study aimed to examine its hypothesis using the data collected from printed and online sources together with  the propositions of the theories of defensive and offensive realism, and to answer the following question: “How can the United States’approachtoward the world order under Obama and Trump’s administrationsbe explained using the theories of offensive and defensive realism?” According to the findings, Obama’s foreign policy improved the functional capacities of the international organizations and institutions despite observing the principles of realism by paying special and intelligent attention to national interests, military power, and the importance of diplomacy and soft power. Incontrast, Trump’s foreign policy increased the importance of hard power, decreased the importance of diplomacy and negotiation, reduced the importance of international institutions, facilitated the trend of moving towards a multipolar world order, and increased pessimism about security trends, occurrence of new regional and international arms races and, finally, the level of differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United States
 • Foeign Policy
 • Hegemony
 • International System Structure
 • Obama
 • Trump
 • Defensive and Offensive Realism
 1. توتونچی، ع.، زیباکلام، ص.، و نیاکوئی، س. (1397). بررسی ریشه‌های شکل‌گیری سیاست تغییر اوباما در قبال مساله هسته‌ای ایران. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 12(44)، 61 -78 .
 2. جکسون، ر.، سورنسون، گ. (1394). در آمدی بر روابط بین‌الملل (نظریه‌ها و رهیافت‌ها) دفتر دوم، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی‌زاده، حسن سعید کلاهی، تهران: نشر میزان.
 3. جوزانی‌کهن، ش.، جوزانی‌کهن، ش. (1397). بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی. فصلنامه روابط خارجی، 10(39)، 125 –
 4. حسینی‌متین، س. (1398). ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بین‌الملل لیبرال دموکراسی. فصلنامه سیاست خارجی، 33(1)، 44-5.
 5. سریع‌القلم، م. (1395). نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12(1)، 140-101.
 6. کریمی‌فرد، ح. (1394). بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 7(25)، 184-157.
 7. نصر ، م. (1400). بررسی احتمالات وقوع جنگ در پی صعود چین به عرصة قدرت جهانی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی، 13(49) ، 68-54.Doi: 30495/pir.2022.1928839.3255
 8. مزدخواه، ا.، حمیدی، س.، وزنگنه، پ. (1401). گذار از بلوغ تقابل به الگوی تعامل‌ نئولیبرال؛ تأملی مقایسه‌ای به سیاست خارجی ترامپ و بایدن. نشریه مطالعات راهبردی آمریکا، 2(5)، 71-41.
 9. موسوی‌شفائی، م.، و شاپوری، م. (1396). امریکا و نظام بین‌الملل: از نظم تک قطبی تا نظم فراقطبی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 18(68)، 139-165.
 10. موسوی‌شفائی، م.، و منفرد، ق. (1398). ئوجکسونیسم؛ الگوی سیاست خارجی امریکا در دوران دونالد ترامپ. فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک، 13(53)، 179-146.
 11. یزدان‌فام، م. (1395). سیاست خارجی ترامپ وجمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(74)، 164-139.
 12. Baldaro, E., & Dian, M. (2018). Trump, Grand Strategy & the Post American WorldInterdisciplinary Political Studies, 4(1), 17-45. Doi/: 10.1285/i20398573v4n1p17
 13. Branda, O. (2018). Changing in the American Foreign Policy: From Obama to Trump. International Conference Knowledge-Based Organization. 24(2), 160-165.
 14. (2015). The Middle East in Transition, Brookings Institution, at: http://www.brookings.edu
 15. Cox, M., & Doug, S. (2018). US Foreign Policy. Oxford University Press.
 16. Glaser, C. (1994). Realists as optim-ists: Cooperation as self-help. International Security, 19(3), 50-90. Doi: http://dx.doi.org/10.2307/2539079
 17. Grevi, G. (2016). Lost in transition? U.S foreign policy from Obama to Trump, European Policy Centre, at: https://www.epc.eu/content/PDF/2016/Lost_in_transition.pdf
 18. Goldberg, J. (2016). Goldberg, Interview with Barack Obama, The Atlantic, April 2017. at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
 19. Goldberg, J. (2017). What Trump means when he says 'America first', LosAngeles Times, 24 January, at: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-goldberg-america-first-20170124-story.html
 20. Haass, R., Indyk, M. (2008). Restoring the Balance: A Middle East Strategy for the Next President. Washington D, C Brookings Institution press.
 21. Kemal, Ö., & Yazıcı, H. (2020). Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World, Peter Lang GmbH. at: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/ComparingtheBushObamaandTrumpForeignPoliciesContinuity.pdf
 22. Kissinger, H. (2009). Obama's Foreign Policy Challenge, Washington Post, April 22, at: https://www.henryakissinger.com/articles/obamas-foreign-policy-challenge/
 23. Lobell, S. (2002). War is politics: Offensive realism, domestic politics, and security strategies. Security Studies, 12(2), 165-195.
 24. Maull, H. (2011). Hegemony reconstructed? America ‘s role conception and its leadership within its core al-lances ‘in Harnisch, Sebastian, Frank, Cornelia and Maull, Hanns W. (eds.) Role Theory in International Relations-Approaches and Analyses (Abington: Routledge), 167-193.
 25. Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: Norton.
 26. Mearsheimer, J. (2018). Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press.
 27. Nunlist, C. (2016). The legacy of Obama ‘s Foreign Policy, CSSETH Zurich, March, No. 188, p. 3. at http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse-188-EN.pdf, accessed12.03.2018.
 28. O'Rourke, R. (2021). S. Role in the World: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service, January 19. at https://crsreports.congress.govR44891.
 29. Schweller, R. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. International security, 19(1), 72-107. http://dx.doi.org/10.2307/2539149
 30. Sperling, J., & Webber, M. (2019). 'Trump's foreign policy and NATO: exit and voice', Review of International Studies, 45(3), 511-526. https://doi.org/10.1017/S0260210519000123.
 31. Walt, S. (2018). The World Doesn’t Need Any More Nuclear Strategies. Foreign Policy, 6 Feb, at: https;//Foreignpolicy.com/2018/02/06/the-world-doesn’t-need-any-more-nuclear-strategies
 32. Waltz, K. (1979). Theory of international politics. New York: McGraw Hill.
 33. Wohlforth, W. (2008). Realism and Foreign Policy. In Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne. (Ed.). Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (3rd, pp. 35-53). New York: Oxford University Press.