دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، تیر 1401، صفحه 7-321 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل

صفحه 135-155

10.22034/isj.2022.290569.1512

حامد واعظ؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا دهشیری


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل

صفحه 271-296

10.22034/isj.2022.342264.1829

مرتضی نورمحمدی؛ وحید افراسیابان