مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد.

امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Migration and Humanitarian Borders; Violation of Human Rights under the Banner of Human Rights in the European Union

نویسنده [English]

 • Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Political Science Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Seeking asylum and migration, and their consequent effects and consequences, are among the facts and problems in the contemporary world. In this regard, "humanitarian borders" is a novel concept in the international system that monitors some attempts at alleviating the pain and suffering of migrants on borders, especially those of the European Union. In practice, these attempts have failed to secure the rights of migrants and have been overshadowed by the security interests of the EU. This paper aims to determine to what extent arranging humanitarian borders by the EU has provided migrants and refugees with their basic rights. According to the research hypothesis, humanitarian policies and actions on the EU borders, which should logically mitigate the pain and suffering of migrants and refugees, are overshadowed by political considerations rather than compliance with human right requirements. In fact, these policies and actions have become a part of the tool to justify various acts of violence on the EU borders. Using a normative-descriptive framework, this paper employs a qualitative method based on the literature on humanitarian borders to analyze the abovementioned process. It also aims to indicate that emphasizing the procedures and components of human security rather than those of national security and governmental security can provide a favorable framework for the implementation of humanitarian borders. This security concerns human life and dignity and its ultimate goal is to protect the principal foundations of human life from pervasive threats in addition to providing refugees and migrants with long-term interests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Humanitarian Borders
 • Building Border Walls
 • European Union (EU)
 • Human Security
 • Migration
 • Seeking Asylum
 1. جمشیدی، م. (1395). لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی. دوفصلنامه هستی و شناخت، 3(1)، 111-97.
 2. خسروی، ح.، خلوصی، ت. (1396). امنیت انسانی در پرتو نظریه عدالت جان رالز. دو فصلنامه حقوق اساسی، 14(28)، 93-69.
 3. راعی، م. (1382). دخالت های بشردوستانه و حقوق بشر، معرفت، 12(70)، 68-59.
 4. رشیدی‌نژاد، ز. (1386). موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت. مجله حقوقی بین‌المللی، 24(37)، 102-63.
 5. کیهانلو، ف. (۱۳۹۰). پناهندگی نظریه‌ها و رویه‌ها. تهران: جنگل جاویدانه.
 6. هارت، م.، نگری، آ. (1398). امپراتوری؛ تبارشناسی جهانی شدن. ترجمه رضا نجف زاده. تهران: نشر قصیده سرا.
 7. Albahari, M. (2006). Death and the Modern State: Making Borders and Sovereignty at the Southern Edges of Europe. California: Centre for Comparative Immigration Studies.
 8. Andreas, P., Biersteker, T J. (2003). The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context. New York: Routledge
 9. Barnett, M., Weiss, T. (2011). Humanitarianism Contested: Where Angels Fear to Tread. New York: Routledge. doi.org/10.4324/9780203829301
 10. Bendixsen, S. (2020). The Care/Security Nexus of the Humanitarian Border: Assisted Return in Norway. International Migration, 58(6), 108-122. doi.org/10.1111/imig.12630
 11. De Lauri, A. (2018). Humanitarian borders: The merging of rescue with security and control. Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI). at: https://9pdf.net/document/y6e0l92n-cmi-briefdecember-number.html
 12. Debono, D. (2019). Narrating The Humanitarian Border: Moral Deliberation of Territorial Border workers at The EU’S Mediterranean Border. Journal of Mediterranean Studies, 28(1), 55-73.
 13. Dijstelbloem, H., Van der Veer, L. (2019). The Multiple Movements of the Humanitarian Border: The Portable Provision of Care and Control at the Aegean Islands. Journal of Borderlands Studies, 36(1), 425-442. doi.org/10.1080/08865655.2019.1567371
 14. Fassin, D. (2012). Humanitarian Reason. A Moral History of the Present. California: University of California Press.
 15. D. (2007). Humanitarianism as a Politics of Life. Public Culture, 19(3), 499-521.
 16. Kallio, K P., Häkli, J., Pascucci, E. (2019). Refugeeness as political subjectivity: Experiencing the humanitarian border. Environment and Planning C Politics and Space, 37(7), 1258-1276. doi.org/10.1177/2399654418820915
 17. Moreno-Lax, V. (2017). Accessing Asylum in Europe. Oxford: Oxford University Press.
 18. Moreno-Lax, V. (2018). He EU Humanitarian Border and the Securitization of Human Rights: The Rescue-Through-Interdiction/Rescue-Without-Protection Paradigm. Journal of Common Market Studies, 56(1), January, 119-140. org/10.1111/jcms.12651
 19. Novak, P. (2022). Re-producing the Humanitarian Border. Geopolitics, 1-23. doi: 10.1080/14650045.2022.2105699
 20. Panebianco, S. (2022). Human security at the Mediterranean borders: humanitarian discourse in the EU periphery. International Politics. volume 59(3), 428–448
 21. Perkowski, N. (2016). Deaths, Interventions, Humanitarianism and Human Rights in the Mediterranean Migration Crisis. Mediterranean Politics, 21(2), 331-5. doi.org/10.1080/13629395.2016.1145827
 22. Schmelter, S. (2020). Migration Struggles Along the Humanitarian Border: Syrian Displacement in Lebanon and Ways to Travel to Europe. Ethnologia Europaea, 50(2), 91-108. doi.org/10.16995/ee.1182
 23. Ticktin, M. (2016). Thinking Beyond Humanitarian Borders. Social Research, 83(2), 255-271.
 24. (2022). A record 100 million people forcibly displaced worldwide. UN News, at: https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772
 25. Walters, W. (2010). Foucault and frontiers: notes on the birth of the humanitarian border. at Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann & Thomas Lemke (eds.). Governmentality: Current Issues and Future Challenges. New York: Routledge.