جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر قابلیت‌های سایبری چینی بیشتر نمایان شده و این کشور از سال 2014 فعالیت خود را برای شکل دادن به هنجارهای بین‌المللی حاکم بر حوزه سایبر افزایش داده و به دنبال ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین‌الملل است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که اهداف و اولویت‌های دیپلماسی سایبری چین کدامند و چه سیاست‌هایی برای دستیابی به آن‌ها از سوی این کشور اتخاذ شده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تبدیل شدن به قدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استانداردسازی و بومی‌سازی از اهداف و اولویت‌های دیپلماسی سایبری این کشور است که برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی‌ها از جمله برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد قراردادهای بین‌دولتی را دنبال می‌کند. این مقاله با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی درصدد است که نشان دهد چشم‌انداز یک ابرقدرت سایبری جامع، فراتر از توانایی تکنولوژیکی صرف بوده و مستلزم رقابت قدرت‌های بزرگ در قلمرو هنجاری، گفتمانی و ایده‌پردازی است تا بتواند به نظم بین‌المللی آینده شکل دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Place of Cyber Diplomacy in Promoting China's International Role

نویسنده [English]

 • Mojgan Ghorbani
PhD. Student of International Relations, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

China’s cyber capabilities have been accentuated in recent years, with the country intensifying its efforts, since 2014, to shape international norms in cyberspace, and seeking to play a unique role in the international system. This research examined China’s objectives and preferences in cyber diplomacy as well as its policies to achieve them. The results indicated that China, as to its cyber-diplomatic objectives and preferences, aims at becoming a normative power, a cyber-superpower, and applying standardization and localization practices. To this end, it pursues several strategies such as holding the World Internet Conference, enhancing the role of the United Nations, and making intergovernmental agreements. Through a descriptive-explanatory method, this research showed that the vision of a comprehensive cyber superpower is beyond mere technological capabilities, requiring great powers to enter normative, discursive, and ideological competition to shape the future international system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • U.S
 • cyber diplomacy
 • cyber sovereignty
 • cyber-superpower
 1. ترابی، قاسم. طاهری زاده، محمدناصر. (1400). انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین­الملل. فصلنامه مطالعات بین­المللی، 17 (4)، 66-47.
 2. قنبری باغستان، عباس. (1399). قدرت‌نگاشت/ استانداردسازی؛ گام بعدی در مسیر تضمین قدرت سایبری ایران. پژوهشگاه فضای مجازی. 15 اردیبهشت، در: http://csri.majazi.ir
 3. Barrinha, A and Renard, T. (2017), Cyber-diplomacy: the making of an international society in the digital age. Global Affairs. 3 (4-5). 353-364
 4. Bozhkov, N. (March 2020). China’s Cyber Diplomacy: A Primer. EU Cyber Direct Project. 1-57
 5. Bryan, M and Manantan, F. (2021). Defining Cyber Diplomacy. International affairs. May 19 at: https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/defining-cyber-diplomacy/
 6. Chan, K. (2017). Apple, Google attend event promoting China’s version of a censored interne. Star. December 4, at: https://www.thestar.com/business/2017/12/04/apple-google-attend-chinas-event-that-promotes-internet-censorship.html
 7. China Copyright and Media. (2015). Speech at the 2nd World Internet Conference Opening Ceremony. China Copyright and Media. December 16, at: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2015/12/16/speech-at-the-2nd-world-internet-conference-opening-ceremony/
 8. Doshi, R. (2020). The United States, China, and the contest for the Fourth Industrial Revolution. Brookings, July 31, at: https://www.brookings.edu/testimonies/the-united-states-china-and-the-contest-for-the-fourth-industrial-revolution/
 9. Doshi, R. et.al. (2021). China as a Cyber Great Power. Foreign Policy at Brookings. April, 1-30
 10. Kharpal, A. (2020). Power is ‘up for grabs’: Behind China’s plan to shape the future of next-generation tech. CNBC. April 26, at: https://www.cnbc.com/2020/04/27/china-standards-2035-explained.html
 11. Losito, M. (2021). Great Power Internet Governance. Small Wars Journal. April 4, at: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/great-power-internet-governance-competing-china-soul-internet
 12. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2017). International Strategy of Cooperation on Cyberspace. China Copyright and Media. March 1, at: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2017/03/01/international-strategy-of-cooperation-on-cyberspace/
 13. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, (2020). Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian's Regular Press Conference. Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. September 8, at: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1813183.shtml
 14. Renard, T. (2020). The Emergence of Cyber Diplomacy in an Increasingly Post-Liberal Cyberspace. Council on Foreign Relation. June 10, at: https://www.cfr.org/blog/emergence-cyber-diplomacy-increasingly-post-liberal-cyberspace
 15. Segal, A. (2017). Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty. Hoover Working Group on National security, Technology, and Law. Hoover Institution. June 2, at: https://www.hoover.org/research/chinese-cyber-diplomacy-new-era-uncertainty
 16. Segal, A. (2020). China’s Alternative Cyber Governance Regime. Council on Foreign Relations. March 13, 1-8.
 17. SCIO (2017). Initiative on Belt and Road digital economy cooperation launched. December 4, at: http://www.scio.gov.cn/31773/35507/35520/Document/1612635/1612635.html
 18. Sutherland, M. (2019). CSR 2019: Setting a New Standard: Implications of China’s Emerging Standardization Strategy. The SAIS China Studies Review. October 29, at: https://saiscsr.org/2019/10/29/setting-a-new-standard-implications-of-chinas-emerging-standardization-strategy/
 19. The National Institute for Defense Studies, (2020). China’s Military Strategy in the New Era. NIDS China Security Report 2021
 20. World Economic Forum. (2018). China Is Building a New Silk Road, and This One Is Digital. World Economic Aug 18, at: https://www.weforum.org/agenda/2018/08/china-is-building-a-new-silk-road-and-this-one-s-digital/
 21. Yun, G. Qingqing, C. (2019). China calls for international cooperation in 5G. CGTN. November 22, at: https://news.cgtn.com/news/2019-11-21/China-calls-for-international-cooperation-in-5G-LNILofau5O/index.html