وضعیت کنونی نظم بین المللی، روندهای آینده و پیامد آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی.

2 دکترای روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظم بین‌المللی هرگز از ثبات و استمرار برخوردار نبوده و در طول تاریخ روابط بین‌الملل همواره در معرض دگرگونی بوده است که مهم‌ترین تغییر آن در اواخر قرن بیستم صورت گرفت. متاثر از این تغییر، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دانش پژوهان را به نظریه‌پردازی واداشته، مباحثه در مورد نوع نظم بین‌المللی و چشم انداز آتی آن بوده است. مسلماً در این مسیر پیامدهایی نیز متوجه کشورهای نظیر ایران در عرصه بین‌الملل نیز خواهد بود. بر این اساس نویسنده هدف مقاله را در بررسی و تبیین سه محور «تصویر وضع موجود از نظم بین‌الملل»، «روند‌های آینده» و «تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران» خلاصه می‌کند. لذا سوال اصلی مقاله از این قرار است که چه تصویری از وضعیت کنونی نظم بین‌الملل و چشم انداز آتی آن حاکم است و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ روش بررسی پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که وضعیت توزیع قدرت بعد از فروپاشی شوروی به صورت تک‌قطبی درآمده است؛ این وضعیت اکنون نیز تداوم یافته‌است؛ اما روندها نشان می‌دهند که چین آمریکا را دنبال می‌کند و آن را به رقابت می‌کشد. درنتیجه نظام بین‌الملل از وضعیت موجود خارج و به دورۀ استقرار نظم بین-‏المللی جدید حرکت خواهد کرد؛ در خصوص تأثیر این وضعیت برکشورهای نظیر ایران نیز بر ضرورت پیوند استراتژیک با یکی از قدرت‌های بزرگ تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Current State of the International Order, Future Trends and Its Consequences for Iran

نویسندگان [English]

 • Rashid Rekabian 1
 • Hossin Delavar 2
1 Assistant Prof. Political Science Department of Ayatollah Boroujerdi University.
2 PhD in International Relations in Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The international order has never been stable and continuous, and throughout history international relations have always been subject to change, the most important change of which took place in the late twentieth century.Influenced by this change, one of the most important issues that has led scholars to theorize has been the discussion of the type of international order and its future perspective.in this direction, there will be consequences for countries like Iran in the international arena. Accordingly, the author summarizes the purpose of the article in examining and explaining the three areas of " picture of the current situation of international order ", "future trends" and "its impact on Iran". The research method is descriptive-analytical and the general conclusion shows that the power distribution situation has become unipolar since the collapse of the Soviet Union.This situation continues today.But trends show that China is following the United States and competing with it.As a result,the international system will move out of the status quo and into the period of establishing a new international order led by the United States and China;Regarding the impact of this situation on countries such as Iran, the need for a strategic alliance with one of the great powers is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • unipolar order
 • bipolar order
 • USA
 • China
 • Iran
 1. امیدی، ع. (1386). ضرورت توجه به فشارها و فرصت­های نظام بین­الملل در هدایت سیاست خارجی توسعه‌گرا. در: گروهی از نویسندگان. کنفرانس ملی چشم‌انداز بیست‌ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2. بوزان، ب و ویور، ا. (1400). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
 3. دهقانی فیروزآبادی، ج. (1394). اصول و مبانی روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
 4. شریعتی نیا، م. (1398). روابط ایران و چین؛ گذار از مثلث رمانتیک به پیوند پایدار. فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین­المللی، 11(3)، 64-82.
 5. صفری، ف. احمدی، ح. برزگر، ک. (1400). بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 122-143.
 6. فرهادی، ز. شامیری، ا. (1400). قدرت، نظم موجود و موازنه‌ در سیاست خارجی (بررسی مقایسه‌ای چین و ایران). فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 13(47)، 81-103.
 7. Beckley, M. (2018). Unrivaled: why America will remain the world’s sole superpower. Cornell University Press.
 8. Campbell, K. (2016). The Pivot: The Future of American Statecraft in Asia. New York.
 9. César, A; Agnol, D. (2018). Balancing in unipolarity: who is afraid of balance of power? Brazilian Journal of International Relations, 7(3).
 10. Cooley, A., Nexon, D; Ward, S. (2019). Revising order or challenging the balance of military power? An alternative typology of revisionist and status-quo states. Review of International Studies.
 11. Cimek, G. (2021). A new epoch of Sino-Russian relations and their regional and global influence. Journal of Contemporary Eastern Asia, 20(2).
 12. Garver, J.W. (2016). China’s Quest: The History of the Foreign Relations of the People’s Republic of China.New York: Oxford University Press.
 13. Gautam, A. (2014). Alliance Politics in a Unipolar World, IOSR Journal of Humanities and Social Science.19(3).
 14. Green, W., Roth, T. (2021). China-Iran Relations: A Limited but Enduring Strategic Partnership, U.S.-China Economic and Security Review Commission.
 15. Grossman, D. (2021). Biden Will Inherit Healthy Indo-Pacific Alliances. RAND Corporation, Available at https://www.rand.org/blog/2021/01/biden-will-inherit-healthy-indo-pacific-alliances.html.
 16. He, K. (2018). Role conceptions, order transition and institutional balancing in the Asia-Pacific: a newb theoretical framework. Australian Journal of International Affairs.
 17. Ikenberry, J. (2006). After Victory, Chicago: Stanford University Press.
 18. Ikenberry, J., Mastanduno, M., Wohlforth, W. (2009). Introduction: Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences. World Politics, 61(1).
 19. Kennedy, P. (1989). The Rise and the Fall of the Great Powers, New York: Vintage.
 20. Krauthammer, C. (2002/03). The Unipolar Moment Revisited. The national Interest, 5-17.
 21. Z., Changgang, G. (2017). China’s Energy Driven Initiatives with Iran: Implications for the United States. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 11(4). 15-31.
 22. Layne, C. (2012). This Time It’s Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana. International Studies Quarterly, 56(1), 203–213.
 23. Maher, R. (2018). Bipolarity and the Future of U.S. China Relations.Citation: Political science quarterly. 133(3).
 24. Mearsheimer, J. (2019). Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. International Security, 43 (4).
 25. Mearsheimer, J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War. International Security, 15(1).5–56.
 26. Oxford Analytica. (2017). Global Trends to 2035 Geo-politics and international power, European Parliamentary research service.
 27. Posen, B R. (2009). Emerging Multipolarity: Why Should We Care? Current History 108(721), 347–352.
 28. Reynolds, D. (2001). One World Divisible: A Global History Since 1945. London: Penguin.
 29. Rozman, G. (2014). The Sino-Russian Challenge to the World Order: National Identities Bilateral Relations, and East versus West in the 2010s.Stanford, CA: Stanford University Press.
 30. Silove, N. (2016). The Pivot before the Pivot: U.S. Strategy to Preserve the Power Balance in Asia. International Security. 40.
 31. Tunsjø, Ø. (2018). The Return of Bipolarity in World Politics, Columbia University Press.
 32. Varisco, A E. (2013). Towards a Multi-Polar International System: Which Prospects for Global Peace? e-International Relations.
 33. Wallsh, D. (2013). Syrian Alliance Strategy in the Post-Cold War Era: The Impact of Unipolarity.The Fletcher Forum of World Affairs. 37(2).
 34. Wohlforth, W. C. (1999). The Stability of a Unipolar World. International Security. (24).
 35. World Bank. (2018). GDP (current US$), Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
 36. Xuetong, Y. (2019). Inertia of History: China and the World by 2023, Translated by Alexander A. Bowe, Cambridge Scholars Publishing.
 37. Zakaria, F. (2008). The Post-American World, New York: Norton.
 38. Zhang, Z. (2021). US-China rivalry: who has the stronger military? Available at: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3140681/us-china-rivalry-who-has-stronger-military