دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، مهر 1401 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب

صفحه 97-120

10.22034/isj.2021.278951.1425

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر

صفحه 195-214

10.22034/isj.2022.350225.1864

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی