ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

حملات سایبری معضلی جهانی است که امنیت جهان را با تهدیدات زیادی مواجه نموده است. همه روزه شاهد حملات سایبری در سطح جهان هستیم به نحوی که فعلا هیچ نقطه ای از جهان در برابر این حملات مصون نمی باشد. ظرفیت ها و پتانسیل هایی که فضای سایبری برای جامعه بشری به ارمغان آورده باعث گردیده تعدادی از کشورها از این ظرفیتها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود سوءاستفاده نمایندکه این باعث بر هم خوردن امنیت سایبری جهانی گردیده است.آنچه می تواند به حل این معضل در جهان کمک نماید همکاری دولتها در سطح بین المللی برای تقویت امنیت سایبری شان می باشد. سؤالی که در این تحقیق مطزح می گردد این است که چه ضرورتی برای دولتها وجود دارد تا جهت تقویت امنیت سایبری با یکدیگر همکاری نمایند؟با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده که به دلیل اینکه تمام جنبه های زندگی بشری به فناوریهای حوزه سایبری وابسته شده و چنین سطح از وابستگی موجب سوء استفاده بعضی از دولتها در ارتکاب حملات سایبری به زیر ساختهای حیاتی دولتها می گردد نیاز است تا جهت تقویت امنیت سایبری همکاریهایی در سطح بین المللی توسط دولتها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of States Cooperation in Strengthening Cyber Security

نویسندگان [English]

 • parviz Farshasaid 1
 • Mahmood Jalali 2
 • Mahnaz Goodarzi 3
1 Ph.D Student in Public International Law, Department of International law, Isfahan (Khorasgan) Branch ,Islamic Azad University , Isfahan ,Iran
2 Associate Professor. Department of Law, University of Isfahan , Isfahan ,Iran
3 Associate Professor. Department of Law, University of Isfahan , Isfahan ,Iran
چکیده [English]

Cyber attacks are a global problem that now pose great threats to the world security. Every day we see cyber attacks around the world in such a way that currently no part of the world is immune to these attacks. Capacities and potentials that The cyberspace has brought about human society has led countries to exploit these capacities and potentials for their own political and economic purposes that this has disrupted global cybersecurity. The only thing that can help solve this problem in the world is the cooperation of States at the international level to strengthen their cyber security. In this study , the question which arises is that What is the need for states to work together to strengthen their cyber security? Using the descriptive – analytical method , this question has been answered that because all aspect of human life has got dependent on cyber technologies and such a level of dependence leads to the abuse of some states in carrying out cyber attacks on the vital infrastructures of states , it is necessary that in order to strengthen cyber security , states should cooperate globally.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber Security
 • Cyber Attacks
 • International Level
 • Cyber Space
 • States Cooperation
 1. برقعی، س. (۱۳۹۳). مروری بر امنیت سایبری درسهایی برای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 11 (۳۸)، 85-104
 2. جلالی، م، توسلی اردکانی، س. (۱۳۹۸). ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین‌المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 49(4)، ۱۳51-۱۳72.
 3. خلیلی پور رکن‌آبادی، ع.، نورعلی‌وند، ی. (۱۳۹۱). تهدیدات سایبری و تاثیر آن بر امنیت ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 15(56)، ۱67-۱96.
 4. داوند، م.، سلطانی نژاد، ا. (۱۳۹۷). امنیتی‌سازی تنش سایبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تهدیدها و الزامات راهبردی. فصلنامه راهبرد، 27(1)، 98-71.
 5. رضایی، م.، بابازاده مقدم، ح. (۱۳۹۳). اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی‌دانشگاه علامه طباطبایی، 15(42)، 43-82.
 6. سلطانی‌نژاد، ا.، جمشیدی،م.، محسنی، س. (۱۳۹۵). تحول مفهوم امنیت در پرتو جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین. فصلنامه سیاست جهانی، 5(2)، 7-42.
 7. شهبازی، آ.، آقاجانی‌رونقی، آ. (۱۳۹۹). جاسوسی سایبری در حقوق بین‌الملل: مسئلۀ انتساب مسئولیت بین‌المللی به دولت در هاله‌ای از ابهام. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی‌دانشگاه تهران، 50 (4)، 1503-1487.DOI:10.22059/jplsq.2020.274302.1912
 8. ضیایی، س، شکیب نژاد،ا. (۱۳۹۶). قانونگذاری در فضای سایبر:رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران. مجله حقوقی بین‌المللی، 34(57)، ۲2۷-۲49.
 9. فقیهی، م.، جلالی‌فراهانی، ا .(۱۳۹۷). مروری بر معاهده های فراملی سایبری.معاونت پژوهش‌های زیر بنایی و امور تولیدی، تهران: دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین.
 10. قاسمی، غ، نامدار،س.(۱۳۹۷). بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری (با تأکید بر حمله استاکس‌نت به تأسیسات هسته‌ای ایران). فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 10(1)، 199-235.DOI: 22099/jls.2018.23191.2178
 11. کتانچی، ا.، پورقهرمانی، ب. (1400). چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آ.سه.آن. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 156-DOI: 10.22034/isj.2021.252695.1237
 12. Borrell, J. (2020). Declaration by the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, on malicious cyber activities exploiting the coronavirus pandemic,30 April 2020, https://eucyberdirect.eu
 13. Dunn Cavelty, M. (2012). The Militarisation of Cyber Security as a Source of Global Tension ,.Center for Security Studies, 103-124
 14. Harjinder, L., Lynsay, S, Jason, N., Arnau, E., Gregory, E., Carsten, M., Xavier B. (2020). Cyber Security in the Age of COVID-19: A Timeline and Analysis of Cyber-Crime and Cyber-Attacks during the Pandemic, Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Strathclyd, 1-20
 15. Li, Y., Liu, Q. (2021). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security: Emerging trends and recent developments. EnergyReports, 7, 8176–8186, DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126
 16. Lucas, G. (2017). Ethics of cyber warfare. The quest for responsible security in the age of digital warfare, Oxford,Oxford University Press.
 17. Mukherjee, S. (2019). Implementing Cybersecurity in the Energy Sector , University of the Cumberlands (formerly Cumberland College), 1-18
 18. Eilstrup-Sangiovanni, M. Why the World Needs an International Cyberwar Convention. Philos. Technol. 31, 379–407 (2018). https://doi.org/10.1007/s13347-017-0271-5
 19. Snider, K., Ryan, S., Shay, Z., Daphna, C. (2021). Cyberattacks, cyber threats, and attitudes toward cybersecurity policies. Journal of Cybersecurity, 7 (1), 1-11
 20. Tsakanyan, T.  (2017). The  role  of  Cybersecurity  in  World  Politics. Vestnik  RUDN. International  Relations, 17( 2), 339-348. Doi:10.22363/2313-0660-2017-17-2-339-348
 21. Vasileiou, K. G. (2019). Cyber Security in the Energy Sector a Holistic Approach, University of Piraeus, Department of International & European Studies.
 22. Voo, J., Hemani, I., Jones, S., Desombre, W., Cassidy, D., Schwarzenbach, A (2020). National Power Cyber Index 2020 Methodology and Analytical Consideration, Harvard Kennedi School Belfer center for Science and International Affairs.