نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

2 دانشیار عضو هیئت علمی گروه حقوق واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

امروزه تحریم‌ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله‌ی یک یا چندین دولت‌، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می‌آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Violation of the Right to Health Due to International Sanctions and International Responsibility of States

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaei 1
  • leila raisi 2
  • Masoud Raei 3
1 PhD. Student of Public International Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran.
2 Associate Prof. at t Law Department, Esfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, (Khorasgan), Iran
3 Associate Prof. at Law Department,, Najafabad, Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Today, sanctions of varying types are employed by one or several states as the most practical means of applying pressure in the international system to protect human rights, fight terrorism, and prevent war, among others. It has always been controversial to investigate sanctions and human rights violations and the associated consequences, particularly the violation of the right to health. This article seeks to answer the question, "What is the international responsibility of states for violations of the right to health resulting from sanctions?" This analysis presumes that sanctions from various aspects, particularly economic ones, result in human rights violations, including the right to health. Building on the proposed hypothesis and legal documents and evidence, this study examines the legal basis and the effects of imposing sanctions on human rights standards, international legal documents, the prohibition of international sanctions, the concept of international responsibility of states in international law, and the foundations of creating international responsibility of states (caused by sanctions).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Violation of Human Rights
  • Right to Health
  • Universal Declaration of Human Rights
  • United Nations