لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

از منظر رئالیست‌ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش‌های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین‌الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می‌سازد. مشروعیت‌سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین‌الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت‌ها به عنوان کنش‌گران محوری سیاست بین‌الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه‌ی سود و هزینه غوطه‌ورند و زمانی همکاری را ترجبح می‌دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین‌الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی‌بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین‌المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه‌های داخلی دولت‌ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین‌المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می‌شود، این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین‌الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده‌ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب‌ها، مقالات، سایت‌ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه‌های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه‌ی حکومت‌داری و افزایش دولت‌های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liberalism,, international law and good governance

نویسندگان [English]

  • Jalaleddin Shirjian 1
  • Afshin Zargar 2
  • Fatemeh Keyhanlou 3
  • Amir Mahmoody 3
1 PhD Student, Department of Public International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

From the realists' point of view, hegemony requires the use of tools such as international law in order to maintain its legitimacy and institutionalize its values. Because the stability of the hegemonic order and the continuation of the current situation bring him the most benefit. Legitimation through the implementation of the rules of international law has been able to work effectively to stabilize the superior position of the dominant countries. Governments, as central actors in international politics to consolidate power, are immersed in profit and cost calculations and prefer cooperation when it is in their national interest. Liberalism, on the other hand, has played an undisputed role in the development of international law with the optimism of achieving lasting peace, and by tying the realization of international peace to the legitimacy of the representative system and the internal components of states, it has opened a way to strengthen human rights. Assuming that liberal international solidarity and peace are achieved through good governance at the domestic level, this article answers the question of whether liberalism's approach to international law has been able to raise the standards of governance in the community. Relying on the method of collecting data from documents such as books, articles, websites and Internet resources, we came to the conclusion that liberalism as one of the theoretical foundations of good governance by globalizing human rights norms has tried to standardize the way Governance and the rise of liberal governments, both to ensure and enforce human rights and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberal Theory of International Law
  • The International Community
  • International Legal System
  • Good Governance
  • Norms of Human Rights