لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

از منظر رئالیست‌ها، «هژمون» برای تداوم مشروعیت و نهادینه نمودن ارزش‌های خود، نیازمند استفاده از ابزاری نظیرحقوق بین‌الملل است. زیرا ثبات نظم هژمونیک و تداوم وضع موجود بیشترین سود را نصیب او می‌سازد. مشروعیت‌سازی در سایه اجرای قواعد حقوق بین‌الملل، توانسته برای تثبیت موقعیت برترکشورهای مسلط کارآمد عمل کند. دولت‌ها به عنوان کنش‌گران محوری سیاست بین‌الملل برای تحکیم قدرت در محاسبه‌ی سود و هزینه غوطه‌ورند و زمانی همکاری را ترجبح می‌دهند که به سود منافع ملی آنان باشد. در مقابل لیبرالیسم با خوشبینی به حقوق بین‌الملل برای دستیابی به صلح پایدار نقش بی‌بدیلی را در توسعه آن ایفاء کرده است و با گره زدن تحقق صلح بین‌المللی به مشروعیت نظام نمایندگی و مولفه‌های داخلی دولت‌ها، راهی برای تقویت رعایت قواعد حقوق بشرگشوده است. با این پیش فرض که همبستگی و صلح بین‌المللی لیبرالی در سایه برقراری حکمرانی مطلوب در سطح داخلی محقق می‌شود، این مقاله به این سوال پاسخ می‌دهدکه آیا رویکرد لیبرالیسم به حقوق بین‌الملل، توانسته استانداردهای حکمرانی را در جامعه جهانی ارتقاء بخشد؟ ما با تمسک به روش گردآوری داده‌ها از گونه اسنادی که از طریق کتاب‌ها، مقالات، سایت‌ها و منابع اینترنتی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که لیبرالیسم به عنوان یکی از پایه‌های نظری حکمرانی خوب با جهانی نمودن هنجارهای حقوق بشر سعی نموده تا با استانداردسازی شیوه‌ی حکومت‌داری و افزایش دولت‌های لیبرال، هم اجرای حقوق بشر تضمین و فراگیرشود و هم صلح و امنیت در جامعه جهانی پایدار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liberalism, International Law, and Good Governance

نویسندگان [English]

  • Jalaleddin Shirjian 1
  • Afshin Zargar 2
  • Fatemeh Keyhanlou 3
  • Amir Mahmoody 3
1 PhD Student, Department of Public International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Within the framework of realism, hegemony requires the use of certain instruments such as the international law to maintain its legitimacy and institutionalize its values. In fact, the stability of a hegemonic order and the continuation of the current situation could be really advantageous. Legitimization through the implementation of the international law has proven efficient in stabilizing the superior positions of the dominant countries. Known as central players in international politics to consolidate power, governments are immersed in the calculation of profits and costs. Hence, they prefer cooperation to favor their national interests. However, liberalism plays an undisputed role in developing the international law to establish ever-lasting peace. By tying the realization of international peace to the legitimacy of representative systems and the internal components of states, liberalism has opened an opportunity to improve human rights. Assuming that liberal international solidarity and peace are established through good governance at a domestic level, this paper aims to determine whether the approach of liberalism to the international law has managed to enhance the standards of governance in the community. For this purpose, the research literature was reviewed to collect data from documents, books, articles, websites, and other Internet-based sources. Finally, liberalism was introduced as a theoretical foundation of good governance to globalize the norms of the human rights in a bid to standardize governance, analyze the rise of liberal governments, and ensure and enforce the human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberal Theory of International Law
  • The International Community
  • International Legal System
  • Good Governance
  • Norms of Human Rights