برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Brexit: Britain and EU CFSP under the light of Neofunctionalist Constructivism

نویسندگان [English]

  • Talieh Sakhamanesh 1
  • Abdul Ali Ghavam 2
  • Keyhan Barzegar 3
1 PhD Student in International Relations, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Political Science Department of Political Science, Faculty of Economic and Political Science and , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

The British hegemony and its isolationist policies have been in constant conflict with integration within the EU and its monopoly of adopting political strategies holds opposing views towards the common European foreign and security policy. The focal query of the present study is how to turn to constructivism as post-neo-functionalism and other dominant theories of international relations. Did Brexit address a common European defense and security policy through these two interconnected theories?

Regarding the significance of functional and structural pressures within the EU, the assessment of neo-functionalism and its common foreign security policy in the context of politicization dynamics is that this exit strategy may lead to be popularized among other parts of the EU.

In the interim, the drawback of the neo-functionalist theory is to pay no heed to of the role and function of governments such as Britain in political convergence and its determinism in underestimating variables and factors outside Europe and trans-European actors in the CFSP. Briefly stated, what neo-functionalist constructivism has to embark upon its theoretical analysis is to mull over the crucial role of national governments and independent decision-making influence of national elites such as the British government in terms of an independent policy, explicitly as the Brexit referendum.

Keywords: Brexit, Britain, EU, Common Foreign and Security Policy, Neo-Functionalist Constructivism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brexit
  • Britain
  • EU
  • Common Foreign and Security Policy
  • Neo-Functionalist Constructivism