تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل عمومی،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

چکیده: موضوع مقاله حاضر آینده پژوهی تاثیر تحول مفهوم تجاوز در کنفرانس کامپالا (2010) بر کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی است. این پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش نخست طرح مساله، کلیات پژوهش و بررسی منابع موجود را شامل می گردد. در بخش دوم به بررسی پیشینه کنفرانس کامپالا و تحول مفهوم تجاوز پرداخته می شود و در نهایت در بخش سوم سناریوهای محتمل و مطرح در ارتباط با کیفیت احتمالی تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی بر اساس تعریف تجاوز در حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

در پایان جمع بندی شده است که تعریف تجاوز در کنفرانس کامپالا و همچنین انحصاری نبودن شروع تحقیقات درخصوص ارتکاب تجاوز به تشخیص شورای امنیت ملل متحد، دو شاخص مهم در موفقیت کشورهای درحال توسعه دراین کنفرانس می باشد. این دو شاخص مهم و مثبت در روند متعادل تدوین حقوق کیفری بین المللی، احتمال تغییر وضعیت عضویت ایران و الحاق به اساسنامه دیوان را در زمان مناسب تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in Concept of Invasion in International Criminal Law and Quality of Iran’s Interaction with International Criminal Court

نویسندگان [English]

 • Amir hosain Zamaninia 1
 • Maryam Moradi 2
1 PhD. student in Public International Law, Department of Public International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, International Branch, Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

This paper presents the futurology of effects of changes in the concept of invasion in the Kampala Review Conference on the quality of interaction between Iran and the International Criminal Court (ICC). This descriptive-analytical study consists of three sections, the first of which states the problem, presents the research generalities, and reviews the literature. The second section analyzes the background to the Kampala Review Conference and changes in the concept of invasion. Finally, the third section addresses the potential scenarios regarding the possible quality of interaction between Iran and the ICC based on the definition of invasion in the international criminal law. According to the final conclusion, the definition of invasion in the Kampala Review Conference and the non-exclusiveness of investigation into invasion at the discretion of the United Nations Security Council are two important factors in the success of developing companies in the conference. These two positive important factors can strike a balance in the formulation of the international criminal law, possibly change Iran’s membership status, and add Iran to the Rome Statute of the ICC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • International Criminal Court (ICC)
 • Concept of Invasion
 • Membership
 1. آقایی جنت‏مکان، حسین. (1390). تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی نسبت به جنایت تجاوز با نگاهی به موافقت‏نامه کامپالا، فصلنامه حقوقی بین‏المللی، 28(44)، 163-184.
 2. پورخاقان، زینب. (1389). بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی، فصلنامه پژوهش‏های حقوقی، 9(17)، 527-542.
 3. خرم، علی. (1389). قطعنامه 1970 علیه لیبی؛ نماد تحول در حقوق بین‏الملل، 9 اسفند، در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page
 4. ذاکرحسین، محمدهادی. (1396). دیوان کیفری بین المللی ١٥ ساله شد، 23 تیرماه، در: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page
 5. رضایی، علیرضا.، ترابی، قاسم. (1391). بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم سیاسی، 8(18)، 77-94.
 6. زمانی‏نیا، امیرحسین. (1393). پیشینه و عملکرد دیوان کیفری بین‏المللی: از رم تا کامپالا، در: ذاکریان مهدی. محاکم کیفری بین‏المللی، تهران، انتشارات تیسا.
 7. سلیمی، صادق. (1393). ارتباط شورای امنیت و دیوان کیفری بین‏المللی در پرتو کنفرانس بازنگری 2010، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 16(43)، 163-184.
 8. ضیائی بیگدلی، محمد رضا. (1387). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر گنج دانش.
 9. ممتاز، جمشید. اکبری، مسعود. (1395). آمریکا و دیوان بین­المللی کیفری: سیاست آونگی، از تقابل تا تعامل، فصلنامه راهبرد، 25(78)، 29-61.
 10. موسی‌زاده، رضا. امینیان، اکبر. (1390). جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین المللی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 11. مهرپور، حسین. (1390). جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی: بررسی موانع شرعی الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 12. Baek, B.S. (2006). The Definition and Jurisdiction of the Crime of Aggression and the International Criminal Court. Cornell Law School J.D. Student Research Papers. 19, at: https://scholarship.law.cornell.edu/lps_papers/19
 13. Gray, K.W., Kalyalya, K. (2016). Overcoming Statism from Within: The International Criminal Court and the Westphalian System, Critical Horizons, 17(1), 53-65.
 14. Hillebrecht, C. (2016). The Deterrent Effects of the International Criminal Court: Evidence from Libya, International Interactions, 42(4), 616-643.
 15. Novak, A. (2015) The International Criminal Court: An Introduction, Berlin: Springer International Publishing.
 16. Schabas, Williams, (2007), An Introduction to the International Criminal Court, 3th UK and New York, New Jersey: Cambridge University Press.
 17. Scharf Michael P., (2012), Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression, Harvard International Law Journal, 53)2(, 358-389.
 18. Tiemessen, A. (2016). The International Criminal Court and the lawfare of judicial intervention. International Relations, 30(4), 409–431.