تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، آبادان، ایران.

2 مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

ورود جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان بازیگران اصلی منطقه‌ای در بحران یمن را می‌توان به ‌عنوان جلوه‌ای از رقابت ایدئولوژیکی مورد ملاحظه و بررسی قرار داد. ایدئولوژی نقش بسیار مهم و پررنگی در این مسئله دارد و نیز زمینه‌ساز افزایش رقابت دو کشور در منطقه گردیده است. روش تحقیق مقاله حاضر تطبیقی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه‌ای است و از کتاب‌ها، مجلات علمی و پایگاه‌های اینترنتی استفاده شده است. مطالعه موضوع نیز به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «مجموعه امنیتی» باری بوزان می‌باشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که؛ «رقابت عربستان و ایران در بحران یمن چگونه قابل ارزیابی است؟» به نظر می‌رسد که با توجه به چارچوب نظری پژوهش؛ در چهار مؤلفه‌ی‌ نقش، هدف، سطح و راهبرد رقابت ایدئولوژیک دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن قابل بررسی است. به واقع در این رقابت، دو کشور در این چهار مؤلفه تفاوت‌هایی دارند که در این مقاله به تشریح آن پرداخته‌ایم. همواره به‌ طور سنتی این دو کشور در منطقه خلیج فارس به رقابت با هم پرداخته‌اند. لذا پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله و با هدف اصلی افزایش شناخت جمهوری اسلامی ایران از طریق بررسی دقیق سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه، به سبب فراهم‌سازی زمینه‌ صحیح برای مقابله‌ی منطقی و واکنشی مناسب در جهت حفظ موقعیت ایران در منطقه و موازنه قوا صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Ideological Role of Iran and Saudi Arabia in the Developments in Yemen

نویسندگان [English]

  • farzaneh dashti 1
  • seyyed Samer Poordanesh 2
  • Bahram Vakilizadeh 3
1 Visiting Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Abadan, Iran.
2 Political Studies of the Islamic Revolution, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Department of International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
چکیده [English]

The entry of Iran and Saudi Arabia as the main regional players in the crisis in Yemen can be considered as a manifestation of ideological rivalry. Ideology has a very important and significant role in this issue and also paves the way for increasing competition between the two countries in Has become an area. The research method of the present article is comparative-analytical and the method of data collection is also library type and books, scientific journals and internet databases have been used. The study of the subject is also comparative in the framework of the theory of "security set" of Barry Buzan. This article seeks to answer the question that; "How can the rivalry between Saudi Arabia and Iran in the Yemeni crisis be assessed?" It seems that according to the theoretical framework of the research in four components of the role, purpose, level and strategy of ideological competition between Iran and Saudi Arabia in Yemen can be examined and there are differences in these four components that we have described in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen crisis
  • Saudi Arabia
  • Copenhagen school
  • Iran
  • strategic model