تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مدرس مدعو گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، آبادان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

ورود جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان بازیگران اصلی منطقه‌ای در بحران یمن را می‌توان به ‌عنوان جلوه‌ای از رقابت ایدئولوژیکی مورد ملاحظه و بررسی قرار داد. ایدئولوژی نقش بسیار مهم و پررنگی در این مسئله دارد و نیز زمینه‌ساز افزایش رقابت دو کشور در منطقه گردیده است. روش تحقیق مقاله حاضر تطبیقی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه‌ای است و از کتاب‌ها، مجلات علمی و پایگاه‌های اینترنتی استفاده شده است. مطالعه موضوع نیز به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «مجموعه امنیتی» باری بوزان می‌باشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که؛ «رقابت عربستان و ایران در بحران یمن چگونه قابل ارزیابی است؟» به نظر می‌رسد که با توجه به چارچوب نظری پژوهش؛ در چهار مؤلفه‌ی‌ نقش، هدف، سطح و راهبرد رقابت ایدئولوژیک دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن قابل بررسی است. به واقع در این رقابت، دو کشور در این چهار مؤلفه تفاوت‌هایی دارند که در این مقاله به تشریح آن پرداخته‌ایم. همواره به‌ طور سنتی این دو کشور در منطقه خلیج فارس به رقابت با هم پرداخته‌اند. لذا پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسئله و با هدف اصلی افزایش شناخت جمهوری اسلامی ایران از طریق بررسی دقیق سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه، به سبب فراهم‌سازی زمینه‌ صحیح برای مقابله‌ی منطقی و واکنشی مناسب در جهت حفظ موقعیت ایران در منطقه و موازنه قوا صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Saudi Arabia’s and Iran’s Ideological Roles in Yemen Transformations

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Dashti 1
  • Seyyed Samer Poordanesh 2
  • Bahram Vakilizadeh 3
1 Visiting Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Abadan, Iran.
2 Political Studies of the Islamic Revolution, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
3 MA. of Department of International Relations, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
چکیده [English]

The involvement of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, the two most significant regional actors, in the Yemen crisis might be seen as a reflection of their ideological rivalry. Ideology plays a considerable part in this situation and paves the way for higher regional competition between these two countries. This study employs a comparative-analytical approach, and data are collected via desk research, books, academic journals, and databases. The subject was discussed using the comparative framework of Barry Buzan's "Regional Security Complex Theory" (RSCT). This study addresses the following question: "How can the rivalry between Iran and Saudi Arabia in the Yemen crisis be explored? “According to the theoretical framework of this study, the rivalry between Iran and Saudi Arabia may be analyzed in four criteria: roles, objectives, level, and strategies. In fact, these nations vary in these four criteria, which will be discussed in the paper. Iran and Saudi Arabia have been rivals for several years. Focusing on this issue and gaining knowledge of the Islamic Republic of Iran by analyzing Saudi Arabia's foreign policy in the region, the present research lays the groundwork for a logical and acceptable strategy to protect Iran's regional status and maintain the power balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen Crisis
  • Saudi Arabia
  • Copenhagen School
  • Iran
  • Strategic Pattern