دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 75، دی 1401، صفحه 7-323 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن

صفحه 29-60

10.22034/isj.2023.338730.1818

رحیم پیری؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001)

صفحه 103-125

10.22034/isj.2023.364699.1910

مجیدرضا مومنی؛ نرگس خان گل زاده سنگرودی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای

صفحه 251-269

10.22034/isj.2023.310086.1631

گودرز بیرامی؛ عاطفه امینی نیا؛ سوده شاملو