صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیات علمی و مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

ایده صلح پایدار کانت از دیرباز مورد مناقشه فکری زیادی بوده است؛ منتقدان واقع‌گرای او، با این استدلال که عرصه سیاست بین الملل محل قدرت و آنارشی است، از در مخالفت با او برآمده و ایده او را گونه‌ای آرمان‌گرایی دانسته‌اند. در مقابل، آرمان‌گرایان از ایده او استقبال کرده و آن را هدفی دانسته‌اند که هرچند در حال حاضر نیست ولی "باید" باشد. مساله اساسی در ایده کانت، نسبت میان سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل است که خود او کوشیده بود تا در چارچوبی نظری آن را شرح و بسط بدهد. در مقاله حاضر، این سوال مطرح شده است که در ایده صلح پایدار، کانت چه نسبتی بین سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل برقرار کرده است؟ و در نظریه‌های بعدی روابط بین‌الملل با چه واکنش‌های مواجه شده است؟ و کدام نظریه‌ها یا مکاتب تلاش کرده‌اند تا با استفاده از ایده صلح پایدار، نسبت جدیدی بین سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل برقرار نمایند؟ پاسخ این مقاله به این سوالات این است که کانت سخت بر این باور بود که بدون رابطه بین سیاست داخلی و سیاست بین‌الملل امکان صلح پایدار وجود ندارد و از میان نظریه‌های متاخرتر، نظریه انتقادی روابط بین‌الملل و رهیافت جامعه بین‌الملل با بازگشت به ایده کانت تلاش کرده‌اند تا از امکانات نظری اندیشه او برای بازسازی این رابطه استفاده کنند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی با رویکرد فلسفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Perpetual Peace in Kant's Political Thought: Rereading the Relationship between Domestic Politics and International Politics

نویسنده [English]

 • Mansour Ansari
Assistant Prof. at Department of Political Thought, Research Institute of Imam Khomeini (RA) and the Islamic Revolution
چکیده [English]

Kant's idea of perpetual peace has long been the subject of much intellectual controversy; His realist critics, with the argument that the field of international politics is a place of power and anarchy, have come out against him and considered his idea as idealism. On the other hand, the idealists welcomed his idea and considered it as a goal that "must" be there, even though it is not currently there. The basic problem in Kant's idea is the relationship between domestic politics and international politics, which he himself tried to explain in a theoretical framework. In this article, the question has been raised that in the idea of perpetual peace, Kant has established a relationship between domestic politics and international politics? And what reactions have been encountered in the later theories of international relations? And which theories or schools have tried to use the idea of perpetual peace to establish a new relationship between domestic politics and international politics? The answer of this article to these questions is that Kant firmly believed that there is no possibility of perpetual peace without the relationship between domestic politics and international politics, and among the later theories, the critical theory of international relations and the approach of international society. By returning to Kant's idea, the international community has tried to use the theoretical possibilities of his thought to reconstruct this relationship. The method of this research is descriptive and analytical with a philosophical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kant"
 • realism"
 • idealism"
 • critical theory"
 • domestic politics"
 • "
 • perpetual peace"
 1. ارسطو. (1381). سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.
 2. انصاری، منصور. (1384). دموکراسی گفتگویی: امکانات دموکراتیک اندیشه­های میخائیل باختین و یورگن هابرماس، تهران: نشر مرکز.
 3. براتعلی­پور، مهدی. (1394). صلح پایدار و عدالت سیاست جهانی، فصلنامه سیاست جهانی، 3(3)، 39-64.
 4. سالیوان، راجر. (1380). اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: طرح نو.
 5. شیرژیان، جلال­الدین، زرگر، افشین و دیگران. (1400). مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 4(68)، 87-116.
 6. قنبری، سمیه. (1398). مفهوم جامعه­ بین‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، شماره 16(1)، 7-30.
 7. قوام، عبدالعلی. (1383). تحلیل سیاست خارجی در چارچوب رویکرد جامعه بین‌الملل، پژوهش حقوق و سیاست، 3(12)، 5-14.
 8. قوام، عبدالعلی، فاطمی­نژاد، احمد. (1387). مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت­گرا: تببین مفاهیم نظام بین‌الملل، جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی، دانشنامه حقوق و سیاست، 2(4)، 179-206.
 9. کانت، ایمانوئل.(1380). مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره­بیدی، تهران: نقش و نگار.
 10. عسگرخانی، ابومحمد. رحمتی، رضا.(1389). نظریه واقع­گرایی و امنیت بین‌الملل، فصلنامه سیاست خارجی، 1(1)، 140-155.
 11. گالی، و.ب. (1372). فیلسوفان صلح و جنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.
 12. محمودی، سیدعلی. (1385). صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 5(4)، 135-163.
 13. محمودی، علی.(1384). فلسفه سیاسی کانت: اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران: نشر نگاه معاصر.
 14. معینی‌علمداری، جهانگیر. (1381). کانت­گرایی، فراکانت­گرایی و نظم جهانی، فصلنامه سیاست، 15(1)، 265-284.
 15. مک­اف، علاء­الدین. (1395). جایگاه صلح در فلسفه­ی ایمانوئل کانت، فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق بشر، 1(2)، 35-52.
 16. Bennington, G. (2017). Kant on the Frontier: Politics, and the Ends of the Earth. New York; Fordham University Press.
 17. Arbor, A. (2017). Kant’s International Relations; The Political Theology of Perpetual. MI; University of Michigan Press.
 18. Aberystwyth University, (2022). What is International Politics. Viewed Nov. 26, at: https://www.aber.ac.uk/en/interpol/outreach/whatisinternationalpolitics/,.
 19. Kant, E. (1880). Essai Philosophique sur la Paix Pérptuelle, avec une préface de Ch. Lemonnier, Hachette Livre BNF.
 20. Ponton, L. (1989). Emmanuel Kant: La Liberté comme de L’homme et l’idde de républiaue. Laval théologique et philosophique, 45(3), 361-378.
 21. Hassner, P. (1961). Les Concept de guerre et de paix chez kant, Revue Francaise de Scince Politique, 11e année.
 22. Lafosse, J. L. (2017). Vers la paix perpetuelle? Du droit des gens au droit cosmopolitique un passage historique, dans livre : Berns, T., Lafosse, J., Guerre juste et droit des gens moderne, Bruxelles : Universite Bruxelles.
 23. Lourme, L. (2008). Le Pacifisme Kantien : étendre le Droit au Mondre et à Ses Citoyens, L’Enseigne, ent Philosophique, 2008/ 4 58e. 12-26.
 24. Hutchings, K. (1996) Kant, Critique and Politics, Routledge.
 25. Waltz, K. (2018). Man, the State and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press.
 26. Walker, R. (1993). Inside / Outside: International Relations as Political Theoty, Cambridge, Cambridge University Press.
 27. A. (1982). Men and Citizens in the Theory of International Relations, London: Palrave Macmillan.
 28. A. (1990). Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations, London: Palrave Macmillan.