الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد تبریز، شهر تبریز، کشور ایران

2 گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

چکیده

مالکیت فکری یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که به‌سرعت جایگاه خود را در موضوعات حقوق بین‌الملل تثبیت نموده است. اما نوع نگاه به این موضوع در کنشگران یکسان نیست؛ بنابراین پرداختن به آن ضروری است. با در نظر گرفتن این موضوع هدف مقاله پیش‌رو بررسی الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات‌متحده آمریکا است. سؤال اصلی به این‌گونه تنظیم شده است: الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی چیست و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات‌متحده آمریکا چگونه قابل ارزیابی است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها کتابخانه‌ای، اینترنتی و اسنادی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، به دلیل ماهیت و تحلیل اقتصادی ابزارگرا است و در مقابل، نظام حقوقی ایران، چه در مرحله اعطای حق و چه پس‌ازآن، نگاهی وظیفه گرایی آن هم در راستای سنت گرایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International requirements of intellectual property in the international community and its function in Iranian and American law

نویسندگان [English]

  • mehdi ghaffarian keblou 1
  • HASAN pashazadeh 2
  • Nasser leader Farsh Pira 3
  • Nasser Masoudi 3
1 Law and Political Sciences, Faculty of Law, Tabriz Branch Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Private Law, Department of Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

Abstract

Intellectual property is one of the branches of international law that has quickly established its place in international law issues. But the way of looking at this issue is not the same among activists; Therefore, it is necessary to address it. Considering this issue, the aim of the upcoming article is to examine the international requirements of intellectual property in the international community and its function in the laws of Iran and the United States of America. The main question is set as follows: What are the international requirements of intellectual property in the international community and how can its function be evaluated in the laws of Iran and the United States of America? The approach to answering this question is descriptive-analytical. The method of collecting information and data is library, internet and documents. The findings of the research show that in the American intellectual property rights system, due to its nature and economic analysis, it is instrumentalist, and on the other hand, Iran's legal system, whether at the stage of granting the right or after, has a duty-oriented view in line with traditionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • natural rights
  • instrumentalism
  • American law
  • Iranian law
  • international society