بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام کمونیسم هم‎زمان با ظهور جهانی‎ شدن و پیشرفت علم و فناوری، نظامم بینن الملل را دستخوش تحولات جدی نمود بنابراین سیاست سفلی و موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و فرهنگ بیش از پیش مورد اهتمام بازیگران دولتی و غیردولتی قرار گرفت. مقوله توسعه اقتصادی که از بعد از جنگ جهانی دوم همواره از دغدغه‎ های جدی دولت‎ها بوده با مطرح‎شدن جهانی‎شدن اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این روی دولت‎‌ ها در بستر جهانی‏شدن، با اتخاذ سیاست‎ ها و خط‎ مشی های نوینی در چارچوب همکاری‎های منطقه‎ ایی و بین‎المللی، توسعه اقتصادی جوامع خود را در دستور کار قرار داده ‎اند. در پژوهش حاضر کوشش شده تا مولفه ‎های جهانی ‎شدن اقتصاد در ترکیه مورد بررسی قرار گیرد و هم‎چنین تاثیر جهانی ‎شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی واکاوی شود. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا به این پرسش اساسی بپردازد که جهانی‎شدن اقتصاد چه تاثیری بر توسعه اقتصادی ترکیه بین سال‎های 2021-2001 داشته است؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که ترکیه علی‎رغم تلاطم در رشد اقتصادی در سال ‎های اخیر، با اتخاذ برنامه ‎های گوناگون به دنبال ارتقای شاخص‎ های جهانی‎ شدن اقتصادی، موفق به ارتقای سطح توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد تبیینی بهره برده شده تا رابطه علی و معلولی دو متغیر مستقل (جهانی‎ شدن اقتصاد) و وابسته (توسعه اقتصادی ترکیه) مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic Components of Globalization on Economic Development in Turkey (2001-2021)

نویسندگان [English]

 • Majidreza Momeni 1
 • Narges Khangolzadeh Sangroodi 2
1 Assistant Professor of International Relations, Allameh Tabatabae"i University.
2 MA. Student of International Relations at Allameh Tatabae University
چکیده [English]

The end of the Cold War and the collapse of the Communist system, along with the emergence of globalization and the advancement of science and technology have brought serious changes in international system. thus, low politics and issues related to economy, trade and culture became the most concern of state and non-state actors. The spotlight of economic development which has always been a serious concern of states since the second World War has gained momentum with the emergence of economic globalization. Therefore, in the context of globalization, states have put the economic development in agenda of their issues by adopting new policies in the framework of regional and international cooperation. In this regard, this research is an attempt to address this important question as to what effect did economic globalization has on Turkey’s economic development between the years 2001-2021? This article is an attempt to examine the economic components of globalization in Turkey and also to examine economic globalization on economic development in this country. The finding of research indicates that Turkey has succeeded in raising the level of economic development by adopting various program in order to improve the indicators of economic globalization. In this research the qualitative method with an explanatory prespective has been applied to examine the cause and effect relationship between independent variable(economic globalization) and dependent variable(Turkey’s economic development).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic globalization
 • economic development
 • open economy
 • attraction of foreign investment
 • economic interactions
 • Turkey
 1. آشفته، ا.، (1387). جامعه‎شناسی جهانیشدن. تهران: دانژه.
 2. الین، ه.، پیت، ر. (1384). نظریه‎های توسعه. مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی، اسماعیل رحمانپور، تهران: نشریه لویه.
 3. انصاری‎نسب، م.، نامداری، س. (1395). بررسی تاثیر جهانی‎شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‎وری کل عوامل در کشورهای گروه MENA و EU15 . فصلنامه سیاست‎های مالی و اقتصادی، 4(12)، 170-151.
 4. خانه اقتصاد و تجارت ایران در ترکیه. (9خرداد 1401). مناطق ازاد ترکیه. دسترسی در https://itbec.com/trade-with-turkey/free-zones/
 5. سلیمی، ح.، (1386). نظریه‎های گوناگون درباره جهانی‎شدن. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(سمت)،تهران، 331-1.
 6. شهبازی غیاثی، م.، (1390). جایگاه و نقش بنگاه‎های کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه. نشریه گزارش‎های کارشناسی؛ مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی،37-1.
 7. دلدار، ع.، جلالی، م، رئیسی، ل. (۱۴۰۰). انتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه‎داوری‌های بین‌المللی. فصلنامه مطالعات بین‌‌‎المللی، 18(2)، 162-143.‎
 8. زاهدی، ن.، سرپرست سادات، ا. (1397). اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه. نشریه جامعه‎شناسی سیاسی جهان اسلام، 6(1)، 24-1.
 9. قلی‎زاده، ع.، الله وردی‎زاده، ر. (1389). نگرشی ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی بر منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. نشریه ژئوپلتیک، 6(2)، 161-153.
 10. قنبرلو، ع.، (1392). بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه. فصلنامه روابط خارجی، 5(4)، 97-71.
 11. کشیشیان سیرکی، گ.، سهیلی نجف آبادی، س. (۱۳۹۸). آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی (2017-1990). سیاست جهانی، 8(1)، 128-97.‎
 12. کیت، گ.، (1382). راهبردهای توسعه اقتصادی. نشر نی، 368-1.
 13. متوسلی، م.، (1384). توسعه اقتصادی. تهران: انتشارات سمت.
 14. هادی زنوز، ب.، (1383). سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی. نشریه مجلس و راهبرد، 11(43)، 430-413.
 15. Adebayo, S., Acheampong, A. (2022). Modelling the globalization-CO2 emission nexus in Australia: evidence from quantile-on-quantile approach. Environmental Science and Pollution Research, 29(7), 9867-9882. DOI:21203/rs.3.rs-637207/v1.
 16. Afşar, M. (2008). The causality relationship between economic growth and foreign direct investment in Turkey. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 1-9.
 17. Alıcı, A., Ucal, M. (2003). Foreign direct investment, exports and output growth of Turkey: Causality analysis. In European Trade Study Group (ETSG) fifth annual conference, Madrid, (11), 1-17.
 18. Banker, R., Emrouznejad, Bal, H, Alp, I, Cengiz, M. A. (2013,). Data envelopment analysis and performance measurement. In Proceedings of the 11th International Conference of DEA, 1-442. DOI:13140/RG.2.1.3353.2966.
 19. Belke, A. (2004). Turkey and the EU: Issues and Challenges. Intereconomics, 39(6), 288-292 ,
 20. Berument, M., Togay, S., Sahin, A. (2011). Identifying the liquidity effects of monetary policy shocks for a small open economy: Turkey. Open Economies Review, 22(4), 649-667. DOI:1007/s11079-009-9164-2.
 21. Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press, India, New Delhi, 1-344.
 22. Bown, C. P. (2014). Trade Policy Flexibilities and Turkey: Tariffs, Anti‐dumping, Safeguards and WTO Dispute Settlement. The World Economy, 37(2), 193-218. DOI:1111/twec.12114.
 23. Contractor, F., (2022). The world economy will need even more globalization in the post-pandemic 2021 decade. Journal of International Business Studies, 53(1), 156-171.
 24. Dincer, F. I., Dincer, M. Z., & Yilmaz, S. (2015). The economic contribution of Turkish tourism entrepreneurship on the development of tourism movements in Islamic countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 414-418.
 25. Etkin, L., Helms, M., Turkkan, U., Morris, D. (2000). The economic emergence of Turkey. European Business Review. 12(2), 64-75. https://doi.org/10.1108/09555340010318655.
 26. org. ( 22 april 2022). About g20. Available at g20.org
 27. Heavilin, J., Songur, H. (2020). Institutional distance and Turkey’s outward foreign direct investment. Research in international business and finance,  54, 101-299. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101299.
 28. Jomo, K.S, (2006). Globalization Under Hegemony; The Changing World Economy. Oxford University Press, New Delhi, 1-311.
 29. Kaya, Y., (2008). Proletarianization with Polarization; Industrialization, Globalization, and Social Class in Turkey 1980-2005. Research in Social Stratification and Mobility, 167-168. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2007.11.003.
 30. Kitching, G., (2022). Seeking social justice through globalization. In Seeking Social Justice Through Globalization. Penn State University Press, 1-360. https://doi.org/10.1515/9780271023779
 31. Kosebalaban, H., (2011). Turkish Foreign Policy; Islam Nationalism and Globalization. Turkish Politics and International Affairs, 1-227. DOI:1017/S2151348100002731.
 32. Meschi, E., Taymaz, E., Vivarelli, M.,.(2015). Globalization, Technilogical change and Labor Demand; a Firm Level Analyse for Turkey. Institite for the Study of Labor, 152(4), 655-680. DOI:1007/s10290-016-0256-y.
 33. Murat, S., Hobokoglu, E., Dalyanci, L., (2014). Structure and Sustainability of Current Account Deficit in Turkish Economy. Social and Behavioral Science, 977-984. DOI:1016/j.sbspro.2014.09.110.
 34. (2021). Turkey’s Export, October 12, Available at https://oec.world/en/profile/country/tur?compareExports0=comparisonOption5&tradeScaleSelector1=tradeScale0&yearSelector1=exportGrowthYear13&yearSelector2=importGrowthYear15#yearly-imports
 35. Onder, , (2008). The Turkish Projact of Globalization and New Regionalism. Turkish Journal of International Relations, 86-110.
 36. Petras, J., Veltmeyer, H., (2001). Globalization Unmasked Imperialism in 21st Madhyam Books, India, 1-93.
 37. Sattar, A., Hassan, A., Hussain, M, Sakhi, U, Elahi, A., (2022). Impact of foreign direct investment on socio-economic development in belt and road countries, Cogent Economic And Finance, https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2143772,https://doaj.org/article/09908a93e283456c95b45092c829fd46
 38. Shahzad, U., Ferraz, D, Nguyen, H, Cui, L. (2022). Investigating the spill overs and connectedness between financial globalization, high-tech industries and environmental footprints: Fresh evidence in context of China. Technological Forecasting and Social Change, Technological Forecasting and Social Change, 121-205. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121205.
 39. Shiraz, K. S., & Babazadeh, M. (2017). Investigating the Impact of Tourism on the Flow of Foreign Direct Investment in Economic Cooperation Organization (ECO) Countries. Journal of Economic & Management Perspectives, 11(3), 1230-1239. https://sciexplore.ir/
 40. Siant Akadiri, S., Adewale Alola, A, ,Chigozie Akadiri, A, (2019). The Role of Globalization, Real Income, Tourism in Environmental Sustainability Target; Evidence from Turkey. National Library of Medicine; National Center for Biotechnologic Information, 423-432. DOI:1016/j.scitotenv.2019.06.139.
 41. Tokatli , N., Boyasi Eldener, Y, ( 2002). Globalization and the Changing Political Economy of Distribution Channels in Turkey. Poin Publication, Great Britain, 217-238 . https://doi.org/10.1068/a34113.
 42. United Ntions. (2022). The UN in Turkye. Available at https://turkiye.un.org/en/about/about-the-un.
 43. Usman, M., Balsalobre-Lorente, D. (2022). Environmental concern in the era of industrialization: Can financial development, renewable energy and natural resources alleviate some load?. Energy Policy, 112- https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112780.
 44. Völlers, P., Yavan, N., & Franz, M. (2021). The reaction of foreign firms to institutional changes: The case of German direct investment in Turkey. Applied Geography,  102-503. DOI:1016/j.apgeog.2021.102503.
 45. World Bank. (1 march 2022). Turkey FDI&GDP. Available atdata.worldbank.org.
 46. Turkish refrences
 47. Doğan, A., Ahmet, U. (2014). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 325-344.(In Turkish)
 48. Kalayci, C. (2017). Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri: açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler endeksi uygulaması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi,  3(2), 133-147. https://doi.org/10.20979/ueyd.337299. (In Turkish)
 49. Mucuk, M., & Demirsel, M. T. (2009). Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik performans. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 365-373. (In Turkish)
 50. Üçişik, S. (1998). Türkiye’de Serbest Bölgeler. Marmara Coğrafya Dergisi, 2, 243-254. (In Turkish)