حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

وزارت امورخارجه امریکا از سال 1977 به صورت سالانه گزارش هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف جهان منتشر می کند. این گزارش ها براساس اصول و ارزش های بنیانی لیبرالیسم تنظیم می شوند. در این مقاله تلاش می شود زبان و گفتمان حاکم بر این گزارش ها با تاکید «خلاصه های اجرایی» در مورد کنشگرانی مثل چین، ایران، روسیه، عربستان و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری ترامپ مورد بررسی قرار گیرد. سوال این مقاله عبارتست از: زبان و گفتمان حاکم برگزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا در دوران ترامپ در مورد کنشگران چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و اسرائیل چگونه است؟ فرضیه این مقاله که سعی می شود با تاکید بر روش تحلیلی و تبیینی اثبات شود عبارتست از: زبان و گفتمان مسلط بر گزارش های حقوق بشری با تاکید خلاصه های اجرایی در مورد کنشگرانی مثل اسرائیل و عربستان ملایم، نرم و دوستانه و در مورد کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه تند، سخت و خصمانه است.وزارت خارجه امریکا در این گزارش ها سیستم سیاسی متحدینِ خود(مثل اسرائیل) را با عنوان دموکراسی چندحزبی و رقیبان و دشمنان خود(چین،روسیه و ایران) را با مفاهیمی مثل اقتدارگرایی،تک حزبی و استبدادی معرفی می نماید.نتیجه آنکه در این عرصه نیز امریکا هویت خود را از طریق زبان منتشر و دشمنان و رقیبان خود را به مثابه «دیگری» بازنمایی و طرد می نماید. بنابراین زبان و گفتمان حاکم بر این گزارش ها متاثر و در خدمت سیاست ها و منافع کلان ایالات متحده امریکا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Rights and Interests in Trump's Foreign Policy Discourse: Based on the US Department of State's Human Rights Reports

نویسنده [English]

 • Hossein Karimifard
Associate Prof. Political Science, Ahvaz Branch Department, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Since 1977, the US Department of State has published annual reports on human rights practices in various countries. These reports are premised on the core principles and values of liberalism. The following paper examines the rhetoric and discourse used in such reports, concentrating on "Executive Summaries" prepared under Trump's presidency about international actors such as Iran, Russia, Saudi Arabia, and Israel. The paper’s question is: What rhetoric and discourse were used in the US Department of State's human rights reports on China, Russia, Iran, Saudi Arabia, and Israel under Trump's presidency? This study uses an analytical-interpretive method to examine this hypothesis: the rhetoric and discourse used in human rights reports about actors such as Israel and Saudi Arabia are neutral and friendly, whereas reports about Iran, China, and Russia are biased and unfriendly. In these reports, the US Department of State represents its allies' political systems (for example, Israel) as multi-party democracies while portraying its adversaries' political systems (for example, Iran, China, and Russia) as authoritarian, one-party, and totalitarian regimes. As a result, the United States promotes its ideological identity using specific rhetoric, portraying its opponents as "the other" and therefore excluding them. In a nutshell, the rhetoric and discourse used in the aforementioned reports are influenced by and serve the policies and macro interests of the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights Report
 • US Department of State
 • Iran
 • Saudi Arabia
 • Russia
 • Israel
 • China
 1. احمدیان، ق. (1398). آثار رشد اقتصادی چین بر حمایت‌گرایی اقتصادی در ایالات متحده‌‎ امریکا. فصلنامه سیاست جهانی، 8(1)، 33-62.
 2. آقایی، س.د.، براتی، ر. (1389)، تاملی بر سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا (با نگاهی بر سیاست آمریکا در قبال ایران)، فصلنامه سیاست،40(1).37-23.
 3. بشیر، ح. (1391). رسانه‌های بیگانه؛ قرائتی با تحلیل گفتمان، جلد دوم، تهران: انتشارات سیمای شرق.
 4. جنکینز، ر. (1385). پیرو بوردیو. ترجمه جوافشانی لیلا، تهران: نی.
 5. حسینی‌زاده، م. (1383). نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی، 28(2)، 178-191.
 6. فرکلاف، ن. (1379). تحلیل گفتمان انتقادی،جمعی از مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ دوم.
 7. صدیق، ا.، موسوی س.ع. (1395). مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه). فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 12(4). 129- 113
 8. مک‌دانل، د. (1377)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان تا پایان 1960، ترجمه حسینعلی نوذری. فصلنامه سیاسی اجتماعی گفتمان، 1(2)، 25-85.
 9. مختاری، ب. (1399). حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زور مدارانه. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 67(12)، 43- 27.
 10. دانلی، ج. (1394). جهانشمولی نسبی حقوق بشر»، ترجمه باقر اسدی. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 12(2). 84-47.
 11. صلح‌جو، ع. (1377). گفتمان  و ترجمه، تهران: مرکز.
 12. کریمی فرد، ح. (1397). سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین‌الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 28(8). 302- 285.
 13. صفایی. ع. (1392). تحلیل گفتمان و گفتمان طنز. دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، 22(17)، 131-149.
 14. یارمحمدی، ل. (1383). گفتمانشناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.
 15. یورگنسن، م.، لوئیس، ف. (1392). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه جلیلی هادی، تهران: نی، چاپ سوم.
 16. یوسفی‌میانجی، ع. (1399). مولفه‌های سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه». فصلنامه علوم سیاسی، 51(16)، 197-173.
 17. Baker, P., Ellece, S. (2011). KeyTerms in DiscourseAnalysis.London: Continuum
 18. Fairclough, N. (2001). Language and Power, (2nd ed.). London: Longman.
 19. Fairclough, N., Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis, In T. van Dijk (Ed.), Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Vol. 2, pp. 258-284). London: Sage.
 20. Giles, J., Middelton, T. (2008). Studying Culture; A Paractical Introduction.
 21. Kuosmanen, S. (2021). Human rights and ideology in foreign policy discourse: A case study of U.S. State Department Human Rights Country Reports 2000–2019, Journal Spermissions, DOI: 10.1177/0957926521992146, journals.sagepub.com/home/das.
 22. US Department of State (2017b). RUSSIA 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Russia.pdf.
 23. US Department of State (2017d). SAUDI ARABIA 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Saudi-Arabia.pdf.
 24. US Department of State (2018a). CHINA (INCLUDES TIBET, HONG KONG.AND MACAU) 2018 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/CHINA-INCLUDES-TIBET-HONG-KONG-AND-MACAU-2018.pdf.
 25. US Department of State (2018b). RUSSIA 2018 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/RUSSIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.
 26. US Department of State (2018c) .IRAN 2018 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/IRAN-2018.pdf.
 27. US Department of State (2018d). SAUDI ARABIA 2018 HUMAN RIGHTS REPORT.https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/SAUDI-ARABIA-2018.pdf.
 28. US Department of State (2018e). ISRAEL AND THE GOLAN HEIGHTS 2018 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/ISRAEL-AND-THE-GOLAN-HEIGHTS-2018.pdf.
 29. US Department of State (2019a). CHINA (INCLUDES TIBET, HONG KONG.AND MACAU) 2019 HUMAN RIGHTS REPORT, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/china/
 30. US Department of State (2019b). RUSSIA 2019 HUMAN RIGHTS REPOR  https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/RUSSIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.
 31. US Department of State (2019c). IRAN 2019 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/IRAN-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.
 32. US Department of State (2019d). SAUDI ARABIA 2019 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/saudi-arabia/
 33. US Department of State (2019e). ISRAEL 2019 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/ISRAEL-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
 34. US Department of State (2020b). RUSSIA 2020 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/russia/
 35. US Department of State (2020c). IRAN 2020 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/IRAN-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.
 36. US Department of State (2020d). SAUDI ARABIA 2020 HUMAN RIGHTS REPORT, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/SAUDI-ARABIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
 37. US Department of State (2020e). ISRAEL 2020 HUMAN RIGHTS REPORT.https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/ISRAEL-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
 38. US Department of State(2017a). CHINA (INCLUDES TIBET, HONG KONG. AND MACAU) 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2018/04/China.pdf
 39. US Department of State(2017c). IRAN 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran.pdf.
 40. US Department of State(2017e). ISRAEL AND THE GOLAN HEIGHTS 2017 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza/
 41. US Department of State(2020a). CHINA 2020 HUMAN RIGHTS REPORT. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/CHINA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.