حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

2 کارشنا س ارشد حقوق خصوصی و معاون تعاون اداره کل تعاون و کار رفاه اجتماعی اصفهان

3 کارشناس حقوقی اداره منابع آب شهرستان آباده

چکیده

حق بر آب که در تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 کمیته حقوق اجتماعی بیان شده است مهمترین سندی است که جهت فهم مبانی حقوقی و رابطه این حق با دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است و در پرتو ماده۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق بر آب را به صراحت به رسمیت شناخته است. حق بر آب سالم به عنوان یکی از موضوعات محیط زیستی به افراد این حق را می دهد که آب سالم را به اندازه کافی، ایمن، قابل قبول و مقرون به صرفه برای استفاده شخصی و خانگی به دست بیاورند. دادگاه اروپایی حقوق بشر از زمان تاسیس خود نقش مهمی در تحول و پیشرفت حقوق بین الملل بر عهده دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده و سوال اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد اینست که: رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشری در موضوع حق بر آب چیست؟این پژوهش با توجه به بررسی چند پرونده مهم در خصوص حق بر آب در دادگاه حقوق بشر اروپایی به این نتیجه می رسد که با تفسیر موسع و تفسیر پویا و تکاملی از ماده 6 و ماده 8 کنوانسیون اروپایی و قطعنامه های حقوق بشری، حق بر آب سالم را به رسمیت می شناسد. حق برآب سالم به عنوان یک تعهد دولت برای اطمینان از چنین دسترسی به شیوه ای غیر تبعیض آمیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The right to water in the light of the case law of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • mojahed amiri 1
  • roholamin amiri 2
  • seed mohammad mehdi rasekh 3
1 faculty of law abadeh branch ,islamic Azad University abadeh iran
2 Senior expert in private law and Deputy Cooperative of the General Directorate of Cooperatives and Social Welfare of Isfahan
3 Legal expert of water resources department of Abadeh city
چکیده [English]

The right to water, as set out in General Comment No. 15 of the Social Rights Committee, adopted in 2002, is the most important instrument for understanding the legal basis and its relationship to other economic and social rights, and in the light of Article 12 of the Economic, Social and Cultural Pact Water is explicitly recognized. The right to safe water as an environmental issue gives people the right to have sufficient, safe, acceptable and cost-effective safe water for personal and home use. Throughout its history, the European Court of Human Rights has not only played an important role in promoting human rights in continental Europe, but also a significant role in the development and evolution of international law. The answer is: What is the jurisprudence of the European Court of Human Rights on the issue of the right to water? And the dynamic and evolutionary interpretation of Articles 8 and 6 of the European Convention and human rights resolutions recognizes the right to safe water. The right to safe water is a commitment of the government to ensure such access in a non-discriminatory manner

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water rights
  • European Court
  • human rights
  • jurisprudence