حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار،گروه حقوق بین‌الملل، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی و معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان.

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی و کارشناس حقوقی اداره منابع آب شهرستان آباده، استان فارس.

چکیده

حق بر آب که در تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 کمیته حقوق اجتماعی بیان شده است مهمترین سندی است که جهت فهم مبانی حقوقی و رابطه این حق با دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است و در پرتو ماده۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق بر آب را به صراحت به رسمیت شناخته است. حق بر آب سالم به عنوان یکی از موضوعات محیط زیستی به افراد این حق را می دهد که آب سالم را به اندازه کافی، ایمن، قابل قبول و مقرون به صرفه برای استفاده شخصی و خانگی به دست بیاورند. دادگاه اروپایی حقوق بشر از زمان تاسیس خود نقش مهمی در تحول و پیشرفت حقوق بین الملل بر عهده دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده و سوال اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد اینست که: رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشری در موضوع حق بر آب چیست؟این پژوهش با توجه به بررسی چند پرونده مهم در خصوص حق بر آب در دادگاه حقوق بشر اروپایی به این نتیجه می رسد که با تفسیر موسع و تفسیر پویا و تکاملی از ماده 6 و ماده 8 کنوانسیون اروپایی و قطعنامه های حقوق بشری، حق بر آب سالم را به رسمیت می شناسد. حق برآب سالم به عنوان یک تعهد دولت برای اطمینان از چنین دسترسی به شیوه ای غیر تبعیض آمیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to Water in Framework of European Court of Human Rights Judicial Precedent

نویسندگان [English]

 • Mojahed Amiri 1
 • Roholamin Amiri 2
 • Seyed Mohammad Mehdi Rasekh 3
1 Assistant Professor of International Law Department, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran.
2 Master of Private Law and Deputy of the Cooperative of the General Department of Labor Cooperative and Social Welfare of Isfahan Province.
3 Master of Private Law and Legal expert of water resources department of Abadeh City, Fars Province.
چکیده [English]

The right to water is stated in the General Comment No. 15 adopted in 2002 by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights; this Comment is the major document prepared to explain the legal fundamentals of this right and its relation to other economic and social rights. Article 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights also explicitly recognizes the right to water. As an environmental matter, the right to safe water entitles individuals to sufficient, physically accessible, and affordable water for personal and domestic uses. Since its establishment, the European Court of Human Rights (ECHR) has played a key role in developing and promoting international rights. This descriptive-analytical paper intends to answer this question: What is the judicial precedent of ECHR about the right to water? Delving into several important cases on the right to water under investigation in ECHR, this paper concluded that an extensive and dynamic interpretation of Articles 6 and 8 of the European Convention on Human Rights and human rights resolutions clearly shows that they explicitly recognize the human right to water. All states are obliged to ensure the realization of this right in a non-discriminatory manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Right to Water
 • European Court of Human Rights (ECHR)
 • Human Rights
 • Judicial Precedent
 1. امیری، م. رئیسی، ل. رئیسی، م. (1399). اجرای تعهدات کشور در خصوص حق بر محیط زیست. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. (17) 3، 135-155. doi: 10.22034/ISJ.2021.258336.1302
 2. پرنده‌مطلق، ع. پورهاشمی، س. ش.، س. زارع، ع. (1390). اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. (18)1،. 121-138.
 3. رضایی، ر (1395). نگاهی به تأثیر و جایگاه تغییر اقلیم در نظام بین‌المللی حقوق بشر. به خصوص نمونه‌هایی از نسل سوم. دوفصلنامه حقوق محیط زیست، سال اول، شماره اول
 4. مرادی، ح (1396). حقوق بین‌الملل محیط زیست. (4). چاپ دوم، تهران: نگاه.
 5. میرزاده، ن.سپهری، ف.(1392). تعامل حق برخورداری از محیط زیست سالم و سلامت. فصلنامه حقوق بشر اسلامی. سال دوم شماره 4
 6. نادری، ش. افشاری، م. فرشچی، م. پورهاشمی. S. (2020). روش های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامه مطالعات بین‌الملل. (16)3، 111-131. doi: 10.22034/ISJ.2020.11367
 7. ناصراصفهانی، محمد، راعی دهقی، م. موسوی، ک. (1395). حقوق دانان و مدافعان حقوق از منظر حقوق بشر با تاکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر. مجله حقوقی.( 55).
 8. Palmer, R. Short, D. Ted Auch, W. (2018). International Journal of Environmental Research and Public Health. TheHumanRighttoWaterandUnconventionalEnergy. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 1858; doi:10.3390/ijerph15091858 mdpi.com/journal/ijerph
 9. European Convention on Human Rights, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 , Supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 1
 10. Riad and Idiab v Belgium (App nos 29787/03 and 29810/03) ECHR 24 January 2008 <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/page s/search.aspx?i=001-108395 >. Case summary based on the journal article by: Vivien Deloge, ‘Road to 2015: The European Union and the Realisation  of the Human Right to Water’ (2012) 16 New Zealand Journal of Environmental Law 1, 16-19.
 11. United Nation’s Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 15 (2002) The right to water arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. E/C.12/2002/11. 2003. Para.
 12. United Nation’s Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health. E/C.12/2000/4. 2000. Para. 11, 12 15 etc.
 13. SNS-89/CONF.602/7, (Final Report and Recommendations of an International Meeting of Experts on the Further Study of the Concept of the Rights of People for UNESCO, 22 February 1990).
 14. A/RES/21/58 (XXI), 25 November 1966, (PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES).
 15. Zander v Sweden (App no 14282/88) ECHR 25 November 1993<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/page s/search.aspx?i=001-57862>.
 16. Tadevosyan v Armenia (App no 41698/04) ECHR 2 December 2008 <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/page s/search.aspx?i=001-89969>. For further analysis,
 17. N. Rio+20 Conference on Sustainable Development, June 20-22, 2012, The Future We Want, U.N. Doc. A/CONF.216/L.1 (June 19, 2012)
 18. Dubetska and Others v Ukraine (App no 30499/03) ECHR 10 February 2011<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/page s/search.aspx?i=001-103273>.