بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق بین‌الملل، واحد اصفهان (خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.

2 دانشیارگروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

تالابها از مهمترین اکوسیستمهای زمین هستند و حفاظت از آنها امکان بهره برداری معقول و پایدار از آنها را فراهم می آورد. ضرورت حفاظت از محـیط زیسـت موضـوعی مشـترک در حقوق داخلی و بین المللی است و اعلامیه استکهلم از اولین اسنادی است که صراحتاً بر این نکته تأکید می نماید. حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه ی عمومی تلقی می گردد.‌ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.‌ ‌تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر است.‌ متاسفانه این تالاب به واسطه فعالیت های توسعه ای پیرامون آن، با تهدید جدی روبرو است.‌‌‌‌‌ سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد، این است قواعد بین المللی مربوط به حفاظت از تالاب بین المللی شادگان چیست؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی قواعد بین المللی در مورد حفاظت از تالابها و تالاب بین المللی شادگان در معاهده رامسر مورد تاکید قرار گرفته است. و نتایج نشان می دهد حفاظت از تالابها مطابق کنوانسیون رامسر به عنوان قدیمیترین معاهده بین المللی برمبنای اصل همکاری دولتها با تأکید بر یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست یعنی اصل حفاظت از محیط زیسـت. طبق اصل پنجاه قانون اساسی در جمهوری اسلامی، و نهادهای غیر دولتی نسبت به حفاظت از تالاب شادگان پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Environmental Legal Study of Wetland Protection with Emphasis on Shadegan International Wetland

نویسندگان [English]

 • Zainab Poorkhaghan 1
 • Leila Raise 2
 • Hatam Hedary 3
1 Assistant Professor, International Law Department Isfahan branch (Khorasgan), Islamic Azad University of Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Law Department, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 PhD l student of Public International law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Wetlands are among the most important ecosystems on earth, protection of which enables the reasonable and sustainable use of them. Environmental protection is a common ground between municipal and international laws, and the Stockholm Declaration of 1972 is one of the first documents explicitly emphasizing the point. Environmental protection by which the present and future generations should have an improving social life is considered a public duty. Therefore, economic and other activities concomitant of environmental pollution and irreparable damage to environment are forbidden. Shadegan International Wetlands are a series of ponds registered in the Ramsar Convention, which are under a serious threat due to the surrounding development activities. This research attempts to figure out the international rules concerning the protection of Shadegan International Wetlands. This was a descriptive-analytical study with the aim of investigating the international rules on protection of wetlands, particularly the Shadegan International Wetlands, in the Ramsar Convention. The results indicated that according to the Ramsar Convention as the oldest international treaty, wetlands are protected based on the principles of international cooperation focusing on one of the rules of the International Environmental Law, i.e. the principle of environmental protection. Shadegan International Wetlands are conserved in accordance with the Article 50 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran and non-governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shadegan International Wetlands
 • wetlands regulations
 • reasonable use
 • principle of protection
 1. امین زاده، الهام، شارق، زهرا سادات، رضازاده، حسین. (1396). تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل. مطالعات حقوق انرژی، 3(2)، 193-217. doi: 10.22059/jrels.2018.243251.149
 2. باقرزاده کریمی، م. (1385). راهنمای تالاب‌های ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر. تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 3. بهروزی‌راد، بهروز، حسن‌زاده‌کیابی، بهرام. (1387). شناسایی و مقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تالاب های بین المللی کلاهی و تیاپ در تنگه هرمز. فصلنامه علوم محیطی، 5(3)، 113-126.
 4. بیات، رضا، جعفری، سمیه، قرمزچشمه، باقر، چرخابی، امیرحسین. (1395). مطالعه تأثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعة موردی: تالاب شادگان، خوزستان). سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 7(2)، 17-32.
 5. حبیبی، محمد حسن. (1382). حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 60(2)، 170-131.
 6. خانپور، فاطمه، جعفری‌نژاد، محسن، باقرزاده کریمی، مسعود. (1390). بررسی روند احیا و بازسازی تالاب های بین المللی ایلاگل، آلماگل و آجی گل. مجله علوم و مهندسی محیط زیست، 14(53)، 21-29.
 7. زارعی، سحر، پورهاشمی، سیدعباس، پورنوری، منصور. (1396). توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین‌المللی. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(3)، 195-216. doi: 10.22034/jest.2017.11078
 8. زمانی. س (1384). حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی. مجله ویستا، در: https://vista.ir/article/214234.182
 9. سلیمی‌ترکمانی. حجت (1390). بررسی مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه از دیدگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست. فصلنامه راهبرد، 20(1)، 1-26.
 10. طاهری، محسن، بای، پوریا. (1397). نقد و بررسی چالش‌های نظام حقوقی ایران در حفاظت از تالاب‌ها و ارائه الگوی مطلوب. مطالعات علوم محیط زیست، 3(1)، 619-631.
 11. قدرجانی، راضیه و همکاران (1393). بررسی عوامل آلودگی آب تالاب بین‌المللی شادگان، شهری: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر.
 12. کفاشی، آیدا (1384). مدیریت تالاب شادگان با تمرکز بر ارزش زیست محیطی و اقتصادی کیفیت آب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
 13. کهرم. اسماعیلی، لقایی، حسنعلی، فروزنده‌شهرکی، گوهر. (1390). طراحی مکان‌یابی دهکده توریستی در دره عشق. فصلنامه علوم و فنون محیطی. 13 (3)، 83-100.
 14. محمودی، صدیقه. (1390)، نگاهی به پیامدهای سدسازی در استان خوزستان. انجمن مهندسین صنعت آب خوزستان، 13 اسفند، در: http://abb.blogfa.com/post/102
 15. منتظر حجت، ع.ح، منصوری، ب.(1396). مدلسازی ترجیحات بیان شده: مورد تالاب شادگان. فصلنامه محیط طبیعی، 69(4)، 1145-1163. doi: 1022059/jne.2017.125726.933
 16. Art 2.2.1 of Resolution RES.C.VIII.25. The Ramsar Strategic Plan 2003-2008: 18.
 17. Craik, N. (2008). The International Law of Environmental Impact Assessment: Process. Substance and Integration. New York: Cambridge University Press.
 18. Davies, J., Claridge. G. (1993). Wetland Benefits. Conservation of Iranian Wetlands.
 19. A.S. (1991). The Role of Cultural Diversity and Communal Participation in Wetland Management in Brazil. Landscape and Urban Planning, 20(1-3), 61-66.
 20. S., Luke S. (2004). The Economic Values of the Worlds Wetlands. Swiss Agency for the Environment. Forests and Landscape (SAEFL), Jun 31, at: https://wwf.panda.org/wwf_news/?10825/The-Economic-Values-of-the-Worlds-Wetlands
 21. Kruchek, B.L. (2003). Extending Wetlands Protection under the Ramsar Treaty’s Wise Use Obligation. Arizona Journal of International and Comparative Law, 20(2), 409-442.
 22. Lostarnau, C., Oyarzun, J., Maturana, H., Soto, G., Senoret, M., Siti, M. (2011). Stakeholder Participation Within the Public Environmental System in Chili, Environmental Management. at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21641109/
 23. F. (2011). State Obligations and Non-Compliance in the Ramsar System. International Wildlife Law & Policy 14(3-4), 243-260.
 24. J. (2004). Participation in Environmental Protection. Environmental Protection Agency. Office of Popular Participation. Educational Pamphlets.
 25. Para 5 of Resolution RES.C. VIII.25. (2002). “The Ramsar Strategic Plan 2003-2008”. 8th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) Valencia, Spain. November 18-26, 4.
 26. Veit K.O. (1989). The Ramsar Convention on the Conservation of Wetlands. IUCN Environmental Policy and Law Paper, No. 23, 1-105.
 27. Barbara. (1999). The contribution of the International Court of Justice to the Development of the Law of the Sea and Environmental Law. Review of European Community& International Environmental Law, 8(1), 10-15.