بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران.

چکیده

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی در کلیت آن و به‌خصوص صلاحیت‌ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آمیزه‌ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن‌لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن‌لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه‌ی صلاحیت‌های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به‌ویژه با شعب‌ پیش‌دادرسی به‌وجود بیاید. علی‌رغم این موضوع، به‌نظر می‌رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع‌گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین‌المللی دارند. تضاد پیش‌گفته هنگامی برجسته می‌نماید که با نگاه ایده‌آل‌گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی‌عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به‌نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت‌های دادستانی با مبانی ایده‌آل‌گرایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Prosecutor’s Authorities in International Criminal Court and Foundations of Judicial Idealism

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Firoozian Haji 1
 • Karan Rohani 2
 • Hasan Hajitabar Firoozjaei 2
1 PhD. Student of International Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
چکیده [English]

The regulations and foundations of two prominent legal systems known as the common law and the statutory law constitute the principles and regulations of international criminal proceedings in general and the International Criminal Court prosecutor’s jurisdictions and authorities in particular. The transactional nature of the common law, the investigative nature of proceedings in the statutory law, and the simultaneous acceptance of both approaches in the International Court of Justice led to practical uncertainties and ambiguities regarding the International Court prosecutor’s jurisdictions and his/her interactions with tribunals, especially with pretrial branches. Nevertheless, this intrinsic contradiction appears to be largely consistent with the reality of international criminal proceedings, and the current legal principles are adequately efficient in reaching the International Criminal Court goals from a realistic perspective. This contradiction is highlighted when it is considered in judicial idealism. Hence, any ambiguities in authorities will cause injustice and violate the rights of victims or the human rights of defendants. As a result, there is still a substantial gap between the exertion of a prosecutor’s authorities and the principles of idealism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prosecutor’s Authorities
 • Judicial Idealism
 • Common Law
 • Statutory law
 • International Criminal Court
 1. اسماعیل­نسب، ح، (۱۳۹۸). عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال ۲۰۰۲ دیوان بین­المللی کیفری یوگسلاوی. فصلنامه مطالعات بین­المللی، ۱۶(۱)، ۱۵۵-۱۲۷.
 2. بیگ­زاده، ا، رمضانی قوام­آبادی، م. (۱۴۰۰). ارجاع وضعیت به دیوان بین­المللی کیفری از سوی دولت. مجله تحقیقات حقوقی، 24(93)، ۱۱۸-۸۷.
 3. ذاکریان، م. (۱۳۹۳). محاکم کیفری بین­المللی. تهران: انتشارات تیسا.
 4. رمضانی قوام­آبادی، م. (۱۳۹۸). ابتکار دادستان دیوان کیفری بین­المللی برای آغاز تحقیقات. فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، 24(86)، ۱۱۱-۸۷.
 5. ساعدی، ز، صالحی، ج. (۱۴۰۰). رویکرد دادستان دیوان کیفری بین­المللی در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین. پژوهشنامه حقوق کیفری، 12(2)، ۲۰۸-۱۸۵.
 6. صالحی، ج. (۱۳۹۷). نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین­المللی در اثبات جرایم. فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، 2(4)، ۶۶-۴۷.
 7. کاظمی، س، حیدری، س. (۱۳۹۸). محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین­المللی. فصلنامه مطالعات بین­المللی، 16(2)، ۶۹-۴۹.
 8. مطلبی، م، میرزاجانی، ح، قاسمی، ق، نوروزی، ن. (۱۴۰۰). رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته­های حقوق بشر. فصلنامه مطالعات بین­المللی، 17(4)، ۱۷۴-۱۵۹.
 9. (2001). Two Bones of Contention between civil and common law: The Record of the Proceedings and theTreatment of Concursus Delictorum. in: Fischer/Kreß/Lüder, International and national prosecution of crimes underInternational Law.
 10. Bernaz, N. (2017). An Analysis of the ICC Office of the Prosecutor's Policy Paper on Case Selection and Prioritization from the Perspective of Business and Human Rights. Journal of International Criminal Justice, 15(3), 527-542.
 11. Cassese, A, Paola Gaeta, John R.W. D. Jones. (2002). The Rome statute of the international criminal court: A commentaryVolume II, Oxford University Press.
 12. Dana, S. (2014). The Limits of Judicial Idealism: Should the International Criminal Court Engage with Consequentialist Aspirations?. International Law Affairs Journal, 3(1), 30-112
 13. Dong, J. (2009). Prosecutorial Discretion at the International Criminal Court: A Comparative Study. Journal of Politics and Law, 2(2), 109-114.
 14. Fionda, J. (1995). Public Prosecutors and Discretion. Oxford University Press.
 15. Garner, B. (2010). Black's Law Dictionary, 9th West Publisher.
 16. Jörg, N; Field, S & Brants, C. (1995). Are Inquisitorial and Adversarial systems converging? In Fennell, P et al (eds)Criminal Justice in Europe: A Comparative Study. Oxford: Clarendon Press.
 17. Kotecha, B. (2017). The ICC's Office of the Prosecutor and the Limits of Performance Indicators, Journal of International Criminal Justice, 15(3), 543-566.
 18. Reichel L. Philip. (1995). Comparative Criminals Justices Systems, A Topical Approach, Second Ed.
 19. Richard S. Frase. (1990). Comparative Criminal Justice as a Guide to American Law Reform: How Do the French Do It,How Can We Find out, and Why Should We Care? 78 CaL L. REV.
 20. Omeri, S. (2016). Guilty Pleas and Plea Bargaining at the ICC: Prosecutor v. Pngwen and Beyond, International Criminal Law Review, 16(3), 480-502.
 21. Safferling, C. (1999). Towards an international criminal procedure. Oxford University Press.
 22. Safferling, C. (2001). Towards an international criminal procedure. Oxford University Press.
 23. Schabas, W. (2011). An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press, Fourth Edition.
 24. Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), 1998.
 25. Decision on the confirmation of charges, 07 February 2007, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. ICC-01/04-01/06-803-Ten.