مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.

چکیده

با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی‌داد. لاجرم دولت‌ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین‌الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه‌ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین‌الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می‌داند و می‌پذیرد که دولت‌های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elimination domestic violence against women with an approach to the case law of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • seyedeh mahshid miri balajorshari 1
  • amirreza mahmoudi 2
1 Master in criminal law and criminology, Lahijan Islamic Azad University
2 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Lahijan.
چکیده [English]

With General Recommendation No. 19 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, violence against women was first accepted as a form of gender-based discrimination and integrated into the system of eliminating discrimination against women. So that it did not explicitly accept violence against women before. Therefore, governments are obliged to fight against violence against women, which is accepted as a form of discrimination based on gender in international human rights law. In this regard, the European Convention on Human Rights has established provisions to combat domestic violence against women. According to these obligations, the government is not only obliged to support the victims of violence and punish the perpetrators, but also to eliminate the roots and causes of violence. The question that is raised in this regard is how these provisions have been reflected in the proceedings and decisions of the European Court of Human Rights. Therefore, theoretically and with a descriptive-analytical method, we seek to explain the approach of the European Court of Human Rights in dealing with domestic violence against women. When domestic violence against women is analyzed in the context of international human rights law in the decisions of the European Court of Human Rights, it can be seen that the judgments of the European Court of Human Rights also consider this form of violence incompatible with European human rights laws and accept that member states have practical obligations this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Convention on Human Rights
  • Violence
  • Domestic Violence
  • European Court of Human Rights