مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی‌داد. لاجرم دولت‌ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین‌الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه‌ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین‌الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می‌داند و می‌پذیرد که دولت‌های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Combating Domestic Violence against Women According to the Judicial Precedent of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Mahshid Miri balajorshari 1
 • Amirreza Mahmoudi 2
1 MA in Law Department, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

General recommendation no. 19 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) acknowledged and incorporated violence against women into the system of eliminating discrimination against women as a gender-based discrimination, which previously was not explicitly included. Governments are obligated to fight violence against women, a gender-based discrimination in international human rights law. The European Convention on Human Rights has adopted rules to combat domestic violence against women. In addition to requiring governments to protect victims and punish perpetrators of violence, these commitments also eliminate the root causes of violence. The question concerns the representation of these provisions in the judicial precedent of the European Court of Human Rights. Therefore, this theoretical and descriptive-analytical study sought to explain the judicial precedent of the European Court of Human Rights in tackling domestic violence against women. Analysis of domestic violence against women within the framework of international human rights law in the judicial precedent of the European Court of Human Rights shows that these verdicts also consider this form of violence incompatible with European human rights laws and acknowledge that member states have practical commitments in this regard. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Convention on Human Rights
 • Violence
 • Domestic Violence
 • European Court of Human Rights
 1. اسکندری، س.، علیوردی‌نیا، ا.، ریاحی، م.، معمار، ر. (۱۴۰۰). تبیین جامعه‌شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه‌های استان مازندران، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، ۱۹(۲)، ۱۱۹-۱۶۴.
 2. اعزازی، ش. (۱۳۸۰). خشونت خانگی: زنان کتک خورده، تهران: نشر سالی.
 3. اعزازی، ش. (1383). ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، رفاه اجتماعی، 4(14)، 59-96.
 4. پروین، خ.، شعبانی، س. (1400). خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر، مطالعات حقوق عمومی، 51(3)، 1049-1068.
 5. تقوی، سید م. (1392). رژیم حقوق بشر در اتحادیه اروپایی عدم شمولیت و یکپارچگی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 2(1)، 24-45.
 6. ره‌‌کشای، ح. (۱۳۹۵). نقش مداخله دولت‌ها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، ۲(۴)، ۱۲۱-۱۴۹.
 7. سالاری فر، م. (1388). تبیین علل و زمینه­های خشونت خانگی، مطالعات اسلام و روانشناسی، 3(4)، 7-41.
 8. سالاری فر، م. (1389). خشونت خانگی علیه زنان، بررسی علل و درمان، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 9. شادمانی، م. (۱۳۹۶). تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان (مطالعه موردی زنان در اروپا)، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، ۳(۹)، ۶۱-۸۶.
 10. شریفی صدر، م. (1397). بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران، فصلنامه مطالعات بین المللی، 15(2)، 43-68.
 11. صادقی فسایی، س. (1389). خشونت های خانوادگی و استراتژی زنان در مواجهه با آن، بررسی مسایل اجتماعی ایران، 1(1)، 107-142.
 12. صفاری‌نیا، م. (1398). نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی از نظر تا عمل، مطالعات حقوق عمومی، 49(3)، 859-879.
 13. کرمی، م.، مشهدی، ع.، شکیب‌نژاد، ا. (۱۴۰۰). مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع‌به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها، فصلنامه اندیشه حقوقی، ۲(۷)، ۲۱-۴۶.
 14. کولایی، ا.، عابدی، ع. (1395). نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال­های ۲۰۰۱-۲۰۱۱، فصلنامه مطالعات بین المللی، 13(2)، 29-48.
 15. Aydin v. Turkey. (1997). (App. No. 23178/94), Judgment of the ECtHR of Sep. 23.
 16. Branko Tomasic and Others v. Croatia. (2009). (App. No. 46598/06), Judgment of the ECtHR of January 15.
 17. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (1979). December 18.
 18. Croatia, (App. No. 55164/08), Judgment of the ECtHR of 14.10.2010.
 19. S. and Others v. Slovakia. (2009). (App. No. 8227/04), Judgment of the ECtHR of September 15.
 20. Ending Violence against Women from Words to Action. (2006). Study of the Secretary- General of the United Nations, United Nations Publication, and Sales No. E.06.IV.8.
 21. Freeman, M. Chinkin, Ch. Rudolf, B. (2012). The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- A Commentary, Oxford University Press.
 22. General Recommendation No.19. (1992). Violence against women, 11th Session.
 23. Goldscheid, J. (2006). Domestic and Sexual Violence as Sex Discrimination: Comparing American and International Approaches, Thomas Jefferson Law Review, 28, 355-398.
 24. Hajduova v. Slovakia. (2010). (App. No. 2660/03), Judgment of the ECtHR of November 30.
 25. Irene Wilson v. the United Kingdom, (App. No. 10601/09), Decision of the ECtHR of 23 October 2012.
 26. Meyersfeld, B. (2010). Domestic Violence and International Law, Hart Publishing.
 27. Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. (2019). Psychological intimate partner violence against women in the European Union: A crossnational invariance study. BMC Public Health, 19.
 28. Report of the Special Rapporteur on violence against women. (1996) its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1995/85, E/CN.4/1996/53.
 29. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women. (2009). Its causes and consequences, Yakin Ertürk, 15 Years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (1994-2009)- A Critical Review, A/HRC/11/6/Add.5, 27 May 2009.
 30. Sapkota, D., Baird, K., Saito, A., Anderson, D. (2019). Interventions for reducing and/or controlling domestic violence among pregnant women in low- and middle-income countries: a systematic review. Syst Rev. Apr 02, 8(1).
 31. Thomas, D., Beasley, M. (1995). Domestic Violence as a Human Rights Issue, Albany Law Review, 58, 1119-1147.
 32. Van Leeuwen, F. (2010). Women’s Rights Are Human Rights, The Practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia.
 33. Vojdik, Valorie K. (2007). Conceptualizing Intimate Violence and Gender Equality: A Comparative Approach, Fordham International Law Journal, 31(2), 487-527.
 34. Arslan Öncü, G. (2011). Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı, Beta, Istanbul.
 35. Arslan Öncü, G. (2011). Ulusalüstü Insan Hakları Hukukunda Soruşturma Usulü, Public and Private International Law Bulletin, 31(1), 29-90.
 36. Arslan Öncü, G. (2018). Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinde Kadına Karşı Aile içi Şiddet Olgusu ve Bununla Mücadele Araçları, Public and Private International Law Bulletin, Vol 32(2), 1-37.
 37. Yükselbaba, Ü. (2012). Habermas ve Kamusal Alan: Burjuva Kamusallık Ilkesinden, Iletişimsel Kamusallığa Geçiş, XII Levha, Istanbul.