فهم تفاوت سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن براساس پسامدرنیسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

سیاست و رفتار دولت‌های مختلف در یک کشور در عرصه‌های سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با یک‌دیگر تفاوت دارد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که «چرا سیاست‌ امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت‌های ترامپ و بایدن (و اصولاً تمامی دولت‌های ایالات متحده) متفاوت و متضاد می‌باشد؟». در این پژوهش از پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به‌منظور بررسی و فهم تفاوت‌های دولت‌های مختلف ایالات متحده بهره گرفته می‌شود، زیرا از منظر پسامدرنیسم هویت دولت هیچ‌گاه کامل نمی‌گردد. دولت همیشه در حال قوام یافتن [یا تکوین یافتن] است، اما هرگز به آن لحظه نهایی کامل شدن دست نمی‌یابد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. متدولوژی این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است. هدف پژوهش حاضر آن است که با کاربست پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به فهم چرایی تفاوت در استراتژی امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت‌های ترامپ و بایدن نائل آید. نتیجه کلی آن است که «هویت متفاوت، ناتمام و ناکامل دولت‌های مختلف ایالات متحده (در این‌جا دولت‌های ترامپ و بایدن) موجب ‌گردیده که آن‌ها گفتمان‌های مختلفی را در حوزه امنیتی- نظامی مطرح نمایند و این گفتمان‌های مختلف موجب اعمال و کاربست کردارهای اجرایی و سیاست‌های متفاوت در حوزه امنیتی- نظامی شده است».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the difference in US security-military policy in the Trump and Biden administrations based on postmodernism

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Ali Mahmoudi 2
1 Assistant Professor, International Relations Department, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MA Student in Political Science Dep., Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The policies and behavior of different governments of the same country differs from each other in political, security-military, economic, social, cultural, etc. areas. This study intends to answer the question that "Why the US security policy in Trump and Biden’s administrations (and in principle all US administrations) is different? " This study used post-modernism and the concept of “state in process” for review and comprehension of differences between various US administrations, because from the perspective of postmodernism the identity of the state is never complete. The state is always in the process of being constituted, but never quite achieving that final moment of completion. This research is an analytical-descriptive study with a methodology based on Laclau and Mouffe’s discourse analysis method. This study attempted to gain an understanding on the differences between the US security-military strategies in Trump and Biden’s administrations through application of post-modernism and the concept of “state in process,” The results showed that "different, unfinished and incomplete identity of different US administrations (here Trump and Biden’s administrations) have caused them to have different discourses in the security-Military sector, Make it up and these different discourses have led to the use of different policies and practices in the security-military field."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • The state in Process
  • National security strategy
  • Discourse
  • Identity