قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی ،دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه یزد، یزد

4 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

استقرار دولت جهانی حق‌بنیاد (اتحاد بشریت تحت یک قدرت سیاسی مشترک و مقید به هنجارهای حقوق بشری) به‌عنوان غایت سازه آنارشی دولت-کشوری‌ به‌زعم برخی از اندیشمندان شدنی و اجتناب‌ناپذیر بوده و پیش‌فرض ما برای تبیین قابلیت‌های این دولت در اجرای حداکثری حقوق بشر قرارگرفته است. در پژوهش پیش‌رو پرسش اصلی آن است که دولت جهانی چه جذابیت‌هایی برای اجرای حداکثری حقوق بشر دارد؟ درمقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین قابلیت‌های دولت جهانی، ویژگی‌های این دولت در اجرای هنجارهای حقوق بشر به تفکیک نسل‌های سه‌گانه حقوق بشری بحث شده و نتیجه پژوهش،گویای جاذبه‌های ممتاز دولت جهانی‌ به‌جهت استفاده انحصاری و مشروع از زور(دولت وبری) شناسایی متقابل تمامی کنش‌گران (دولت هگلی) همبسته‌کردن بشریت و کنترل منازعات و هماهنگی بین کشوری (دولت کانتی) کارکرد حداقلی و ضروری (تضمین حق ‌منفی) استقرار عدالت توزیعی و بازپخش منابع ثروت در جهان (تضمین حق‌ مثبت) و.. است که می‌تواند موجب اجرای حداکثری حقوق بشرگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The capabilities of the global government of the right foundation in the maximum implementation of human rights

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Emamzadehi 1
  • Mohammadsharif Shahi 2
  • Amir Maghami 3
  • Sadegh Ahmadi 4
1 PhD Student of Law Department,, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Isfahan Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Department of Law, Yazd University, Yazd
4 Assistant Professor, Public Law Department, Isfahan Islamic Azad University
چکیده [English]

According to some philosophers, it is feasible and inevitable to establish a rights-based global state (i.e., the unity of humanity under a common political power committed to the norms of human rights) considered the ultimate goal of the nation-state anarchy construct. It is used as the presumption to explain the capabilities of this state to maximally implement human rights. This study aims to determine what attractions a global state should have to maximally implement human rights. For this purpose, a descriptive-analytical method was employed to explain the capabilities of a global state and discuss the characteristics of this state in implementing the norms of human rights separately for the three generations of human rights. The research results indicate the unique attractions of the global state in terms of the exclusive and legitimate use of force (i.e., a Weberian state), mutual identification of all activists (i.e., a Hegelian state), correlation of humanity through control of conflicts and international coordination (i.e., a Kantian state), minimal and essential functionality (i.e., guarantee of negative rights), and establishment of distributive justice and worldwide redistribution of wealth (i.e., guarantee of positive rights). Therefore, such a state can maximally implement human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • global state
  • global governance
  • universality of human rights
  • world community