قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

چکیده

استقرار دولت جهانی حق‌بنیاد (اتحاد بشریت تحت یک قدرت سیاسی مشترک و مقید به هنجارهای حقوق بشری) به‌عنوان غایت سازه آنارشی دولت-کشوری‌ به‌زعم برخی از اندیشمندان شدنی و اجتناب‌ناپذیر بوده و پیش‌فرض ما برای تبیین قابلیت‌های این دولت در اجرای حداکثری حقوق بشر قرارگرفته است. در پژوهش پیش‌رو پرسش اصلی آن است که دولت جهانی چه جذابیت‌هایی برای اجرای حداکثری حقوق بشر دارد؟ درمقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین قابلیت‌های دولت جهانی، ویژگی‌های این دولت در اجرای هنجارهای حقوق بشر به تفکیک نسل‌های سه‌گانه حقوق بشری بحث شده و نتیجه پژوهش،گویای جاذبه‌های ممتاز دولت جهانی‌ به‌جهت استفاده انحصاری و مشروع از زور(دولت وبری) شناسایی متقابل تمامی کنش‌گران (دولت هگلی) همبسته‌کردن بشریت و کنترل منازعات و هماهنگی بین کشوری (دولت کانتی) کارکرد حداقلی و ضروری (تضمین حق ‌منفی) استقرار عدالت توزیعی و بازپخش منابع ثروت در جهان (تضمین حق‌ مثبت) و.. است که می‌تواند موجب اجرای حداکثری حقوق بشرگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Capabilities of Rights-Based Global State for Maximal Implementation of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Emamzadehi 1
 • Mohammadsharif Shahi 2
 • Amir Maghami 3
 • Sadegh Ahmadi 2
1 PhD Student of Public Law Department,, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan , Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

According to some philosophers, it is feasible and inevitable to establish a rights-based global state (i.e., the unity of humanity under a common political power committed to the norms of human rights) considered the ultimate goal of the nation-state anarchy construct. It is used as the presumption to explain the capabilities of this state to maximally implement human rights. This study aims to determine what attractions a global state should have to maximally implement human rights. For this purpose, a descriptive-analytical method was employed to explain the capabilities of a global state and discuss the characteristics of this state in implementing the norms of human rights separately for the three generations of human rights. The research results indicate the unique attractions of the global state in terms of the exclusive and legitimate use of force (i.e., a Weberian state), mutual identification of all activists (i.e., a Hegelian state), correlation of humanity through control of conflicts and international coordination (i.e., a Kantian state), minimal and essential functionality (i.e., guarantee of negative rights), and establishment of distributive justice and worldwide redistribution of wealth (i.e., guarantee of positive rights). Therefore, such a state can maximally implement human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Global State
 • Global Governance
 • Universality of Human Rights
 • World Community
 1. باقری، ی.، ذاکریان، م.، بلوری، پ.، هرمیداس باوند، د. (1397). حق بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تاکید بر سند 2030 یونسکو. فصلنامه حقوق پزشکی، 12(46)، 205- 177.
 2. بالوی، م.، بیات، م. (1396). دولت حق‌بنیاد (تحلیل معنا، تبیین معنا). انتشارات مجد.
 3. بی پروا، ا. (1396). نسل‌کشی، جنایتی علیه حقوق بشر، فصلنامه قضاوت، 23(91)، 124-121.
 4. پرنده مطلق، ا.، پورهاشمی، ع.، شیرازیان، ش.، زارع، ع. (1400).اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(69)،138-121.
  عاکفی قاضیانی، م.، عاکفی قاضیانی م. (9139). عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد توسل به زور با تجویز شورای ‌امنیت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(65)، 115-139.
 5. حبیب‌زاده، ت.، منصوری، ف. (1392).بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت و تفاوت‌های آن با مفهوم نگرانی مشترک بشریت. پژوهشنامه حقوق اسلامی، (38)، 120-91.
 6. ذاکریان، م. (1393). جهانی شدن گفتگو و جهان‌شمولی حقوق بشر. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن 5(13)، 63-50.
 7. راسخ، م.، عامری، ف. (1392). رویکرد نظری به مفهوم حق نسل سوم. فصلنامه پژوهش‌های حقوق عمومی، 10(39)، 193-168.
 8. رحمت‌الهی، ح.، شیرزاد، ا.(1398).کمال‌گرایی و بی‌طرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی. تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم .
 9. سودمندی، ع. (1395). اجزای آزادی‌ بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 8(2)، 88-114.
 10. صلح‌چی، م.، درگاهی، ر. (1393). بررسی ماهیت حقوق همبستگی حقوق جمعی یا مردمی. پژوهش حقوق عمومی، 15(41)، 144-168.
 11. طلایی، ف.، پورسعید، ف. (1392). بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر. مجله حقوق بشر ، 8(1-2)، 122-85.
 12. فیروزی، م. (1396). موانع و چالش‌های حق بر توسعه. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5(3)، 94-70.
 13. قاری‌سیدفاطمی، م. (1396). حقوق بشر در جهان معاصر. تهران: نشرنگاه معاصر، چاپ پنجم.
 14. محمدی‌الموتی، م. (1385). مفهوم جامعه جهانی و تحلیل فرایند جهانی‌شدن. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 15. نژندی‌منش، ه.، دانشفر، پ. (1399). بررسی تحقق صلح کانتی در رهگذر حاکمیت بین‌المللی قانون. مجله علمی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، 14(33)، 129-118.
 16. واعظی، ا.، حاتمی‌کیا، م.، فخری‌زاده، م.(1395). حق داشتن محیط زیست سالم و نسل سوم حقوق بشر. سومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.
 17. ونت، ا.، سلیمی، ح. (1400). چرا دولت جهانی اجتناب‌ناپذیر است؟، تهران: نشر علمی.
 18. همت، م.، حبیبی‌اردکانی، ا. (1397). تأثیر ویژگی‌های آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 9(35)، 186-163.
 19. C. (2008). The Resurgent Idea of World Government. June Ethics & International Affairs, 22(2), 133-142,  https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2008.00139.x.
 20. Du For, R. )2017). Must a World Government Violate the Right to Exit?.Ethics & Global Politics. 10(1). 19–36. https://doi.org/10.1080/16544951.2017.1311482.
 21. Fraticelli, M., Victor. M. (2014). The Structure of Pluralism. Oxford: Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/8249.
 22. Jang, J., McSparren, J., Rashchupkina, Y. (2016). Global Governance: Present and Future Palgrave Communications, 2(15045).
 23. J. (2020). Paradox of Hierarchy and Conflicts of Values: International Law,
  Human Rights, and Global Governance, Northwestern Journal of Human Rights, 18(1).
 24. D (2021).COVID-19 and Global Governance.Journal of Management Studies 58:2 March https://doi.org/10.1111/joms.12654
 25. Otto, N., Norden, H. (1960). Einstein on Peace. New York: Avenel.
 26. Qandov, B., Alimukhammedova, N., Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1).
 27. Shaw, M. (2000). Theory of the Global State: Globality as Unfinished Revolution, Cambridge: Cambridge University Press.
 28. Tallberg, J., Zürn, M. (2019). The legitimacy and legitimation of international organizations: introduction and Framework. The Review of International Organizations,  14, 581–606, https://doi.org/10.1007/s11558-018-9330-7.
 29. Tinnevelt, R. (2012). Federal World Government: The Road to Peace and Justice?, Cooperation and Conflict, 47(2), 220–238. https://doi.org/10.1177%2F0010836712443173.
 30. Walzer, M. (2004). Arguing About War. New Haven: Yale University Press.
 31. Weiss, T. (2009). What Happened to the Idea of World Government.International Studies Quarterly. 53(2),  253–271,  https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00533.x.
 32. Wendt, A. (2003). Why a World State Is Inevitable. European Journal of International Relations, 9(4), 491–542. https://doi.org/10.1177%2F135406610394001.
 33. Zürn, M. (2010). Global Governance as Multi-Level Governance. In: Enderlein. H. Wälti, S. Zürn, M. (eds) Handbook on Multi-Level Governance. Cheltenham: Edward Elgar, 80-99.