استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

2 استاد بازنشسته حقوق بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، ایران

چکیده

توسعه فن‌آوری‌های دریایی، جنگ‌های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به‌معنی استفاده از تاکتیک‌ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می‌باشد. نمونه‌ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می‌باشد. بدون تردید به‌کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم‌جود معاهده‌ای خاص در خصوص به‌کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می‌توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به‌کار گرفت؟ از این‌رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای اسنادی می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی، به‌ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی‌تفاوت نمی‌باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به‌خصوص دستورالعمل سان‌رمو اسنادی الزام‌آور نمی‌باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

UAVs in Naval Warfare Law and Fundamental Principles of Humanitarian Law

نویسندگان [English]

 • Behzad Seyfi 1
 • Hossain SHarifi Traz Kohi 2
1 Assistant Prof. at Public International Law, School of Management, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr.
2 Hossain Sharifi Traz Kohi: Retired professor Public International Law of Imam Hussein University (AS), Tehran, Iran,
چکیده [English]

The developments of naval technologies have combined modern naval wars. Nowadays, naval warfare means the use of tactics and the conduct of military operations on, below, or above the sea. An exemplar of a tactical tool is the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in naval operations. Undoubtedly, the use of UAVs in naval conflict can raise a number of issues related to the law of naval warfare. The lack of specific treaties on their use at the sea has caused a legal gap and some ambiguities. Therefore, this paper aims to determine whether UAVs can be used within the framework of the rules governing the law of naval warfare and the basic principles of the humanitarian law. This paper also aims to analyze the capacity of the existing rules to employ UAVs in the naval warfare. For this purpose, a descriptive analytical research method was used along with a desk method for data collection. According to the research findings, international treaties and customary laws, especially the humanitarian law, are not indifferent to the legal status of UAVs, despite the air and missile war guidelines as well as the Sun Guidelines in particular. They are not binding documents. In fact, they have amended and revised the law of naval warfare in accordance with the rules of the humanitarian law. Hence, they can be applied to UAVs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unmanned Aerial Vehicles
 • Naval Conflict
 • San Remo
 • Human Rights
 1. ارمایی، ن. (1387). پهپاد جنگی فناوری و جنگ در عصر مدرن. ترجمه ح. شکوهی. فصلنامه نگرش راهبردی، 9(99)، 172-149.
 2. تقی­‌زاده، ز.، هداوندی، ف. (1391). کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بی‌ الملل. فصلنامه مطالعات بین­المللی. 9(4)، 81-63.
 3. تدینی، عکازرونی، س.م. (1394). بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده امریکا). راهبرد. 24(77). 204–
 4. حسینی­‌آزاد، س.ع.، آجلی­لاهیجی، م. زحمتکش، م. (1399). ژنو تا سان­رمو: تحولات حقوق بین­الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی. 50(4). 1421-1401.
 5. رنجبریان، ا.ح.، صیرفی، س. (1394). برنامه آزادی دریانوردی آمریکا. مجله حقوقی بین­المللی. 32(52). 121-158.
 6. سیفی، ب.، شریفی­طرازکوهی، ح. (1398). ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه (دریایی) در نیرو­های مسلح با تأکیدی بر کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه آموزش علوم دریایی. 6(19). 85-68.
 7. سیفی، ب.، مجدفر، س. (بهار1399). بررسی روش­ها و فن­آوری­های جنگ دریایی از منظر حقوق بین­الملل بشردوستانه. فصلنامه علوم و فناوری دریا. 24(93). 53-39.
 8. سیفی، ب. (1400). جایگا حقوقی دستورالعمل سان­رمو از منظر حقوق بین­الملل عمومی. فصلنامه مطالعات حقوقی. 13(1). 148-119.
 9. شیرژیان، ج.، زرگر، ا.، کیهانلو، ف.، محمودی، ا. (1400)، مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین­الملل در جامعه بین­المللی، فصلنامه مطالعات بین­المللی، 17(68). 116-87.
 10. صالحی، ج. (1397). اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم. آموزه­های حقوق کیفری. 15(16). 222-187.
 11. ضیایی­بیگدلی، م.ر. (1394). حقوق بین­الملل بشردوستانه. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ سوم.
 12. کرم­زاده، س.، عابدینی، ع. (1399). انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین­الملل. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی. 22(68)، 226-203.
 13. کاظمی، س.ع.ا. (1366). پرواز بر فراز مناطق مختلف دریایی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها. مجله سیاست خارجی. 1(3). 612-593.
 14. یوسفی جویباری، م.، قربانی­گلشن­آباد، م.، سجادی، س.م. (1399). بررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین (پهپادها) در صیانت از حقوق بشر. دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی. 9(19). 72-51.
 15. Asaro, P. (2012). On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making. International Review of the Red Cross. 94(886). 690-691.
 16. Doswald-Beck, L. (1995). San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea. INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, 35(309). 583-594.
 17. Henderson, I., Dulk, J.d. Lewis, A. (2015). Emerging Technology and Perfidy in Armed Conflict, INT’L L. STUD. 91(1). 468-485.
 18. Henderson, I., Cavanagh, B. (2014). Unmanned Aerial Vehicles: Do They Pose Legal Challenges?. New Technologies and the Law of Armed Conflict, Editors: Hitoshi Nasu. Robert McLaughlin. The ANU College of Law Australian National University Canberra. ACT Australia: Springer.
 19. Kraska, J. (2010). The Law of Unmanned Naval Systems in War and Peace. Journal of Ocean Technology. 5(3). 43-86. at: usnwc.edu.
 20. Lülf, Ch. (2013). Modern Technologies and Targeting under International Huanitarian Law. Master Thesis LL.M. in Public International Law. http://www.ruhr-unide/ifhv/documents/workingpapers/wp3_3.pdf
 21. The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. (1994). 12 June.
 22. The Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, Bern, 15 May 2009.
 23. The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey). (1927). PCIJ Series A, 10
 24. The Convention on International Civil Aviation, Chicago. (1994). 7 December.
 25. The Rules Concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare, Drafted by a Commission of Jurists at The Hague (Dec. 1922–Feb. 1923), available at http://www1.umn.edu/humanrts/instree/1923a.htm.
 26. Verschuren, S. (2012 – 2013). The Development of Unmanned Weapons and the challenges for International Law. Master thesis. Universiteit Gent Academiejaar.
 27. Wuschka, S. (2011). The Use of Combat Drones in Current Conflicts – A Legal Issue a Political Problem?. Goettingen Journal of International Law, 3(3). 891-905.