بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

بازاریابی همچون حوزه تجارت در حوزه سیاست نیز گسترش یافته است. بازاریابی سیاسی فرآیند استفاده از ابزارهای توسعه یافته برای بازار تجاری در حوزه های سیاسی است. احزاب و کاندیداها با استفاده از فنون بازاریابی درصدد جلب توجه مردم و ارائه هر چه بهترو بیشتر حزب و نماینده خود در انتخابات بوده اند. در واقع بازاریابی سیاسی پیوندی عمیق میان علم بازاریابی وسیاست است. هدف نوشتار حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020ریاست جمهوری آمریکا است. مقاله با کاربست نظریه بازاریابی سیاسی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی در صدد است که به این سئوال اساسی پاسخ دهد که بازاریابی سیاسی در کارزار انتخابات 2020 ایالات متحده آمریکا چه تاثیری برانتخاب کاندیدای پیروز داشت؟ فرضیه مقاله این است که بکارگیری استراتژی های بازاریابی سیاسی در پیروزی کاندیدای پیروز در انتخابات2020 آمریکا تاثیر به سزایی داشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که بازاریابی سیاسی فرآیندهای منظمی را برای ارزیابی خواسته ها و نیازهای توده ها دارد. بازاریابی سیاسی برای تأثیرگذاری بر آرای مردم در انتخابات طراحی شده است. نتایج این پژوهش اثربخشی بکارگیری استراتژی های بازاریابی سیاسی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات2020 آمریکا را نشان می دهد. با توجه به پیشرفت روز افزون این علم در اقصی نقاط جهان و نوظهوربودن آن در کشورمان در این مقاله سعی شده است به با نگاهی گذرا به مفهوم این علم و ابزار کاربردی آن بیشتر به جنبه های کاربردی آن در انتخابات2020 آمریکا پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Political Marketing on the Choice of the Winning Candidate in the 2020 US Presidential Election

نویسنده [English]

 • Seyed Mohammad Mosavi
Associate professor in political science in Payame Noor University
چکیده [English]

Marketing has expanded in the field of politics as well as business. Political marketing is the process of using tools developed for commercial marketing in political spheres. Parties and candidates have been trying to attract people's attention by using marketing techniques and present their party and representative in the elections as well as possible.In fact, political marketing is a deep link between marketing science and politics. Using the theory of political marketing and using the method of descriptive-analytical research of the type of correlation, the article seeks to answer the fundamental question of what effect did political marketing have on the selection of the winning candidate in the 2020 US election campaign? The hypothesis of the article is that the application of political marketing strategies has had a significant impact on the victory of the winning candidate in the 2020 US elections. The findings of the article show that political marketing has regular processes for assessing the wants and needs of the masses.The results of this study show the effectiveness of the use of political marketing strategies by the winning candidate in the 2020 US elections. Due to the increasing progress of this science in all parts of the world and its emergence in our country, in this article, we have tried to take a brief look at the concept of this science and its practical tools to pay more attention to its practical aspects in the 2020 US elections.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Marketing
 • Political Marketing
 • Elections
 • Political Marketing Theory
 1. دعاگویان، د. (2020). جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در دوره سیاست خارجی بین‌المللی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(2)، 115-130.
 2. اعجازی، ا.، قربانی، ا.، سیمبر، ر.، جانسیز، ا. (2020). تأثیر رسانه‌های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (2020-207)، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 16(4) ، 23-45.
 3. خیری، ب.، عباس‌علیزاده، م. (1392). بازاریابی سیاسی، به سوی سازمان‌های سیاسی بازارمحور، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 6(8)، 178-167.
 4. Balci, Ş. (2006). Negative Political Advertising in Convincing Message as Fear Attractiveness Strategy Use (Unpublished Doctoral Dissertation, Institute of Social Sciences, Selçuk University).
 5. Butler, P., Collins, N. (1994). Political Marketing: Structure and Process. European Journal of Marketing, 28(1), 19-34.
 6. Çankaya, E. (2008). The Power is Under the Cover. Ankara: Boyut Publishing. Che, Ganesh and Shanmugam.
 7. French, A., Smith, G. (2010). Measuring Political Brand Equity: A consumer oriented approach. European Journal of Marketing, 44(3/4), 460–477.
 8. Hollis, N. (2008). The global brand: How to create and develop lasting brand value in the world market. New York: Palgrave Macmillan.
 9. İnal, E.M., Karabağ, Ö. (2010). A Comparative Analysis of Advertisements of Political Parties Published in Nigdelocalnewspapers. IIBF Journal of Nigde University, 3(1), 41-56.
 10. Rahyadi, I., Aras, M. (2020). Donald Digital Marketing: An Exploratory Study of Digital Political Marketing in Trump Presidential Campaign, Department of Communication, Binus Graduate Program, Bina Nusantara University, Jakarta 11480, Indonesia, at: http://www.pertanika.upm.edu.my/
 11. Johnston, R., et.al. (2004). The 2000 Presidential Election and the Foundations of Party Politics.Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 12. Kaskeala, A. (2010). Value Creation in Political Marketing. Aalto University School of Economics
 13. Kelley, S. (1956). Professional Public Relations and Political Power. Johns Hopkins Press: Baltimore, MD.
 14. Lilleker, D.G., Lees-Marshment, J. (2005). Political Marketing: A Comparative Perspective. Manchester University Press.
 15. Lock, A., Harris, P. (1996). Political Marketing-vive la Difference! European Journal of Marketing, 30(10/11): 14-24.
 16. Martin, J. (2014). Politics and rhetoric: A critical introduction. Oxon: Routledge.
 17. Özkan, N. (2007). Winning election campaigns (3rd ed.). İstanbul: MediaCat Publishing.
 18. Rothschild, M. (1978). Political Advertising: A Neglected Policy Issue in Marketing. Journal of Marketing Research, 15(1), 58–71.
 19. Savolainen, R. (2014). The Rse of Rhetorical Strategies in Q&A discussion. Journal of Documentation, 70(1), 93-118.
 20. Scammell, M. (1999). Political marketing: Lessons for political science. Political Studies, 47(4), 718-739
 21. Shama, A. (1976). The Marketing of Political Candidates. Journal of the Academy of Marketing Association, American Marketing Association: New York.
 22. Sparrow, N., Turner, J. (2001). The permanent campaign-The integration of market research techniques in developing strategies in a more uncertain political climate. European Journal of Marketing, 35(9/10), 984-1002.
 23. Wróbel, S. (2015). Logos, Ethos, Pathos. Classical Rhetoric Revisited. Polish Sociological Review, 3(191), 401-421.
 24. Official Joe Biden Site. (2020). https://joebiden.com
 25. Williams, B. (2017), Social Media, Political Marketing and the 2016 U.S. Election, Journal of Political Marketing, 16(3-4), 207-211
 26. Zavattaro, S.M. (2010). Brand Obama. Administrative Theory & Praxis, 32(1), 123–128.
 27. Zhang, W., Johnson, T. J., Seltzer, T., Bichard, S.L. (2010). The Revolution will be Networked: The Influence of Social Networking Sites on Political Attitudes and Behavior. Social Science Computer Review, 28(1), 75-92.