مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته‌های مختلف در عرصه بین‌الملل شناخته می‌شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین‌الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت‌بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین‌الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه‌ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین‌الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می‌کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liability of States to Deal with Terrorist Attacks on Vital Infrastructure of a Country

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Nematpour 1
  • Mostafa Taghizadeh Ansari 2
  • Sakineh Babri Gonbadi 3
1 PhD Student in Public International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism is known as a form of violence committed to achieve different international demands. Terrorist attacks might be carried out by individuals, groups, or states. International law has always tried to govern various dimensions of this violent phenomenon to find coping mechanisms. According to the regulations of international law, a state’s action or inaction can cause international liability if it is firstly considered offensive and is secondly attributable to that state. Hence, the Friendly Relations Declaration prohibited the exertion of violence and state terrorism. With the State Liability Convention passed in 2001 and the other legal documents, international law prohibited any actions or inactions causing damage to other states. Therefore, a state violating the regulations of international law will be held internationally liable. The vital infrastructure plays a key role in economic, political, and social conditions and security of a state. Thus, to avoid direct confrontation with a target country, some states resort to proximity terrorist groups to cause serious damage to that country without leaving any trace. Hence, with a focus on terrorist attacks on the vital infrastructure of countries, this paper benefits from a descriptive-analytical method in order to explain the liabilities of states to support terrorist groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Liability
  • Terrorist Attacks
  • Prohibition of Violence
  • Vital Infrastructure