مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته‌های مختلف در عرصه بین‌الملل شناخته می‌شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین‌الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت‌بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین‌الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه‌ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین‌الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می‌کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liability of States to Deal with Terrorist Attacks on Vital Infrastructure of a Country

نویسندگان [English]

 • Ardeshir Nematpour 1
 • Mostafa Taghizadeh Ansari 2
 • Sakineh Babri Gonbadi 3
1 PhD Student in Public International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism is known as a form of violence committed to achieve different international demands. Terrorist attacks might be carried out by individuals, groups, or states. International law has always tried to govern various dimensions of this violent phenomenon to find coping mechanisms. According to the regulations of international law, a state’s action or inaction can cause international liability if it is firstly considered offensive and is secondly attributable to that state. Hence, the Friendly Relations Declaration prohibited the exertion of violence and state terrorism. With the State Liability Convention passed in 2001 and the other legal documents, international law prohibited any actions or inactions causing damage to other states. Therefore, a state violating the regulations of international law will be held internationally liable. The vital infrastructure plays a key role in economic, political, and social conditions and security of a state. Thus, to avoid direct confrontation with a target country, some states resort to proximity terrorist groups to cause serious damage to that country without leaving any trace. Hence, with a focus on terrorist attacks on the vital infrastructure of countries, this paper benefits from a descriptive-analytical method in order to explain the liabilities of states to support terrorist groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State Liability
 • Terrorist Attacks
 • Prohibition of Violence
 • Vital Infrastructure
 1. ابراهیم‌زاده، پ.، و ملکی‌زاده، ا.، (1400). جایگاه دفاع پیش دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18 (2)، 100- 83.
 2. آزادی، ا. (۱۳۹۸). اقدامات دولت‌ها برای مقابله با جرایم تروریستی(مطالعه موردی: داعش)، نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، 11، 25 -33.
 3. اسماعیلی، م. (1391). تروریسم از منظر اختلالات روانشناختی، فصلنامه حقوق پزشکی، 6 (20).
 4. امین الرعایا، ی. (1400). ارزیابی مسئولیت بین‌المللی دولت پاکستان در قبال اقدامات تروریستی در مرز ایران، مجله سیاست دفاعی، 30 (117)، 73- 51.
 5. شاملو، ب.، و محمدی، ا. (1400). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال تروریسم و تامین مالی آن، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، 4 (1)، 173- 160.
 6. محمدی ده‌چشمه، ن. (۱۴۰۰). تروریسم دولتی در آیینه حقوق بین‌الملل، انتشارات امجد.
 7. موسوی، ر. (1397). ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات انسان ساخت نمونه موردی: فرودگاه‌های بین‌المللی غیرنظامی، نشریه شهر ایمن، 3 (12)، 199-202.
 8. نعمت‌پور، ا. و همکاران. (1400). مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور در حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(3)، 165-185.
 9. Boyle, A. C. (2007). International Law-Making. OUP.
 10. Chesterman, S., & et.al. (2016), Law and Practice of the United Nations, 149.
 11. Crawford, J., & et.al. (2010). The Law of International Responsibility (OUP). In that edited Collection, See also: G. Cottereau, Resort to International Courts in Matters of Responsibility, 1115.
 12. ICJ, Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and 7. Montenegro), Judgment, [2007] ICJ Rep 43.
 13. (2022). Global Terrorism Index. p6  at: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-04112022.pdf
 14. Joyner, D.H., (2012). The Security Council as a Legal Hegemon, 43 Georgetown International Law Review 225, 230–1.
 15. Kimberley, T. (2012). Holding States Responsible for Terrorism before the International Court of Justice, Journal of International Dispute Settlement, 3(2), 279–298.
 16. Letter G. Palmer, UN Doc A/59/2005. (2005). New Ways to Make International Environmental Law, 86 AJIL (1992) 259 UN, Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, 21 March 2005, para 87.
 17. Letter G. Palmer, UN Doc A/59/2005. (2005). New Ways to Make International Environmental Law, 86 AJIL (1992) 259 UN, Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All, 21 March 2005, para 91.
 18. Letter UN Doc S/2003/818. (2003). from the Charge´ D’Affaires a.i. of the Permanent Mission of the Libyan Arab Jamahiriya to the United Nations addressed to the President of the Security Council, August 15.
 19. Llamzon, A.P. (2008). Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice, 18 European Journal of International Law 815.
 20. McKeever, D. (2021). Revisiting Security Council Action on Terrorism: New Threats; (A lot of) New Law; Same Old Problems?. Leiden Journal of International Law, 34(2), 441-470.
 21. Moynihan, H. (2021). The Vital role of International Law in the Framework for Responsible State Behaviour in Cyberspace, Journal of Cyber Policy, 60(3), 394-410.
 22. Musavi, R., & al.(2018). Assessing the Vulnerability of Critical Infrastructure Against Man-made Threats, A Case Study: International Civilian Airports, Shahr Ayman Journal, 3(12), 202-199.
 23. Proulx, V.J. (2020), A Postmortem for International Criminal Law? Terrorism, Law and Politics, and the Reaffirmation of State Sovereignty, 11 Harvard National Security Journal ,151- 211.
 24. Saul, B. (2020), International law and terrorism, Edward Elgar Publishing.