تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

ایالات متحده یکی از بازیگران بین‌المللی است که نقش به سزایی را در شکل‌گیری معادلات قدرت در خلیج فارس ایفاء می‌کند. این کشور در تلاش است تا با کمک هم‌پیمانان منطقه‌ای خود، نفوذ و سلطه ایران را بر این منطقه کمرنگ کند و از این طریق، به مهار و انزوای منطقه‌ای تهران مبادرت ورزد که این امر باعث به وجود آمدن تهدیدات امنیتی برای ایران شده است. از این‌رو، جمهوری اسلامی با برخورداری از موقعیت راهبردی و بالادستی خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، با هدف اعمال فشار بر آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، تهدید به مسدود کردن این تنگه راهبردی کرده است که این موضوع تأثیر بسزایی بر منافع انرژی و امنیتی واشنگتن و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن خواهد داشت. بدین ترتیب، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ایران برای پاسخ به تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج‌ فارس دست به چه کنش‌ها و اقداماتی زده است؟فرضیه مقاله این است که با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز در سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، واشنگتن با هدف محاصره و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه،در تلاش برای توسعه همکاری‌ها و برقراری اتحاد راهبردی با شورای همکاری خلیج‌فارس برآمده است که این امر، ضمن تهدید منافع ایران در خلیج فارس، به کاهش قدرت آن در منطقه منجر خواهد شد. لذا تهران در پاسخ به این تهدیدات، از اهرم راهبردی هرمز و تهدید به بستن آن، جهت ایجاد فشار بر آمریکا و متحدان آن در خلیج فارس بهره می‌برد. روش مورد استفاده در این نوشتار توصیفی-تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Anti-hegemonic Actions and Measures Against the Increasing Threats of America in the Persian Gulf

نویسنده [English]

 • Hamid Dorj
PhD student in International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

The United States is one of the international actors that contributes significantly to the formation of power equations in the Persian Gulf. Iran's security is threatened by the United States and its regional allies' efforts to reduce Iran's influence and dominance in the region in order to control and isolate Tehran regionally. Therefore, given Iran's strategic and superior position in the Persian Gulf and Strait of Hormuz, the Islamic Republic has threatened to block this strategic strait to exert pressure on the United States and its regional allies, which would have a substantial impact on their security and energy interests. Thus, the central question of this article is, what measures has Iran taken in response to the expanding U.S. threat in the Persian Gulf? Given the strategic importance of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz to U.S. policy in the Middle East, the article posits that Washington is working to establish cooperation and a strategic alliance with the Gulf Cooperation Council in an effort to encircle Iran and remove it from the regional equation while threatening Iran's interests in the Persian Gulf. This, in turn, would reduce Iran's position in the region. Therefore, in response to these threats, Tehran threatens to close the Strait of Hormuz as a strategic lever to exert pressure on the United States and its allies in the Persian Gulf. This article employs a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United States' threats
 • Iran's actions
 • Strategic alliance
 • Geostrategic
 • Energy
 • Balance of threat
 1. اخوان‌کاظمی، م.، قائمی ی.، قیاسی، ص. (1398)، «رویکرد ایالات متحدةآمریکا به خرده سیستم خلیج فارس در اقتصاد جهانی»، فصلنامه سیاست و روابط بین­الملل، 3(6)، 7-27.
 2. جانسیز، آ.، اعجازی، آ. (1400). تحلیل رابطه بین ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر موازنه تهدید (2021-2016). فصلنامه سیاست جهانی، 9(35)، 164-196.
 3. جعفری‌ولدانی، آ.، پیرهادی، م. (1395). جایگزینی نفوذ آمریکا به جای انگلیس در ایران (1979-1953). فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 1(23)، 59-99.
 4. حسینی، س. م.(1395). الگوی مداخلات سیاسی- نظامی ایالات‌متحده آمریکا در خلیج فارس. فصلنامه سیاست خارجی، 30(4)، 7-41.
 5. درج، ح.، بصیری، م. ع. (1400). تأثیر رقابت منطقه­ای آمریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه­ای در شرق آسیا. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53(115)، 39-68.
 6. رستمی، ف.، ایومن، م. ص.، کرمیان هابیلی، ک. ر. (1395). نظام امنیت منطقه ای در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام. فصلنامه راهبرد، 25(78)، 191-220.
 7. زیباکلام، ص.، عرب‌عامری، ج. (1393). منابع غیرمتعارف انرژی و جایگاه خلیج فارس در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده. فصلنامه سیاست خارجی، 28(1)، 173-198.
 8. طاهری، آ.، زارع، م. (1391). بررسی اهمیت انرژی منطقه خلیج فارس در راهبردهای سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 4(10)، 32-1.
 9. غفاری‌چراتی، ع. آ.، خداوردی، ح. (1398). استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت منطقه (2017-2001). فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 14(49)، 53-72.
 10. قیصری، م.، باقری، آ. (1400). راهبرد منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران. فصلنامه راهبرد، 30(98)، 67-100.
 11. منوری، س. ع.، و رستمی، ب. (1396). بازسازی ائتلاف‌های آمریکا در حوزه عربی خلیج فارس. فصلنامه سیاست جهانی، 6(20)، 185-120. 
 12. Bagheri, S. (2015). Iran’s Attitude to Security in the Strait of Hormuz: An International Law Perspective, Journal of New Zealand Yearbook of International Law, 13(6), 83- 106.
 13. Byman, Daniel L. (July 8, 2022), “Biden’s difficult task: Reviving US partnerships in the Middle East”, brookings, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/07/08/bidens-difficult-task-reviving-us-partnerships-in-the-middle-east/
 14. Chapman, d. & Khanna, n. (2008). The Persian gulf, global oil resources, and international security, Journal of Contemporary Economic Policy, 24(4), 507-519.
 15. Garamone, J. (April 22, 2020), “Defense Officials Express Agreement with President's Warning to Iran”, S. DepartmentofDefense, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2161141/defense-officials-express-agreement-with-presidents-warning-to-iran/
 16. Hamdan AlAlkim, H. (2021), U.S. President Joe Biden’s Foreign Policy towards the Gulf”, Open Journal of Political Science, 11(3), 378-401.
 17. Jeen, P. R. & Field, J. (2011). Oil Transportation and Major Chokepoints. Port Economics, Management and Policy, at: https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part8/ports-and-energy/oil-transportation-and-major-chokepoints/
 18. Katzman, Kenneth (2021), Iran’s Foreign and Defense Policies, Congressional Research Service, 1-55
 19. Lott, A., & Kawagishi S. (2022), “The Legal Regime of the Strait of Hormuz and Attacks Against Oil Tankers: Law of the Sea and Law on the Use of Force Perspectives”, Ocean Development & International Law, 3(14), 1-25.
 20. Nazemroaya, M. D. & Halliday, D. J. (2012), The Globalization of NATO, Clarity Press, INC, September 15, 1-414.
 21. Neginraz, P. (2017). American Policy in Persian Gulf Region: Continuity or Change at the Trump Era. International Journal of Political Science, 7(3), 61-70.
 22. Ratner, M. (2018). Iran's Threats, the Strait of Hormuz, and Oil Markets: In Brief. Congressional Research Service, 1- 124.
 23. Rouhi, M. (2019). US–Iran tensions and the oil factor. The Survival Editors’ Blog, April 23, at: https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2019/04/us-iran-tensions-oil
 24. Rubin, B. (2009). u.s middle East policy: Too many challenges and Yet a single Theme. Publicaciones destacadas ‘Agora Internacional, at: https://www.anu-ar.org/notas/agora/2018/us-middle-east-policy.html
 25. Yetiv, S. A., & Oskarsson, K. (2018). Challenged Hegemony: The United States, China, and Russia in the Persian Gulf. California: Stanford University Press.