رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می‌شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه‌ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه‌ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می‌باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شامل برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می‌باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می‌شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه‌ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Actus Reus of Crime of Aggression in Rome Statute of the International Criminal Court considering Amendments of Kampala Review Conference

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Molkizadeh
Assistant Prof. at Law Department , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Rome Statute authorized the International Criminal Court to exercise jurisdiction over crimes of aggression. In the first Review Conference of the Rome Statute in 2010, the crime of aggression and its elements were delineated and identified with the goal of protecting world peace. The present study explored the Actus Reus of the crime of aggression based on the latest amendments to ICC's Statute. The gravity and broadness of the acts of aggression mean that committing such crimes occurs through special arrangements and conditions. The crime of aggression refers to a series of actions called war management. The aggressors are convicted of this crime when specific conditions are met. At first, there is planning and then military supplies and equipment are procured, which leads to a planned attack by the military leaders. Once the act of aggression and territorial occupation is completed, the last step is war management. The Actus Reus of the crime of aggression in ICC's Statute includes the planning, procurement, initiation, and execution of the act of aggression. These are undertaken by political and military leaders in a position effectively to exercise control over or to direct the action of a state The actions must be intended for an act of aggression and are deemed violations of the UN Charter given their nature, intensity, and extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • war management
  • act of aggression
  • crime of aggression
  • Actus Reus