رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می‌شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه‌ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه‌ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می‌باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شامل برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می‌باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می‌شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه‌ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Actus Reus of Crime of Aggression in Rome Statute of the International Criminal Court considering Amendments of Kampala Review Conference

نویسنده [English]

 • Amir Hossein Molkizadeh
Assistant Prof. at Law Department , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Rome Statute authorized the International Criminal Court to exercise jurisdiction over crimes of aggression. In the first Review Conference of the Rome Statute in 2010, the crime of aggression and its elements were delineated and identified with the goal of protecting world peace. The present study explored the Actus Reus of the crime of aggression based on the latest amendments to ICC's Statute. The gravity and broadness of the acts of aggression mean that committing such crimes occurs through special arrangements and conditions. The crime of aggression refers to a series of actions called war management. The aggressors are convicted of this crime when specific conditions are met. At first, there is planning and then military supplies and equipment are procured, which leads to a planned attack by the military leaders. Once the act of aggression and territorial occupation is completed, the last step is war management. The Actus Reus of the crime of aggression in ICC's Statute includes the planning, procurement, initiation, and execution of the act of aggression. These are undertaken by political and military leaders in a position effectively to exercise control over or to direct the action of a state The actions must be intended for an act of aggression and are deemed violations of the UN Charter given their nature, intensity, and extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Criminal Court
 • war management
 • act of aggression
 • crime of aggression
 • Actus Reus
 1. آزمایش، ع. (1398). جزوه درسی: بررسی اصول اساسی حقوق بین‌المللی کیفری.
 2. آقایی جنت مکان، ح. (1400). محاکمه قدرت، تهران، گنج دانش، چاپ دوم.
 3. دارابی‌نیا، م؛ فروغی‌نیا، ح. (1394). رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی. پژوهشنامه حقوق کیفری، 6(1)، 141-170.
 4. زمانی، ق. (1395). واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بین‌المللی دولت: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران. پژوهش حقوق عمومی، 18(51)، 29-9.
 5. ساک‌کیتی شیایزری، ک، (1396). حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه؛ بهنام یوسفیان و دیگران. چاپ اول، تهران، جنگل.
 6. ضیایی بیگدلی، م. (1397). حقوق مخاصمات مسلحانه، تهران، دانشگاه علامه، چاپ ششم.
 7. عبدالهی، م. (1390). مفهوم و تعریف جنایت بین‌المللی در حقوق بین‌الملل. در: حقوق کیفری بین‌المللی، زیر نظر نسرین مهرا، تهران، میزان.
 8. عسگری، پ.، خسروی، ی. (1395). ضرورت و بایسته‌های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین‌الملل. پژوهش روابط بین‌الملل، 6(4)، 237-266.
 9. کریستوفر، ک، (1398). تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمه؛ حسین میر محمد صادقی. چاپ سوم، تهران، جنگل.
 10. کسمتی، ز. (1387). اصول انتساب مسئولیت کیفری فردی در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 11. میرمحمدصادقی، ح. (1398). دادگاه کیفری بین‌المللی. تهران، دادگستر، چاپ نهم.
 12. نپورت، ج. (1399). محاکمات نورنبرگ. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ققنوس، چاپ پنجم.
 13. Beth, V. (2012). Par in Parem Imperium Non Habet, Journal of International Criminal, Oxford University Press.
 14. Gerhard, W. (2007). The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law, 21 September, XVth International Congress on Social Defence. Humboldt-Universität zu Berlin.
 15. Isdore Ozuo, I. (2019). normative development of the Crime of Aggression: the kampala amendments to the rome statute or the Malabo protocol? , African Journal Of Criminal Law And Jurisprudence
 16. Joachim, G. (2013). Defining Aggression for the International Criminal Court: A Proposal.
 17. Juris, J. (2016). The Crime of Aggression in International Criminal Law. Challenges in jurisprudence and doctrine‏
 18. Kevin Jon, H. (2011). The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal law, first published, New York, Oxford University press.
 19. Kurt A. (2004) Black's Law Dictionary (8th ed.).
 20. Larry, M. (2015). Aggression and Crimes against Peace, First published, New York Cambridge University Press.
 21. Nicholas, T. (2012). The Prohibition of Threats of Force, Research Handbook on International Conflict and Security Law, Nigel White, Christian Henderson, eds, Elgar.
 22. Noah, W. (2010). Conceptualizing Aggression, FIU Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No.10-64.
 23. Parszadehm, M, Ostovar, M. (2021). The Military High-Ranking Officials Individual Criminal Responsibility in Cyber Aggressions and ICC Exercise of Jurisdiction over It Proposing Media Approaches 5(2), Serial Number 6.
 24. Robert H. (2010). The Crime of Aggression after Kampala: Success or Burden for the Future? Gottingen Journal of International Law 2.
 25. Sayapin, S. (2014). Elements of an Act of Aggression: An Overview of Modern International Law and Practice. In The Crime of Aggression in International Criminal Law (75–144). T.M.C. Asser Press.
 26. Sean D. M. (2014). The Crime of Aggression at the ICC, The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law.
 27. Ľuboslav, S. (2018). The He Crime of 'Aggression': Does its Narrow Definition and Limited Jurisdiction Affect Criminal Responsibility at the International Level‏. New York Cambridge University Press.
 28. Solis, G. D. (2020). The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, university printing house, Cambridge cb2 8bs, United Kingdom.
 29. Tom, R. (2010), Armed attack and Article 51 of UN Charter. Cambridge University Press, New York.