موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

موازنه گری عنصر مهمی از سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی بوده است. این رویکرد عمدتا متاثر ادراک تهدید رهبران این پادشاهی در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است که به شکل تقریبا پیوسته طی چهار دهه اخیر به دلایل گوناگون بازتولید شده است. با این وجود، نوع موازنه گری ثابت نبوده و در دوره های مختلف بین گونه های داخلی و خارجی موازنه گری متغیر بوده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چرا نوع موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران در طی چهار دهه گذشته دچار تغییر شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اگر از منظر نظریه موازنه گری پویا به این مسئله بنگریم، با توجه به ثبات ادراک تهدید در اذهان رهبران سعودی، دلیل تغییر در گونه موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران را باید در تغییر در قطبیت نظام بین الملل دانست و با تکثیر قطبیت در این نظام گرایش به موازنه گری داخلی افزایش یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Balancing: A Framework for Analyzing Saudi Arabia's Balancing against the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Abdolmajid Seifi
Assiatant Professor of International Relations in Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

Balancing has been an important element of Saudi Arabia's foreign policy towards Iran following the Islamic Revolution in this country. This approach of the Kingdom of Saudi Arabia has been mainly influenced by the threat that its leaders perceive the Islamic Republic of Iran poses to them, a perception that has been reproduced almost continuously for four decades for various reasons. The type of balancing strategy, though, has been subject to change over time between internal and external balancing in different periods. This descriptive-analytical study was conducted to answer the question: "Why has the type of Saudi Arabia's balancing strategy against the Islamic Republic of Iran changed over the past four decades?" Drawing on the dynamic balancing theory, and given the persistent threat that the leaders of Saudi Arabia perceive the Islamic Republic of Iran poses to them, the findings of this research  suggest that the change in Saudi Arabia's balancing strategy against the Islamic Republic of Iran is  caused  by the change in the  polarity in  the international system. Moreover, the tendency toward internal balancing has grown as multipolarity has arrived in this system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Dynamic Balancing
  • Islamic Republic of Iran
  • Balance of Threat
  • Balance of Powers