دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، تیر 1402 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس

صفحه 215-235

10.22034/isj.2023.368767.1930

منصوره شریفی صدر؛ مهدی ذاکریان؛ محمد علی عبدالله زاده؛ داوود هرمیداس باوند


چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد

صفحه 237-256

10.22034/isj.2023.375116.1938

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی