دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، فروردین 1403، صفحه 7-348 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از صلح‌بانان سازمان ملل متحد

صفحه 201-218

10.22034/isj.2024.408142.2042

محمدعلی ولی پور؛ کارن روحانی؛ محمد رضوی راد