چالش‌های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،لاهیجان،ایران

2 گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ، لاهیجان، ایران

چکیده

در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان‌ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند.

اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می‌شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی‌پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش‌ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش‌ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت‌های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش‌های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی‌که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The challenges of LGBT people in the framework of Islamic law and human rights

نویسندگان [English]

  • mohadeseh ghavami pour sereshkeh 1
  • amirreza mahmoudi 2
1 Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Lahijan branch, Lahijan, Iran
2 Department of Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Lahijan branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

In the era of globalization and expansion of cultural diversity, the issue of LGBT rights has gained special importance. Human rights are based on principles such as the inherent dignity of human beings and equal rights of all people, and the Universal Declaration of Human Rights and related international treaties prohibit any discrimination, including on the basis of sexual orientation, and emphasize equal rights for all. Therefore, from the point of view of human rights, LGBT people should have equal rights like other people.

But on the other hand, Islamic law is based on the standards and moral principles of Islam, which consider heterosexual relationships to be contrary to human nature and considered haram. Accordingly, in addition to opposing such relationships, Islamic law does not accept the possibility of recognizing equal rights for LGBT people. This complete difference in the approach and attitude of these two legal schools has caused deep challenges and conflicts in the field of LGBT rights at the national and international level. This research was conducted with the aim of investigating the challenges and conflicts between these two legal schools regarding the rights of queer people. The research method used had a descriptive-analytical approach. The findings show that deep philosophical and conceptual differences between human rights and Islamic rights have led to fundamental challenges in this field. Human rights are based on equality, while Islamic rights are based on moral and religious principles, which have a more practical and realistic view of LGBT rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transgender
  • human rights
  • Islamic law
  • human dignity
  • gender change
  • international conventions