تبیبن سیاست خارجی ایران در پرتو نقش متغیرهای جامعه، دولت و نظام بین الملل (1402- 1400)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش می شود با تاکید بر بعضی از متغیرهای »جیمز روزنا« مثل "دولت"،"جامعه" و " نظام بین الملل" به تبیین سیاست خارجی ایران و ارزیابی آن در دوره زمانی(2ساله ابتدایی) رئیسی پرداخته شود. سوال این مقاله عبارتست: سیاست خارجی ایران در پرتو تقاضاها،ارزش ها و هنجارهای گروه ها و طبقات متوسط جامعه، گرایش‌های خارجی دولت و ارتباط با قدرت های بزرگ(چین،روسیه و امریکا)چگونه تبیین می شود؟متدولوژی مقاله تحلیلی –تبیینی است.فرضیه عبارتست از: سیاست خارجی ایران در مقطع زمانی 1402-1400 با توجه به متغیر دولت( شرق گرایی ناشی از یکدست شدن نهادهای حاکمیتی )و متغیر ساختار نظام بین الملل (همسویی با روسیه و چین در نظام بین المل) و کم توجهی به خواسته ها،تقاضا و ایده‌های جامعه خصوصا طبقه متوسط قابل تبیین می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای دولت و سیستم بین الملل بیشترین تاثیر و متغیر جامعه به خصوص ارزش ها،هنجارها و تقاضاهای طبقه متوسط نقش حاشیه ای در جهت گیری سیاست خارجی رئیسی ایفاء می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of Iran's foreign policy by emphasizing the role of society, state and international system (2021 - 2023)

نویسنده [English]

 • Hossein Karimifard
Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

in this article, an attempt is made to explain Iran's foreign policy by emphasizing some variables of James Rosena, such as the government, society and the structure of the international system. In addition, its evaluation should be paid during the period (about 1.5 years) of the Rasis's state. The question of this article is: What changes has Iran's foreign policy undergone in the light of the demands, values and norms of the groups and middle classes of the society, the foreign tendencies of the government and the relationship with the great powers? The explanation to be proven is: the identity and value distinction of the 13th state with groups and the middle class, especially women and young people, is going on at different levels and dimensions, especially in the field of foreign policy. The similarity of identity between these groups with culture The West has caused America and Western European countries to align with them. On the other hand, the Rasis’s state is trying to confront the West, especially the United States, by strengthening its view of the East and trying to establish a strategic relationship with China and Russia. The findings of the research indicate that the variables of the state and the international system have the greatest impact, and the variables of the society, especially the values, norms and demands of the middle class, play a marginal role in the direction of the Rasis's foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign policy
 • state
 • Iranian society
 • middle class
 • looking to the east
 1. امیدی ع.، و همکاران. (1401). جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی و چگونگی مشروعیت‌بخشی به ساختار حاکم (1357-1392). فصلنامه مجلس و راهبرد. 29(111)، 137-182. doi: 10.22034/MR.2022.4653.4542
 2. امیرعبداللهیان، ح. (1401). سیاست خارجی هوشمند و متوازن؛ دریچه‌ای به جهان آینده. دولت، 28 اسفند، در: https://dolat.ir/detail/396326
 3. آب‌نیکی، ح. (1386). بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط ایران. فصلنامه پژوهش سیاست نظری، 11(21)، 57-83.
 4. جکسون. ر.، و سورنسون، گ. (1394). درآمدی بر روابط بین‌الملل؛ نظریه‌ها و رهیافت‌ها، دفتر دوم، ترجمه ذاکریان مهدی و همکاران، تهران: میزان.
 5. ملکی س.، و اسماعیلی م. (1400). تبیین سیاست خارجی ترامپ در رویارویی با بحران هسته‌ای کره شمالی: واکاوی متغیر سطح خرد. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(1)، 1-19. doi:  22034/ISJ.2020.118369
 6. Askari A. H. (2020). Towards the East: Iran’s Foreign Policy in Ahmadinejad Era Based on James Rosenau’s Continuity Theory. International Relations and Diplomacy. June 2020. 8(6). 240-250. doi: 10.17265/2328-2134/2020.06.002
 7. D. (2018). Iran’s foreign policy weaknesses and opportunities to exploit them. Brookings, January 3, at: https://www.brookings.edu/blog/markaz/2018/01/03/irans-foreign-policy-weaknesses-and-opportunities-to-exploit-them/
 8. Dareini A. A. (2021). Iran’s Foreign Policy under Raisi. Aljazeera Center for Studies, June 30, at: https://studies.aljazeera.net/en/analyses/iran%E2%80%99s-foreign-policy-under-raisi
 9. Droin, M. (2023). Iran, Russia, and the Challenges of “Inter-Pariah Solidarity”. Warontherocks, 3 July, at: https://warontherocks.com/2023/07/iran-russia-and-the-challenges-of-inter-pariah-solidarity/
 10. Fororugh, M. B. (2021). Raisi’s Foreign Policy: Pragmatic Revolutionism and the Iranian Pivot to Asia. German Institute for Global and Area Studies (GIGA), December 21, at: https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/raisi-s-foreign-policy-pragmatic-revolutionism-iranian-pivot-asia
 11. Garduno G. M. (2022). Iran’s Influence on Countries in the MENA Region. Eroupean Institute of the Mediterrannean (IEMed) Yerabook 2022, 53-57. at: https://www.iemed.org/publication/irans-influence-on-countries-in-the-mena-region/
 12. Heirannia, J. (2022). How Iran’s interpretation of the world order affects its foreign policy. Atlantic Council, May 5, at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/how-irans-interpretation-of-the-world-order-affects-its-foreign-policy/
 13. Kratochwil, F. (1981). Alternative criteria for evaluating foreign policy. International Interactions, 8(1–2), 105–122. Doi: 1080/03050628108434571
 14. Rassam, H., & Vakil, S. (2020). The Iranian Deep State; Understanding the Politics of Transition in the Islamic Republic, Hoover Institution Essay, at: https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/rassam_and_vakil_webready.pdf
 15. J. (1972). The Analyses of International Politics. New York: The Free Press.
 16. Takeyh, R. (2022). Iran’s Protests. Raisi’s UN Speech. and Nuclear Deal Talks: What to Know. Council on Forign Relations, September 23, at: https://www.cfr.org/in-brief/irans-protests-raisis-un-speech-and-nuclear-deal-talks-what-know
 17. The Iran Primer. (2023). Iran: U.S. and Israeli Threats & Options. January 26 at: https://iranprimer.usip.org/blog/2023/jan/26/iran-us-and-israeli-threats-options
 18. Therme C. (2022). The Russian-Iran Partnership in a Multipolar World. French Institute of International Relations (Ifri), March 14, at: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/therme_russian_iran_partnership_2022.pdf
 19. Vatanka, A. (2022). Whose Iran Is It Anyway?. Foreign Policy. August 5, at: https://foreignpolicy.com/2022/08/05/iran-politics-khamenei-supreme-leader-president-raisi-power/
 20. Zaccara, L. (2021). Iran’s presidential election 2021: what to expect from Ebrahim Raisi’s first term. Elcano Royal Institute, July 16, at: https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/irans-presidential-election-2021-what-to-expect-from-ebrahim-raisis-first-term/
 21. Ziabari, K. (2021). Iran’s New Asia-Focused Foreign Policy Is a Fantasy. Foreign Policy, December 3, at: https://foreignpolicy.com/2021/12/03/iran-foreign-policy-asia-pivot-china-india/
 22. Ziabari, K. (2022). Raisi’s Inept Negotiators Are Sinking Iran Deal Talks. Foreign Policy, August 8, at: https://foreignpolicy.com/2022/08/02/iran-nuclear-deal-talks-jcpoa-revive-raisi-negotiations/
 23.