دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، مهر 1402 

مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین

صفحه 81-101

10.22034/isj.2023.402839.2027

الهه کولایی؛ سمیه زنگنه


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

هوش مصنوعی نژادپرستانه: از کجا می‌آید؟

صفحه 139-159

10.22034/isj.2023.182419

آرشین ادیب‌مقدم


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

حقوق زنان در رژیم طالبان

صفحه 187-206

10.22034/isj.2023.411080.2055

همایون مالیار


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

کارزار ترامپ برای بازامنیتی سازی ایران

صفحه 235-285

10.22034/isj.2023.431156.2114

محمد جواد ظریف؛ سیدجمال‌الدین افجه‌ای