دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 79، دی 1402 

مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی

صفحه 23-44

10.22034/isj.2023.368476.1928

حسن برجعلی زاده؛ مهدی ذاکریان؛ بهزاد شاهنده


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود

صفحه 151-168

10.22034/isj.2023.386710.1975

علیرضا اکبری؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020)

صفحه 249-272

10.22034/isj.2023.389897.1988

مجیدرضا مومنی؛ هدی یوسفی نجف آبادی