اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودی‎ت‌ها و رویکرد قدرت نرم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای (گرایش اروپا)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

تحریم‌‎‌های تحمیلی بر ایران برای مهار برنامه هسته‌‎ای ایران منجر به تهدید امنیت انرژی برای واردکنندگان عمده نفت از ایران ازجمله اسپانیا شد. با آغاز مسئله هسته‌ای ایران، اسپانیا می‌توانست در قبال ایران سیاست‎های مختلفی ازجمله رهبری، نقش منفعلانه و یا نقش فعال و تسهیل‌‎کننده سیاست‎های کلان اتحادیه اروپا را پایه‌‎ریزی کند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: اسپانیا چه نقشی را در حصول برجام در چارچوب اتحادیه اروپا ایفاء کرد؟ فرضیه پژوهش بیان می‌کند که اسپانیا با استفاده از منابع قدرت نرم نقش تسهیل‌‎کننده و اعتماد ساز را در گفتگو‎های ایران با غرب را تا حصول برجام ایفا نمود. به‎‌منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از چارچوب نظری قدرت نرم جوزف نای استفاده‌شده است. روش پژوهش کیفی با تمرکز بر تحلیل گفتمان سه‎بعدی فرکلو است و اطلاعات مورد‎استفاده با روش اسنادی (کتابخانه‌‎ای) گردآوری‌ شده‌اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند که اسپانیا با استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم هم در جهت پیشبرد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران و هم در جهت افزایش نفوذ در اتحادیه اروپا عمل نمود. در‎واقع، اسپانیا در نوع رویکرد خود در قبال ایران، مسئله بهبود وضعیت خود در درون ساختار تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا را در نظر داشت. خلق گفتمان‎های گوناگونی همچون گفتگوی ائتلاف تمدن‎ها و نزدیکی و دوستی در دوران ساپاترو،گفتمان اعتماد ساز، نقش منطقه‎ای ایران، دیپلماسی انرژی و گفتمان حقوقی دوران راخوی همگی در جهت خلق و استفاده از قدرت نرم در تغییر رویکرد هم در ایران و هم در اتحادیه اروپا اتخاذ گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spain's Stance on Iran Nuclear Talks: Limitations and Soft Power Approach

نویسندگان [English]

  • Seyyed Davood Aghaee 1
  • Rajdeep Singh 2
1 Department of Regional Studies Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Doctoral student of regional studies (European), Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran.
چکیده [English]

Sanctions imposed on Iran to curb Iran's nuclear program proved to be a genuine threat to energy security of major oil importers from Iran, including Spain. With the onset of Iran nuclear issue, Spain could use different policies towards Iran, including leadership role, passive role or acting as a facilitator of the EU foreign policy. Thus, the main question of this research is: What role did Spain play in achieving the JCPOA within the framework of the European Union? The hypothesis of the research states that Spain was taking steps drawing upon its soft power sources to act as a facilitator of the EU foreign policy towards Iran and to achieve the JCPOA. The theoretical framework used is Nye’s theory of soft power. The qualitative research method was the Fairclough’s 3D Model was adopted and the data is drawn from documentary method. The results indicate that Spain, by using soft power components, acted both to advance the EU's strategy towards Iran and to increase its influence in the EU. In its approach towards Iran, Spain considered the issue of improving its situation within the decision-making structure of the European Union. various discourses such as the dialogue of the alliance of civilizations and closeness and friendship during the Zapatero era, trust-building discourse, the regional role of Iran, energy diplomacy and the legal discourse of the Rajoy era all were in the direction of creating and using soft power in order to change the stance in Iran and the European Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JCPOA
  • Spain
  • diplomacy
  • Middle-East
  • soft power