تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق بین‌الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت‌ها  هنگامی اهمیت می‌یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت‌ها به شمار می‌رود. از یک سو برخی دولت‌ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ‌گونه  مداخله‌ای را بر نمی‌تابند و از سوی دیگر برخی دولت‌ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله‌جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می‌کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم‌مداخله را بیش از پیش آشکار می‌سازد. مقاله پیش‌رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم‌مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته‌های مقاله، نشان می‌دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین‌المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت‌ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم‌مداخله بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Developments of National Interests and Its Impact on the Nature and Scope of the Principle of Non-intervention

نویسندگان [English]

 • Seyed Saeed Ahmadi 1
 • Abolfazl Lotfizadeh 2
 • Farshid Jafari Pabandi 3
1 PhD student in Public International Law, Department of International Law, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

It is crucial to examine how states pursue their national interests since this can be a tricky matter. Some states may take extreme measures to safeguard their interests not allowing any external interference. Meanwhile, others may use their national interests as a pretext for interventionist actions, which goes against their supposed objectives. Therefore, it is necessary to conduct a thorough and unbiased research work to understand how changes in national interests affect the principle of non-intervention. This descriptive-analytical study aims to to address the question of how recent developments have affected national interests and the principle of non-intervention. Specifically, the focus is on identifying the types of challenges national interests have faced and how these challenges have influenced the strengths and weaknesses of the principle of non-intervention. Results reveal that in recent times, the focus of national interests has shifted towards the protection of fundamental human rights and the betterment of the global community. This has led to a decrease in government control based solely on national interests to justify the use of the principle of non-intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National interests
 • Principle of non-intervention
 • Fundamental human rights
 • International community
 1. ابراهیم‌گل، ع. (1392). اقدامات متقابل و مسئولیت بین‌المللی ناشی از منافع جمعی، تهران: انتشارات خرسندی.
 2. پیری، ح. (1392). منافع ملی حیاتی و حقوق بین‌الملل، تهران:  انتشارات  مجد.
 3. دیکسون، م. (1396). درآمدی بر حقوق بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و حسن سعیدکلاهی، تهران: انتشارات خرسندی.
 4. زرگر، ا.،  کیهان لو، ف.، و محمودی، ا. (1401).  لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب، فصلنامه مطالعات بین‌الملل، 2(74) ، 120-97.
 5. ذاکریان، م. (1393). مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم.
 6. ذاکریان، م. (1392).  همه حقوق بشر برای همه، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 7. ذاکریان، م. (1396). درآمدی بر روابط بین‌الملل. جلد اول، تهران: انتشارات میزان.
 8. زمانی، ق. و طلعت، آ. (1397). فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین‌الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط، تهران، فصلنامه حقوقی بین المللی، 37(62)، 60-91.
 9. شایگان، ف.، طارم سری، م.، گلشن‌پژوه، م.، مستقیمی، ب. و مولایی، ی. (1382). تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 10. عبداللهی، م.، پورهاشمی، ع. و سبحانی‌نیا، م. (1401).   واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 19(1)، 219-246.
 11. فرهادی، ع. (1390). بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 5(2)، 63-96.
 12. قاری سیدفاطمی، م. (1390). حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ سوم.
 13. کریر، ر.، فریمن، ه.، رابینسون، د. و ویلمز هرست، ا. (1393). مقدمه‌ای بر حقوق و رویه کیفری بین‌المللی، ترجمه ارمغان عبیری و زهرا عامری، تهران: انتشارات خرسندی.
 14. هلد، د.و.، و گورو، م. (1388). نظریه های جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.
 15. Bedakhshani, O. (2008). Globalization: The End of State Sovereignty?. Written Assignment for International Relations Edited by Free University of Amsterdam. Faculty of Social Sciences, at: http://www.khorasanzameen.net/rws/gb01e.pdf
 16. Burchill, S. (2005).  National Interest in International Relations Theory. London: Palgrave Macmillan, Third edition.
 17. Christofolo, J. E. (2016). Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Law. Zurich: Schulthess.
 18. Finnimore, M. (1996), National Interests in International Society. New York: Cornell University Press.
 19. Kal, R. (2003). Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law. Journal of International Economic Law, (6)4, 841-878.  DOI:10.1093/jiel/6.4.841
 20. Orakhelashvili, A. (2006). Peremptory Norms in International Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law.
 21. Rabkin, J, A. (2005). Law without Nations?: Why Constitutional Government Requires Sovereign States. ‎ Princeton: Princeton University Press.
 22. Scholte, J, A. (1993). International Relations of Social Change, Michigan. McGraw Hill: Open University Press.
 23. Simma, B., & Pulkowski, D. (2006). Of planet and The Universe: Self Contained Regimes in International Law. European Journal of International Law (EJIL), (17)3, 483-529.
 24. Waltz, K.N. (1979). Theory of International Politics. New York: Adison-Wesley.