تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین‌الملل است و پژوهش‌های متعددی در رابطه‌ با تأثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلأ در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می‌شود. از این‌رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسئله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تأثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می‌باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علّی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش‌ها، کتب، مقالات و سایت‌های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله‌های فکری لیبرالیسم است، استفاده می‌شود. نتایج کلی نشان می‌دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به‌وسیله تکیه‌بر ایده وابستگی متقابل و سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه‌یافتگی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade on Security : A Case Study of Qatar (2008-2020)

نویسندگان [English]

 • Madjidreza Momeni 1
 • Hoda Yousefi Najafabadi 2
1 Associated Prof. at International Relations Dep., Allameh Tabatabae'i University
2 MA. Student of International Relations in Allame Tabataba'i University
چکیده [English]

The relationship between trade and security is a concern for many international relations researchers, and numerous studies have been conducted on the mutual or separate effects of these two concepts on each other. However, this gap is still clearly visible in the case of Qatar. Therefore, the authors are looking to investigate this issue and answer the question "What impact have Qatar's trade actions had on its security from 2008 to 2020?" The research method is qualitative, using the sampling technique and explanatory approach to examine the causal effects of the variables under investigation. Data was collected through library-documentary methods and primary sources such as documents, reports, books, articles, and websites. Overall, the general aim of this research is to examine the impact of trade on the security of countries (a case study of Qatar). The theoretical framework of mutual dependence, which is one of the intellectual strands of liberalism, is used to clarify the subject. The overall results show that a significant portion of Qatar's current security has been achieved through reliance on the idea of mutual dependence and long-term development policies, as well as finding powerful political, economic, and cultural partners, and through economic diversification, which has led to military empowerment, economic stability and relative prosperity, and human and social development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade
 • Security
 • Interdependence
 • Economy
 • Cooperation
 • Qatar
 1. اولریکسن، ک. (1396). اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس. ترجمه ارغوانی، ف.، ‌پیرسلامی، س.ج.ص.، و کشاورز، م.، تهران: نشر مخاطب.
 2. حسن پور، ح. و ترشیزی برگوئی، ع. (1397). بررسی تأثیر توسعه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، 14(45)، 91-75
 3. حمیدی، س.، و مزدخواه، ا. (1401). قطر و اقتصاد دانش‌بنیان: الگویی نوین برای توسعه‌یافتگی دولت. دولت پژوهی، 8(32)، 188- 157.
 4. سلیمی، ح. (1396). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن. تهران؛ انتشارات سمت.
 5. صباغیان، ع.، و سروستانی، ع. (1393). امنیت انرژی و روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 6(19)، 137-161.
 6. عبدالله‌خانی، ع. (1389). نظریه های امنیت. تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر.
 7. علیپور، م.ص.، اصلانی‌افراشته، ا.، و صافدل، ح. (1395). سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی. فصلنامه اقتصاد دفاع، 1(2)، 194-157
 8. قنبرلو، ع. (1395). اقتصاد لیبرال و مسئله جنگ و صلح در روابط بین الملل. اقتصاد تطبیقی، 3(1)، 67-49.
 9. قوام، ع. (1381). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل. تهران؛ انتشارات سمت.
 10. کامروا، م. (1396). سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف. مطالعات بین‌ المللی، 14(2)، 135-91.
 11. کوهن، ر.، و نای، ج. (1400). از وابستگی متقابل تا حکمرانی جهانی. ترجمه بزرگی، و.، تهران: نشر قومس.
 12. مجیدی، م.، و جمشیدی، س. (۱۴۰۰). نقش عوامل ژئوپلتیکی و نظام بین الملل بر اختلافات مرزی قطر و عربستان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، ۴(۴۳)، 73-90.
 13. Al-mulali, U., & Che Sab, C. N. (2010). The Impact of Oil Shocks on Qatar’s GDP. MPRA_paper, No. 27822, posted 02 Jan 2011 19:09 UTC, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27822/
 14. Al-Tamimi, N., Amin, A., & Zarrinabadi, N. (2023). Home Qatar's Nation Branding and Soft Power Chapter Creating Nation Brand: The Model of Qatar. Contributions to International Relations, https://doi.org/10.1007/978-3-031-24651-7
 15. Amodio, F., Baccini, L., & Di Maio, M. (2021). Security, Trade and Political Violence. Journal of European Economic Association, 19(1), 1–37, https://doi.org/10.1093/jeea/jvz060
 16. Baldwin, D. A. (1980). Interdependence and power: a conceptual analysis. International Organization, 34(4), 471-506.
 17. Barakat, S. (2012). The Qatari Spring: Qatar’s emerging role in Peacemaking, Kuwait Program on Development, Governance and Globalization in the Gulf States. Research Paper, 24(1), 1-49.
 18. Delabarre, M. (2020). Interdependence between states and economies the international response. Interdependence Between States and Economies, 1(1), 1-23.
 19. Dixit, A. (2011). International Trade, Foreign Direct Investment and Security, Annual Review of Economics, 3 (1),191-213
 20. Hanieh, A. (2011). Capitalism and Class in the Gulf Arab States. New York: Palgrave Macmillan Publications.
 21. https://lotusarise.com/india-qatar-relations-upsc/ , (2022)
 22. https://tradingeconomics.com/china/imports/qatar , (2022)
 23. https://tradingeconomics.com/qatar/imports, (2022)
 24. https://tradingeconomics.com/qatar/imports/India , (2022)
 25. https://tradingeconomics.com/qatar/imports/turkey , (2022)
 26. https://tradingeconomics.com/qatar/trade-percent-of-gdp-wb-data.html , (2022)
 27. https://tradingeconomics.com/US/imports/qatar , (2022)
 28. https://www.google.com/amp/s/www.haaretz.com/amp/.premiuhow-qatar-becamean-international-power-1.5258699 Access date (2019), /11/2(
 29. https://www.macrotrends.net/countries/QAT/qatar/gdp-per-capita
 30. https://www.mofa.gov.qa/en, Access date: 2019/12/11, Translated Refrences to English
 31. https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade
 32. Ibrahim, I. Harrigan, F. (2012). Qatar`s Economy: Past, Present and Future. QScience connect, (2012)1, https://doi.org/10.5339/connect.2012.9
 33. Khatib, L. (2013). Qatar foreign policy: the limits of pragmatism. Journal of international affairs, 89(2), 417-431
 34. McSparren, J., Besada, H., Saravade, V. (2017). Qatar’s Global Investment Strategy for Diversification and Security in the PostFinancial Crisis Era, Centre on Governance Research. Paper Series, Research Paper No. 02/17/EN.
 35. Miller, RR. (2020). Qatar, Energy Security, and Strategic Vision in a Small State. Journal of Arabian Studies Arabia, the Gulf, and the Red Sea, 10(1), 122-138, doi: 10.1080/21534764.2020.1793494
 36. Ministry of Development Planning and Statistics. (2015). Realising Qatar National Vision 2030 The Right to Development. Qatar’s Fourth National Human Development Report, at: https://www.psa.gov.qa/en/knowledge/Doc/HDR/Qatar_Fourth_National_HDR_Realising_QNV2030_The_Right_to_Development_2015_EN.pdf
 37. Muntean, C. (2015). The impact of economic diplomacy over national, economic security. Case study on Eastern, Partnership region, Prague University of Economics and Business.
 38. Papadimitriou, P., Pistikou, V. (2015). Economic Diplomacy in National Security. Journal of Procedia Economics and Finance, 19(1), 129-145, doi:10.1016/S2212-5671(15)00015-5
 39. Qatar’s energy overview. (2023). Country Analysis Brief: Qatar. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Qatar/qatar.pdf
 40. Strange, S. (1991). Big Business and the State, Journal of International Study, 20(2), 245-286. https://doi.org/10.1177/03058298910200021501
 41. Zafirov, M. (2017). The Qatar crisis-why the Blocked Failed, Israel journal of foreign affairs, 11(2), 191-201.