بررسی علل تغییر سیاست‌های راهبردی دولت ترکیه در سوریه (2023-2020)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

سیاست‌های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می‌باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست‌های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می‌پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه‌ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می‌گردد این است که تغییر سیاست‌های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست‌های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته‌های تحقیق که به روش تبیینی ـ تحلیلی با استفاده از داده‌های ثانویه صورت گرفته است نشان می‌دهد به دلیل ماهیت ادراکی ـ روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه‌های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست‌های نئوعثمانی‌گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون‌ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست‌های نوعثمانی‌گرایانه خود عمل‌گراتر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Reasons for Turkey's Strategic Policy Shift in Syria: A Study from 2020 to 2023

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Charkhandaz 1
 • Armin Amini 2
1 PhD student in International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Turkey's policies have undergone various ebbs and flows over the past two decades. These policies have been characterized by both friendly relations with neighbors and inference in the internal affairs of certain countries, including Syria. These changes fall under the broader strategic objectives of the Turkish government, which require further examination. This article aims to investigate the reasons behind Turkey's strategic policy shift towards Syria. The significance of Syria's position in Turkey's regional political-security strategy has influenced the Erdogan government's change in strategy. This article addresses the question of the impact of Erdogan's policy shift towards Syria on Turkey's strategic policies in the region. The research findings, based on an explanatory-analytical approach using secondary data, indicate several reasons, including Erdogan's perceptual-psychological nature and personality, his inclination to enhance Turkey's position, the internal political and economic instability, as well as national security concerns, particularly in dealing with Kurdish groups. These factors have constrained the Turkish government to adopt a new policy towards Syria. This shift of policy will change Turkey's strategies in the Middle East and cause it to abandon its neo-Ottomanist policies. The economic instability of Turkey, national security considerations, the long border between the two countries, the issue of the Kurds, terrorism, and the presence of millions of Syrian refugees in Turkey are all significant factors in this strategic shift. Currently, Turkey is more pragmatic in changing its neo-Ottomanist policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Foreign Policy
 • Economy
 • Politics
 • Erdogan
 • Turkey
 • Syria
 1. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، ذبیحی، رضا. (1396). بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی، رهیافت­های سیاسی و بین­ المللی، 9(1)، 93-65.
 2. معراجی، ابراهیم. (1399). تغییر رویکرد در سیاست خارجی ترکیه: از اتحادیه اروپا به خاورمیانه. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، 12(45)، 31-17.
 3. منصوری مقدم، جهانشیر، اسمعیلی، علی. (1390). تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی­نژاد از منظر مدل پیوستگی «جیمز روزنا». فصلنامه سیاست، 41(1)، 300-283.
 4. یوسفی، محسن، حاجی مینه، رحمت. (1401). تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر. فصلنامه مطالعات بین ­المللی، 19(1)، 176-157.
 5. Adar, S. (2023). Erdoğan's Syria Policy: Continuation of the Status Quo?. Foreign Policy Research Institute, Jun 5, at: https://www.fpri.org/article/2023/06/erdogans-syria-policy-continuation-of-the-status-quo/
 6. Aïta, S. (2017). Trade without Religion between Turkey and Syria. Éditoriaux de l’Ifri, Ifri. March 24, 1-10.
 7. (2023). After the Turkish Elections, Now What for Syria?, The Carter Center. at: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/2023/after-the-turkish-elections-now-what-for-syria.pdf
 8. Çevik, S. (2023). Prospects for Turkish-Syrian Reconciliation. Institute for International Political Studies (ISPI). at: https://www.ispionline.it/en/publication/prospects-for-turkish-syrian-reconciliation-133565
 9. Fella, S. (2023), Turkey under Erdoğan: recent developments and the 2023 elections. Commons Library Research Briefing (House of Commons Library). 7, 1-57.
 10. Hey, J.A.K., Neack, J., & Haney, P.J. (2005). Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation, NewJersey: Prentice Hall.
 11. Jafari, A.A, & Musavi, S.S. (2019). The Confrontation between US-Turkey's Strategic Interests in Northern Syria and Iran's Foreign Policy. Iranian Review of Foreign Affairs, 10(2), 281-309.
 12. Larrabee, S.F. (2007). Turkey Rediscovers the Middle East. Foreign Affairs, 86(4), 103-114.
 13. Mann, L., & Janis, I.L. (1977). Decesion Making: A Psychological Analysis of Conflict Choice and Commitment. New York: The Free Press.
 14. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye. (2023). Relations between Türkiye–Syria. at: https://www.gov.tr/relations-between-turkiye%E2%80%93syria.en.mfa
 15. Nonneman, G. (2005). Analysing Middle East Foreign Policies the Relationship with Europe. New York: Routledge, an imprint of Taylor & Francis.
 16. Rosenan, J.N. (1966). Comparative and International Politics. Evanston: Northwestern University Press.
 17. Rosenau, J.N. (1971). The Scientific Study of Foreign Policy. NewYork: The Free Press.
 18. Salesio Schiavi, F. (2023). Türkiye and Syria: The Road to Normalisation Runs Through Moscow. 1-4, ISPI, at: https://www.ispionline.it/en/publication/turkiye-and-syria-the-road-to-normalisation-runs-through-moscow-124780
 19. Sanberk, O. (2010). Regionalization of The Turkish Foreign Policy. Ankara: Wise men Center for Strategic Studies.
 20. Sylvan, D., Voss, A., James F. (2018). Problem Representation in Forigen Policy Decision Making, Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Tekin, A. (2005). Future of Turkey-EU relations: A civilisational discourse. Futures, 37(4), 287-302.
 22. Tocci, N. (2012). A Trilateral EU-US-Turkey Strategy for the Neighbourhood: The Urgency of Now. Istituto Affair Internazionali, IAI Working Papers, 12, 1-24.
 23. Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). (2023). Trade exchange between Turkiye and Syria. available at: www.tuik.gov.tr
 24. Walker, J.W. (2011). Syria is Turkey's Litmus Test in the New Middle East. at: https://www.worldpoliticsreview.com/articles/8781/syria-is-turkeys-litmus-test-in-the-new-middle-east
 25. Acet İnce, G. S. (2020). Uluslararası Hukuk Bağlamında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları. İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 1(1), 65-87.
 26. Davoutoglu, A. (2014). stratejic derinlik: trukiye’nin uluslararasi konumu, Istanbul: kore.
 27. Ötesi Harekâtlarının Nedenleri ve Sonuçları. Bölgesel Araştırmalar Dergisi. 5(2), 541-588.
 28. Elkatmış, M. (2021). Türk dış politikasında Suriye krizi söylemi: Değişim ve devamlılık. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 29. Gözen, R. (2006). Türk Dış Politikasının Avrupa Birliği’ne Doğru Dönüşümü. Uluslararası Hukuk ve Politika. 2(6), 1-16.