کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه حقوق بین‌الملل، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت‌ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته‌ای همچون راهبرد قتل‌های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می‌گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی‌های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می‌دهد لیکن هیچ مقرره‌ای در حقوق بین‌الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین‌الملل چه ضوابطی می‌بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می‌کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Employing the Targeted Killing Strategy against Terrorist Leaders: A Legal Criticism of Military Justifications with an Emphasis on Applicable International Law

نویسندگان [English]

  • Pouria Ebrahimzadeh 1
  • Somayeh Rahmanian 2
1 Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of International Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Since the early 21st century, major changes have emerged in the attitudes of a few states toward counterterrorism. In this regard, Israel and the US have adopted unusual military strategies, e.g., targeted killings, in their martial doctrines to fight what they interpreted as terrorism. The foregoing strategy targets merely terrorist leaders and prevents massive campaigns against terrorism. However, no regulations in the international law have prescribed this strategy for counterterrorism. This study aims to determine the legal criticisms of military justifications for resorting to the targeted killing strategy. If it is essential to adopt this strategy, which has been neglected in the international law, what regulations must be observed? The authors used a descriptive-analytical method in this study as well as a comparative technique in some cases to address the foregoing question. In conclusion, although the targeting killing strategy is sometimes considered favorable from a martial perspective, it is difficult to legally justify this strategy. Therefore, five regulations should be followed if this strategy is deemed to be applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Targeted Killings
  • Terrorist Leaders
  • Legal and Military
  • International Law