کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه حقوق بین‌الملل، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت‌ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته‌ای همچون راهبرد قتل‌های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می‌گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی‌های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می‌دهد لیکن هیچ مقرره‌ای در حقوق بین‌الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین‌الملل چه ضوابطی می‌بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می‌کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Employing the Targeted Killing Strategy against Terrorist Leaders: A Legal Criticism of Military Justifications with an Emphasis on Applicable International Law

نویسندگان [English]

 • Pouria Ebrahimzadeh 1
 • Somayeh Rahmanian 2
1 M.A. of International Law Dep., Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof. at International Law Dep., Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Since the early 21st century, major changes have emerged in the attitudes of a few states toward counterterrorism. In this regard, Israel and the US have adopted unusual military strategies, e.g., targeted killings, in their martial doctrines to fight what they interpreted as terrorism. The foregoing strategy targets merely terrorist leaders and prevents massive campaigns against terrorism. However, no regulations in the international law have prescribed this strategy for counterterrorism. This study aims to determine the legal criticisms of military justifications for resorting to the targeted killing strategy. If it is essential to adopt this strategy, which has been neglected in the international law, what regulations must be observed? The authors used a descriptive-analytical method in this study as well as a comparative technique in some cases to address the foregoing question. In conclusion, although the targeting killing strategy is sometimes considered favorable from a martial perspective, it is difficult to legally justify this strategy. Therefore, five regulations should be followed if this strategy is deemed to be applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Targeted Killings
 • Terrorist Leaders
 • Legal and Military
 • International Law
 1. ابراهیم‌‌زاده، پوریا، ملکی‌زاده، امیرحسین. (1400). جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان. فصلنامه مطالعات بین‌المللی. (18)2. 100-83.
 2. اقبالی، کیوان. (1397). جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه. فصلنامه پژوهشهای حقوقی، (34)17. 109-71.
 3. آهنی‌امینه، محمد، ظریف، محمد جواد. (1391). قتل هدفمند: مبانی متعارض در حقوق بین‌الملل با تأکید بر عملیات قتل هدفمند ایالات متحده آمریکا. نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، (14)38. 30-1.
 4. حاتمی، مهدی. (1397). نقدی بر نظریه «قتل‌های هدفمند دولت آمریکا» درپرتو رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی. نشریه پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، (5)18، 154-131.
 5. ذاکریان، مهدی. (1399). تمایزات واکنش قانونی به زور محتمل در روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس ، (44)11، 135-114.
 6. رمضانی قوام‌آبادی، محمد حسین. (1397). حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی. نشریه پژوهش‌نامه حقوق کیفری، (2)9، 182-155.
 7. رئیسی، لیلا، محمدزاده ابراهیمی، فرزاد، رستم جبری، ساناز. (1393). سیاست ضدتروریسم دولت اوباما و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن در روابط بین‌الملل. فصلنامه مطالعات سیاسی، (24)6، 99-79.
 8. سرتیپی، حسین، بردبار، احمدرضا، موسی‌زاده، محمد. (1391). بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، (38)14، 76-39.
 9. لسانی، سیدحسام‌الدین، منفرد، مهنوش. (1396). تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه. فصلنامه مطالعات حقوقی، (24)9، 276-245.
 10. محمدی، فرزاد، شهسواری، احسان. (1396). قتل هدفمند در حقوق بین‌الملل. انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول.
 11. موسی‌زاده، رضا، عربستانی، زهرا. (1391). مبارزه علیه تروریسم و نقض کنوانسیون اروپایی ‏حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی با تأکید بر عملکرد انگلستان و اسپانیا. فصلنامه سیاست خارجی، (25)4، 1112-1087.
 12. نعمت‌پور، اردشیر، تقی‌زاده انصاری، مصطفی، ببری گنبدی، سکینه. (1400). مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور در قواعد حقوق بین‌الملل. فصلنامه مطالعات بین‌‌المللی، (3)18، 185-165.
 13. Andersen, L. E. (2017). The Mole and the Mallet: Islamic State and al-Qaeda in the “Thirty Years” War’ in the Middle East. Connections, 16(1), 7–24. At: http://www.jstor.org/stable/26326467
 14. Carvin, S. (2012). The trouble with targeted killing. Security Studies, 21(3), 529-555. DOI: 1080/09636412.2012.706513
 15. Edi, M. (2014). The media amid terrorism and counterterrorism. Terrorism and Political Violence, 26(5), 842-854. DOI: 1080/09546553.2014.968025
 16. Hamourtziadou, L., Jackson, J. (2019). Winning wars: the triumphs and myths of technology. Journal of Global Faultlines, 6(2), 127–138. DOI: 13169/jglobfaul.6.2.0127
 17. Hass, M. C., Fischer, S. C. (2017). The evolution of targeted killing practices: Autonomous weapons, future conflict, and the international order. Contemporary Security Policy, 38(2). 281-306. DOI: 1080/13523260.2017.1336407
 18. Kirchofer, C. (2016). Targeted Killings and Compellence: Lessons from the Campaign against Hamas in the Second Intifada. Perspectives on Terrorism, 10(3), 16–25. At: http://www.jstor.org/stable/26297593
 19. Kretzmer, D. (2005). Targeted killing of suspected terrorists: extra-judicial executions or legitimate means of defence?. European Journal of International Law, 16(2), 171-212.
 20. Laski, P. (2020). Remarks About Targeted Killing in the Light of Public International Law. Adam Mickiewicz University Law Review, 11, 59-66. DOI: 14746/ppuam.2020.11.03
 21. Lederman, M. S. (2018). THE LAW OF THE LINCOLN ASSASSINATION. Columbia Law Review, 118(2), 323–490. At: https://www.jstor.org/stable/26371823
 22. Mason, V., Falk, R. (2016). Assessing Nonviolence in the Palestinian Rights Struggle. State Crime Journal, 5(1), 163–186. DOI: 13169/statecrime.5.1.0163
 23. Melzer, N. (2009). Targeted Killing in International Law. Oxford University Press, Oxford, First Edition.
 24. Mohammad Poor, D. (2019). Secular/Religious Myths of Violence: The Case of Nizari Ismailis of the Alamut Period. Studia Islamica, 114(1), 47–68. At: https://www.jstor.org/stable/26745549
 25. Mueller, K. P., Castillo, J. J., Morgan, E. F., Pegahi, N., Rose, B. (2017). STRIKING
  FIRST: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Police. RAND
  CORPORATION
  , Santa Monica, Third Edition, At:
  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2006/RAND_MG403.pdf
 26. Robinson, M. (2022). The 9/11 Terrorist Attacks: 20 Years Later. Journal of Crime and Criminal Behavior, 2(1), 1-28. DOI: 47509 /JCCB.2022.v02i01.01
 27. Senn, M., Troy, J. (2017). The transformation of targeted killing and international order. Contemporary Security Policy, 38(2), 175-211. DOI: 1080/13523260.2017.1336604
 28. Shelley, L. I. (2020). Illicit trade and terrorism. Perspectives on Terrorism, 14(4), 7-20. At: https://www.jstor.org/stable/26927661
 29. Thrall, A. T., Cohen, J., Dorminey, C. (2020). Power, Profit, or Prudence? US Arms Sales since 9/11. Strategic Studies Quarterly, 14(2), 100–126. At: https://www.jstor.org/stable/26915279
 30. Walzer, M. (2016). Just & Unjust Targeted Killing and Drone Warfare. Daedalus, 145(4), 12–24. At: http://www.jstor.org/stable/24916780
 31. Williams, B. G. (2013). New Light on CIA “Double Tap” Drone Strikes on Taliban “First Responders” in Pakistan’s Tribal Areas. Perspectives on Terrorism, 7(3), 79–83. At: http://www.jstor.org/stable/26296941
 32. Yaoren, K. Y. (2019). Leadership Decapitation and the Impact on Terrorist Groups. Counter Terrorist Trends and Analyses, 11(3), 7–12. At: https://www.jstor.org/stable/26617828