ارزیابی نقش انرژی در جنگ اوکراین و نظم نوین جهانی در حال ظهور در چارچوب نظریه‌های وابستگی متقابل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد سیاست‌گذاری انرژی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در دنیای کنونی مسئله امنیت انرژی برای کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده، پیوند ناگسستنی با قدرت دولت‌ها پیدا کرده و این امر کشورها را در مجموعه‌ای درهم تنیده از وابستگی متقابل محصور کرده است؛ به طوری که هر نوع اخلال در آن می‌تواند همچون اثر پروانه‌ای دگرگونی عظیمی در نظام بین‌الملل ایجاد کند. حمله روسیه به اوکراین در 2022، از مهم‌ترین پدیده‌ها پس از پایان جنگ سرد است که ساختار نظام بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داد. ذخائر عظیم نفت و گاز روسیه، این کشور را به بزرگترین صادرکننده انرژی به اروپا تبدیل کرده بود. شبکه حیاتی درهم تنیده تبادلات انرژی میان روسیه و اروپا آن چنان وابستگی متقابل ایجاد کرده بود که حوزه انرژی در مراکز حساسی مانند شورای عالی امنیت ملی کشورها تصمیم‌گیری می‌شد. سوال‌های اصلی پژوهش این است که با توجه به اهمیت انرژی در روابط روسیه و اروپا، نقش آن در منازعات روسیه و اروپا چه بوده است؟ و عواقب جنگ اوکراین چه تغییراتی را در ژئوپلتیک انرژی نظام بین‌الملل ایجاد کرد؟ در این راستا این مطالعه در پی یافتن همبستگی متغیر انرژی در جنگ اوکراین در چارچوب نظریه‌های وابستگی متقابل است و یافته‌های آن حاکی از آن است که انرژی به عنوان رشته مستحکم وابستگی متقابل روسیه و اروپا، به دلایلی چون اختلافات ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی دیرینه، و از همه مهم‌تر استفاده تسلیحاتی طرف‌ها از آن، نه تنها موجب ایجاد جامعه امنیتی متکثر نگردید، بلکه خود باعث برداشت‌های تهدیدآمیز شد تا جایی که با یک جنگ از هم گسست و روابط بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Energy in the Ukraine War and the Emerging New World Order within the Framework of Interdependence Theories

نویسندگان [English]

 • Maryam Hasheminejad ashrafi 1
 • Abbas Maleki 2
1 MA of Regional Studies, Allameh Tabatabai'e University, Tehran, Iran
2 Professor of Energy Policy, Energy Department,, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Energy security has become intricately intertwined with state power, resulting in a complex web of interdependence among energy-producing and consuming countries. Any disruption in this network of interdependencies can have significant ripple effects on the international system. The Russian invasion of Ukraine in 2022 had a profound impact on the international system following the Cold War. Russia's substantial reserves of oil and gas have historically positioned it as the primary energy exporter to Europe, and the interconnected energy networks resulted in a significant level of interdependence. The main questions of this research are, considering the significance of energy in the dynamics between Russia and Europe, what has been the role of this prominent factor in the conflicts between Russia and Europe? And what changes did the consequences of the war in Ukraine create in the energy geopolitics of the international system? In this regard, this study seeks to find the correlation of energy in the Ukraine war within the framework of interdependence theories, and its findings indicate that energy, as a strong field of interdependence between Russia and Europe, for reasons such as ideological differences, long-standing distrust, and most importantly, the weaponized use of it by the parties not only failed to create a pluralistic security society but have also led to threatening perceptions. These perceptions have escalated to the point of war and have had an impact on international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Russia and Europe
 • Ukraine war
 • Interdependence
 • Energy security
 • International system
 1. Aspenia Online. (2022). The Ukrainian conflict and the long story of energy pipelines. Retrieved on August 11, 2023. https://aspeniaonline.it/the-ukrainian-conflict-and-the-long-story-of-energy-pipelines/
 2. BP statistical Review of World Energy, 2023.
 3. Bradshaw, M., Connolly, R. (2016). Russia’s Natural Resources in the World Economy: History, Review and Reassessment. Eurasian Geography and Economics, 57(6), 700-726.
 4. Buzan, B. (2003). Regional security complex theory in the post-cold war world. In Theories of new regionalism: A Palgrave reader. London: Palgrave Macmillan UK.
 5. Buzan, B., & W'ver, O. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Crawford, Ns. (2022). Europe’s Energy Crisis and the Pace of Transition. International Institute for Strategic Studies (IISS), November 21, at: https://www.iiss.org/sv/online-analysis/online-analysis/2022/11/europes-energy-crisis/
 7. D'Anieri, P. J. (1999). Economic interdependence in Ukrainian-Russian Relations, New York: SUNY Press.
 8. Etkind, A. (2011). Barrels of Fur: Natural Resources and the State in the Long History of Russia. Journal of Eurasian Studies. 2(2), 164-171.
 9. Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), 42-79.
 10. Giles, Keir. (2015). Russia and its Neighbors: Old Attitudes, New Capabilities. NATO Cooperative Cyber Defense Center for Excellence, October 2, at: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch02_CyberWarinPerspective_Giles.pdf
 11. Hoffmann, S. H. (1959). International relations: The long road to theory. World Politics, 11(3), 346-377.
 12. India Forbes. (2023). The Top 10 Largest Economies in the World in 2023. Jul 25, at: https://www.360tf.trade/the-top-10-largest-economies-in-the-world-in-2023/
 13. International Energy Agency (IEA) (2022). Frequently Asked Questions on Energy Security. November 16, at: https://www.iea.org/articles/frequently-asked-questions-on-energy-security
 14. Kasimov, N.S., & N.N. Alekseeva; A.A. Chulok; A.V. Sokolov. (2015). The Future of the Natural Resources Sector in Russia. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 6(3), 80-103.
 15. Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (1973). Power and Interdependence. Survival: Global Politics and Strategy, 15(4), 158-165.
 16. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1987). Power and interdependence revisited. International Organization, 4(4), 725-753.
 17. Korteweg, R. (2018). Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in particular Russia. Policy Department for External Relations. European Parliament.
 18. Kupchinsky, R. (2009). LNG–Russia's New Energy Blackmail Tool. Eurasia Daily Monitor, 6(77).
 19. Marsh, S., & Chambers, M. (2022). Germany freezes Nord Stream 2 Gas Project as Ukraine Crisis Deepens. Reuters, February 22, at: https://www.reuters.com/business/energy/germanys-scholz-halts-nord-stream-2-certification-2022-02-22/
 20. A. (2020). Power in Modern Russia; Manchester: Manchester University Press.
 21. Morgenthau, H. J. (1955). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace... Revised and Enlarged. [With Maps, and a Bibliography.]. Fifth Edition, New York: Alfred A. Knopf.
 22. Nichol, J., Woehrel, S., & Gelb, B. A. (2006). Russia’s cutoff of natural gas to Ukraine: Context and implications. In Focus on Politics and Economics of Russia and Eastern Europe. Nova Publishers New York.
 23. Nye Jr, J. S. (1990). Soft Power. Foreign Policy, (80), 153-171.
 24. Nye Jr, J. S. (2011). The Future of Power. Public Affairs. Energy Monitor. Retrieved on August 4, 2023.
 25. Petkova, M. (2023). Russia’s war in Ukraine inspires Turkish gas dreams. Energy Monitor, March 28, at: https://www.energymonitor.ai/policy/russias-war-in-ukraine-inspires-turkish-gas-dreams/?cf-view
 26. Pierini, M. (2019). IEMed Mediterranean Yearbook: Russia’s Energy Politics and Its Relevance for the European Union. European Institute of the Mediterranean (IEMed), 301-305, at: https://www.iemed.org/publication/russias-energy-politics-and-its-relevance-for-the-european-union/
 27. Pirani, S. (2007). Ukraine's Gas Sector. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.
 28. Russell, M. (2021). The Nord Stream 2 Pipeline: Economic, Environmental and Geopolitical Issues. European Parliamentary Research Service. July 1, at: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)690705
 29. Rutland, P. (2008). Russia as an Energy Superpower. New Political Economy. June 13:12.
 30. Statista (2023). Share of gas supply from Russia in Europe in 2021, by selected country. August 1, at: https://www.statista.com/statistics/1201743/russian-gas-dependence-in-europe-by-country/
 31. Statista Research Department (2023). Oil reserves in Russia 2009-2020. Statista, March 2, at: https://www.statista.com/statistics/264390/oil-reserves-in-russia-since-1990/#:~:text=In%202020%2C%20Russia's%20oil%20reserves,followed%20by%20Kazakhstan%20and%20Norway.
 32. Statista. (2022). Natural Gas Production in Russia from 2000 to 2020 [Dataset]. Jun. 29, at: https://www.statista.com/ statistics/265335/natural-gas-production-in-russia-since-1998/
 33. Tabuchi, Hiroko (2022). How Europe Got Hooked on Russian Gas Despite Reagan’s Warnings. The New York Times. March 23, at: https://www.nytimes.com/2022/03/23/climate/europe-russia-gas-reagan.html
 34. Tynkkynen, V. P. (2019). The Energy of Russia: Hydrocarbon Culture and Climate Change, Cheltenham: Edward Elgar.
 35. S. Department of State. (2020). Updated CAATSA Section 232 Guidance. July 15, 2023. at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/Updated-CAATSA-Section-232-Guidance-July-15-2020.pdf
 36. Ursa Space (2019). European Refiners Scramble After Druzhba Pipeline Shuts. May 3, at: https://ursaspace.com/blog/european-refiners-scramble-after-druzhba-pipeline-shuts/
 37. Vatansever, A. (2017). Is Russia Building Too Many Pipelines? Explaining Russia's Oil and gas Export Strategy. Energy Policy, 108, 1-11.
 38. Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics (Vol. 67). Cambridge: Cambridge University Press.