تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

چکیده

موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین‌الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌‌ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین‌المللی تا پیش از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه‌های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین‌المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت‌های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می‌پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Establishing the immunity of the Central Bank by the International Court of Justice in the case of "Certain Iranian Assets"

نویسنده [English]

 • Abdollah Abedini
Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

The issue of central bank immunity in international law, except in the 2004 United Nations Convention on the Jurisdictional Immunity of States and their Property, was not explicitly discussed in international judicial procedure until the International Court of Justice's ruling in the case of "Certain Iranian Assets". There are some judicial procedures from the domestic courts of States in this regard, which mainly tend towards the absolute and sometimes restrictive immunity of the central banks. However, the Court's approach in the case of Certain Iranian Assets, although implicitly, showed that it is still paying attention to the immunity of the State and its agencies , i.e. the immunity of the State and important State agencies related to it, including the central bank. The question of the present article is what is the approach of the Court regarding the immunity of the central bank in this case and what international legal consequences does it bring? While describing the positions of the parties to the dispute and reviewing the judgment, in this paper, we will examine the approach of the parties to the dispute in the light of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights, and we will analyze the findings of the Court regarding the Central Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Treaty of Amity"
 • Company"
 • Interpretation"
 • 2004 Convention"
 • "
 • Sovereign Acts"
 1. ایمانی، م. (1393). مصونیت اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا: مطالعه موردی قضیه پترسون، پژوهش‌های پولی-بانکی، 7 (22)، 613-591.
 2. آقایی، ر.، و اسکینی، ر.، (1397). بررسی تطبیقی مصونیت اجرایی اموال بانک‌های مرکزی خارجی. تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 11(43)، 329-309.
 3. خبرگزاری میزان. (1402). پیام تشکر معاون حقوقی رئیس جمهور درباره رای مهم دادگاه لاهه. 11 فروردین، در: https://www.mizanonline.ir/00Jk7F
 4. السان، م. (1394). مصونیت بانک مرکزی در حقوق تجارت بین‌الملل، پژوهش‌های پولی-بانکی، 8 (33)، 132-101.
 5. عابدینی، ع. (1402). نگاهی به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» با تأکید بر بانک مرکزی، 26 فروردین 1402، تالار گفتگوی انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در: https://unstudies.ir/iauns-forum
 6. قانون پولی و بانکی. (1351). ماده 46، مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی، 18 تیر، 1820، در: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96842
 7. منفرد، م.، و لسانی، س.ح. (1397). مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(8)، 183-153.
 8. Bennouna, M. (2023). Separate opinion of Judge Bennouna in Certain Iranian Assets Judgment of March 30. International Court of Justice, March 30, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-03-EN.pdf
 9. Certain Iranian Asset. (2019). Islamic Republic of Iran v. United states of America, Preliminary Objections, Judgment of February 13, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20190213-JUD-01-00-EN.pdf
 10. European Convention on State Immunity. (1972). at: https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002800c8eb2
 11. International Law Commission, Immunity of State officials from Foreign Criminal Jurisdiction, at: https://legal.un.org/ilc/summaries/4_2.shtml
 12. Kluwer Arbitration Blog. (2016). The Recent Settlement at the Iran-United States Claims Tribunal: Historical Context, Implications, and the Future – Part I, March 18, at: https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/03/18/the-recent-settlement-at-the-iran-united-states-claims-tribunal-historical-context-implications-and-the-future-part-i/
 13. Memorial of the Islamic Republic of Iran. (2017). February 1, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20170201-WRI-01-00-EN.pdf
 14. Momtaz, D. (2023). Separate opinion of Judge ad hoc Momtaz in Certain Iranian Assets Judgment of March 30. International Court of Justice, March 30, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-jud-01-13-en.pdf
 15. Notle, G. (2023). Separate opinion of Judge Nolte in Certain Iranian Assets Judgment of March 30. International Court of Justice, March 30, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-10-EN.pdf
 16. E. (1992). Sovereign Immunity and Central Bank Immunity in the United States, in: Effros, R.C. (ed), Current Legal Issues Affecting Central Banks, Vol. I, New York: International Monetary Fund, 159-171.
 17. Preliminary Objections Submitted by the United States of America. (2017)., May 1, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20170501-WRI-01-00-EN.pdf
 18. Robinson, P.L. (2023). Separate opinion, partly concurring and partly dissenting of Judge Robinson in Certain Iranian Assets Judgment of 30 March 30. International Court of Justice, March 30, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-07-EN.pdf
 19. Settlement Agreement Arrangement Amiable. (1988). The Cade Concerning the Aerial Incident of 3 July 1988 Before The International Court of Justice, July 3, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/79/11131.pdf
 20. The Swedish Supreme Court: Certain property owned by a central bank is not protected from enforcement according to international principles of state immunity. (2021). at: https://www.magnussonlaw.com/news/the-swedish-supreme-court-certain-property-owned-by-central-bank-is-not-protected-from-enforcement-according-to-international-principles-of-state-immunity/
 21. S. Department of State (2023). Judgment in Certain Iranian Assets Case, March 30, at: https://www.state.gov/judgment-in-certain-iranian-assets-case/
 22. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. (2004). at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf
 23. Wuerth, I. (2019). Immunity from Execution of Central Bank Assets from Part III - Immunity from Execution of States and International Organisations. in, Ruys, Angelet and Ferro (eds.), Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge University Press, 266-284.
 24. Wuerth, I. (2023). Central Bank Immunity, Sanctions, and Sovereign Wealth Funds. George Washington Law Review, February 25, 12-23, at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4363261
 25. Yusuf, A. (2023). Separate opinion of Judge Yusuf in Certain Iranian Assets Judgment of 30 March 30. International Court of Justice, March 30, at: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-04-EN.pdf